Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/soczah00/korop-rada.gov.ua/www/wp-content/themes/yoo_revista_wp/warp/systems/wordpress/helpers/system.php on line 61

Warning: Parameter 2 to wp_hide_post_Public::query_posts_join() expected to be a reference, value given in /home/soczah00/korop-rada.gov.ua/www/wp-includes/class-wp-hook.php on line 287
Офіційний сайт Коропської районної ради » Регламент

Регламент

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням районної ради №35 від 23 грудня 2015 року

«Про Регламент районної ради сьомого скликання»

внесені зміни ріш. №83 від 18.03.2016

внесені зміни ріш. №539 від 29.08.2018

Р Е Г Л А М Е Н Т

Коропської районної ради  сьомого скликання

Р о з д і л   І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

    Стаття 1. Районна рада є  представницьким органом місцевого самоврядування, який наділений правом представляти інтереси територіальних громад сіл, селищ Коропського району, приймати від їх імені рішення та здійснювати в їх інтересах функції і повноваження місцевого самоврядування, визначені Конституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про статус депутатів  місцевих рад», «Про службу в органах місцевого самоврядування», Європейською хартією місцевого самоврядування, іншими нормативно-правовими актами та цим Регламентом, а також повноважень, переданих районній раді сільськими, селищними радами.

    Стаття 2. Регламент ради.

    Регламент ради (надалі – Регламент) – це нормативний акт, затверджений радою, який встановлює порядок діяльності ради, скликання сесій ради, підготовки і розгляду нею питань, прийняття рішень ради та з інших процедурних питань, порядок роботи сесії ради, порядок проведення пленарних засідань ради, порядок затвердження структури виконавчих та інших органів ради, порядок їх формування, обрання та затвердження посадових осіб ради, порядок формування та організації роботи постійних комісій, тимчасових контрольних комісій та інших органів ради, порядок участі депутатських фракцій і груп у роботі та інші процедури, які випливають з повноважень ради, встановлених Конституцією і законами України. Дотримання даного Регламенту є обов’язковим для всіх депутатів ради; голови ради;заступника голови ради; органів ради; представників засобів масової інформації; запрошених; осіб, що беруть участь у роботі ради.

    Зміни та доповнення до Регламенту вносяться районною радою за пропозицією голови, заступника голови, постійних комісій та депутатів районної ради. У випадках прийняття законодавчих актів, внаслідок чого виникне неузгодженість окремих положень Регламенту з чинним законодавством, на черговій сесії повинні бути внесені відповідні зміни і доповнення до Регламенту.

    До прийняття регламенту ради чергового скликання застосовується регламент ради, що діяв у попередньому скликанні.

     Стаття 3. Місце проведення та мова ведення засідань ради.

 1. Рада проводить пленарні засідання у сесійній залі ради або в іншому місці, визначеному ініціатором сесії за погодженням з президією ради.
 2. Засідання ради можуть також проводитися в іншому місці за рішенням ради, прийнятим на її засіданні більшістю депутатів від загального складу ради у встановленому цим Регламентом порядку.
 3. Засідання ради ведуться виключно українською мовою.
 4. Промовець може виступати іншою мовою із забезпеченням, у разі необхідності, перекладу його виступу українською мовою.

    Стаття 4. Відкритість і гласність роботи ради.

 1. Пленарні засідання ради, засідання постійних комісій, а також тимчасових контрольних та інших комісій ради є відкритими і гласними, крім випадків, передбачених законами України.
 2. Відкритість засідань реалізується шляхом забезпечення достатнього місця для громадян України, які бажають відвідати засідання ради.
 3. Гласність в роботі ради забезпечується шляхом проведення громадянами України та представниками ЗМІ фото- і кінозйомки, відео-, звукозапису, якщо не прийняте рішення ради щодо заборони фото- кіно- відео- зйомки та звукозапису.
 4. Гласність діяльності ради також забезпечується через офіційне оприлюднення проектів рішень, пояснювальних записок та довідкових матеріалів до проектів рішень, прийнятих рішень ради на офіційному веб-сайті ради.
 5. Право бути присутніми на пленарному засіданні може бути обмежено по відношенню до особи, яка в ході засідання здійснила протиправні дії (ініціювання бійки, хуліганських дій, виступи та репліки у нетверезому стані, перешкоджанню роботи пленарного засідання, тощо) та в разі прийняття рішення про проведення закритого засідання пленарного засідання чи засідання комісії.
 6. Місця для депутатів відводяться в залі засідань окремо від місць для інших осіб, присутніх на засіданні.
 7. Відкритість та гласність у діяльності ради забезпечується також через стабільне і прогнозоване функціонування офіційного веб-сайту ради. При функціонуванні сайту ради забезпечується:
 • розміщення діючої редакції Регламенту ради;
 • технічна можливість у будь-який час доби переглядати, поширювати, копіювати (зберігати) і роздруковувати будь-які матеріали з сайту ради;
 • розміщення результатів голосувань ради, рішень ради,протоколів сесій ради;
 • розміщення в порядку визначеному Законом України «Про доступ до публічної інформації» проектів рішень;
 • розміщення інформації про депутатів, голову, заступника, виконавчий апарат ради,яка включатиме автобіографії, декларації про доходи, дні і місце прийому, контакти для листування звичайною, електронною поштою та телефонного зв’язку;
 • розміщення інформації на офіційному веб-сайті про участь у пленарних засіданнях та засіданнях постійних депутатських комісій депутатами ради із зазначенням причин відсутності депутата на засіданні. Розміщення відбувається після кожного засідання протягом 3 –х днів.
 • розміщення інформації про план роботи ради, в т.ч. дату, місце і порядок денний засідання ради та її органів;
 • розміщення звітів голови, депутатів, постійних, тимчасових контрольних та інших комісій ради;
 • можливість скористатись електронною приймальнею (направити звернення на адресу службовців ради, депутатів, депутатських фракцій та груп);
 • можливість створення електронної петиції та збору підписів в її підтримання (в т.ч. можливість поширення інформації в соціальних мережах);

    Стаття 5. Встановлення Державного прапора України та прапора громади.

 1. На будинку ради встановлено постійно піднятий Державний прапор України.
 2. На час пленарних засідань ради у сесійному залі (іншому місці проведення пленарного засідання) встановлюються Державний прапор України та прапор громади.

 

РОЗДІЛ II. ДЕПУТАТ МІСЦЕВОЇ РАДИ – ПРЕДСТАВНИК ІНТЕРЕСІВ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ. ОРГАНИ РАДИ

    Стаття 6. Права та обов’язки депутата.

 1. Депутат представляє інтереси всієї територіальної громади, має всю повноту прав, що забезпечують його активну участь у діяльності ради та утворюваних нею органів, обов’язки перед виборцями, радою та її органами, виконує їх доручення. У випадку порушення чинного законодавства та рішень ради про запобігання корупції, виявлення конфлікту інтересів, участі в корупційних діяннях або сприянню іншим особам, депутат місцевої ради притягується до відповідальності  згідно чинного законодавства.
 2. Депутат ради зобов’язаний виконувати обов’язки, що покладені на нього діючим законодавством та даним регламентом, в т.ч. брати участь у роботі ради, роботі постійних комісій та інших її органів, до складу яких він входить, всебічно сприяти виконанню їх рішень.
 3. Для сприяння у здійсненні депутатської діяльності на офіційному веб-сайті ради створюється інтернет-приймальня кожного депутата ради, яка забезпечує прийняття звернень виборців і об’єднань громадян через мережу Інтернет.
 4. Діяльність депутата висвітлюється на офіційному веб-сайті ради шляхом розміщення інформації про депутатську діяльність, засоби зв’язку з депутатом, статистичні дані про відвідування пленарних засідань, засідань постійних і тимчасових комісій, про дотримання вимог законодавства. Такі відомості повинні розміщатись зусиллями службових та посадових осіб ради. Окрім цього, депутат може звернутись із проханням розмістити направлені запити, внесені проекти пропозиції, поправки, виступи, дані про входження і роботу депутата у комісіях і органах, утворених радою, дані про зустрічі з виборцями, роботу в раді, громадську і наукову діяльність, статті, публікації у ЗМІ тощо. Така інформація розміщується за даними, наданими депутатом.
 5. Депутат періодично, але не рідше одного разу на рік, зобов’язаний звітувати  про свою роботу перед виборцями. Проведення звітів депутатів проводиться, як правило, на загальних зборах (сходах) громадян. Депутат зобов’язаний подати завчасно письмовий звіт для його розміщення на сайті ради, а також провести звітну зустріч із виборцями. Інші процедурні моменти звітування депутата визначаються законодавством або окремим рішенням ради.

    Стаття 7. Помічники-консультанти депутата ради.

 1. Права, обов’язки та умови діяльності помічників-консультантів депутата місцевої ради визначаються окремим положенням.

    Стаття 8. Депутатські групи.

 1. Депутати можуть об’єднуватись в депутатські групи для спільної роботи по здійсненню депутатських повноважень за єдністю територій їх округів, за спільністю проблем, які вони вирішують, або іншими ознаками. Членство депутата ради в депутатських групах не звільняє його від персональної відповідальності за здійснення своїх депутатських повноважень.
 2. Депутатська група створюється на установчому засіданні членів групи та складається не менше як з п’яти депутатів. Група повинна мати свою назву. Депутатська група може мати свою символіку та має право на розміщення такої символіки на робочих місцях депутатів, які входять до складу групи.

    Стаття 9. Депутатські фракції.

 1. Депутатські фракції ради формуються на партійній основі депутатами ради.
 2. Депутати, обрані за списками різних політичних партій, можуть об’єднуватися в одну фракцію за взаємною згодою.
 3. Депутатська фракція повинна включати в себе не менш 3 депутатів районної ради.

    Депутатська фракція створюється на установчому засіданні членів фракції, беручи за основу партійну назву та символіку. Депутатська фракція має право на розміщення такої символіки на робочих місцях депутатів, які входять до складу фракції. Депутат районної ради може входити до складу лише однієї депутатської фракції.

 1. Для роботи депутатських фракцій виділяються приміщення.
 2. Фракції на внутрішніх засіданнях можуть затверджувати положення про роботу фракцій.

    Стаття 10. Порядок реєстрації та припинення діяльності депутатських фракцій та груп.

 1. Кожна депутатська фракція або група реєструється виконавчим апаратом районної ради.Умовою реєстрації є надходження в раду підписаного особисто кожним депутатом, який увійшов до складу депутатської фракції (групи), письмового повідомлення про сформування та копії протоколу установчих зборів депутатської групи/фракції. У письмовому повідомленні зазначаються назва депутатської фракції (групи), її персональний склад та партійна належність членів депутатської фракції (групи), а також прізвища голови депутатської фракції (групи) та її членів. Депутатська фракція (група) зобов’язана інформувати раду про виникнення змін у складі депутатської фракції (групи).
 2. Головуючий на пленарному засіданні інформує депутатів про реєстрацію такої депутатської фракції (групи), її кількісний склад, голову депутатської фракції (групи) та її членів. Депутатська фракція та депутатська група вважаються створеними з моменту оголошення головуючим про це на пленарному засіданні ради.
 3. Про вступ до депутатської фракції (групи) нових членів головуючий на пленарному засіданні інформує депутатів на підставі письмового повідомлення, що підписується головою депутатської фракції (групи) та новими членами фракції (групи).
 4. Про вихід депутатів з депутатської фракції (групи) головуючий на пленарному засіданні інформує депутатів на підставі письмової заяви депутата, що виходить з фракції (групи).
 5. Про виключення депутата з депутатської фракції (групи) головуючий на пленарному засіданні інформує депутатів на підставі письмового повідомлення, підписаного головою депутатської фракції (групи).
 6. Депутатська фракція (група) на своєму засіданні визначає керівника фракції (групи) та уповноваженого представника до складу президії. Ці посади можуть бути як поєднані, так і роздільні.

    Стаття 11. Комісії ради.

 1. Рада утворює постійні та тимчасові контрольні комісії. Функціональна спрямованість і порядок організації роботи постійних комісій визначається окремим положенням.
 2. Постійні комісії районної ради є органами районної ради, що обираються з числа її депутатів, для вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, які належать до їх відання, здійснення контролю за виконанням рішень районної ради.
 3. Пропозиції щодо утворення і обрання постійних комісій районної ради вносить голова районної ради. Голова постійної комісії обирається районною радою за пропозиціями голови районної ради, депутатських фракцій, груп, депутатів районної ради. Заступник голови і секретар комісії обираються на засіданні постійної комісії.
 4. Депутат районної ради має право і повинен бути членом лише однієї постійної комісії. Всі члени постійної комісії мають рівні права.
 5. Основною формою роботи постійної комісії є засідання. Засідання постійної комісії скликаються в міру необхідності і є правомочним, якщо в ньому бере участь не менш як половина від загального складу комісії. При необхідності можуть проводитися спільні засідання постійних комісій. Спільне засідання є правомочним, якщо в ньому беруть участь не менше як половина загального складу кожної комісії. Для засідань постійних комісій за ними закріплюються приміщення.

   Для організаційного забезпечення діяльності постійних комісій за ними закріплюються відповідальні працівники виконавчого апарату районної ради (куратори комісій).

 1. Постійні комісії районної ради:
 • за дорученням районної ради, голови, заступника голови ради або за власною ініціативою попередньо розглядають проекти програм соціально-економічного розвитку району, районного бюджету, звіти про виконання програм та бюджету;
 • вивчають і готують питання про стан та розвиток відповідних галузей господарського і соціально-культурного будівництва, інші питання, які вносяться на розгляд районної ради;
 • розробляють проекти рішень районної ради та готують висновки з цих питань;
 • попередньо розглядають кандидатури осіб, які пропонуються для обрання, затвердження, призначення або погодження районною радою, готують висновки з цих питань;
 • подають за результатами перевірки підприємств, установ та організацій, свої рекомендації на розгляд їх керівників, а в необхідних випадках – на розгляд районної ради;
 • здійснюють контроль за виконанням рішень районної ради;
 • вивчають і розглядають інші віднесені до відання районної ради питання за дорученням районної ради та голови  районної ради;
 • голови комісій виступають на сесіях районної ради з доповідями і співдоповідями;
 1. За результатами вивчення і розгляду питань постійні комісії готують висновки і рекомендації, які приймаються більшістю голосів від загального складу комісії і підписуються головою комісії, а в разі його відсутності – заступником голови або секретарем комісії.
 2. Рекомендації постійних комісій підлягають обов’язковому розгляду органами, підприємствами, установами, організаціями, посадовими особами, яким вони адресовані. Про результати розгляду і вжиті заходи керівники підприємств, установ, організацій, посадові особи повідомляють комісіям у встановлений ними строк, в разі відсутності встановленого терміну – в місячний строк.
 3. Тимчасові контрольні комісії ради є органами ради, які обираються з числа її депутатів для здійснення контролю з конкретно визначених радою питань, що належать до повноважень місцевого самоврядування. Контрольні комісії подають звіти і пропозиції на розгляд ради. Рішення про утворення тимчасової контрольної комісії ради, її назву та завдання, персональний склад комісії та її голову вважається прийнятим, якщо за це проголосувало не менше однієї третини депутатів від загального складу ради.
 4. Порядок діяльності тимчасової контрольної комісії та строк її повноважень визначаються рішенням ради про створення такої комісії.
 5. За рішенням ради можуть створюватись інші комісії у порядку, визначеному чинним законодавством України.

    Стаття 12. Порядок відкликання голів та членів постійних комісій.

 1. Голова постійної комісії може бути у будь-який час відкликаний радою. Вмотивовані пропозиції про відкликання голови постійної комісії ради вносяться:

1.1. За рішенням відповідної постійної комісії ради, прийнятим на її засіданні (без врахування голосу самого голови постійної комісії);

1.2. За ініціативою не менш як третини депутатів від загальної кількості ради;

1.3. За рішенням депутатської фракції (групи), членом якої був даний депутат, що обіймав посаду голови за пропорційним представництвом (у випадку припинення членства депутатська фракція (група) делегує іншого члена фракції (групи)) ;

1.4. За особистою заявою.

 1. Якщо питання про відкликання порушено за рішенням постійної комісії, рада заслуховує доповідь з цього питання одного з членів комісії, визначеного нею. Голова постійної комісії доповідає про свою діяльність на цій посаді та організацію і стан справ з питань, віднесених до його компетенції. Рішення ради про відкликання голови постійної комісії повинно містити відомості про причини відкликання.
 2. Голова постійної комісії вважається відкликаним у випадку прийняття про це рішення Ради, що приймається більшістю від загального складу ради. Відкликаний голова постійної комісії стає членом цієї комісії, якщо ним не подано заяву про входження до іншої постійної комісії. Рада зобов’язана розглянути питання обрання нового голови постійної комісії та прийняти рішення.
 3. За згодою депутата та рішенням ради депутат може бути обраний в іншу постійну комісію. Питання про обрання депутата в іншу комісію можуть бути ініційовані керівництвом ради, головою депутатської фракції (групи), до якої входить депутат, головою постійної комісії та самим депутатом.

    Стаття 13. Президія районної ради.

 1. Районна рада може утворювати президію районної ради. Президія ради є дорадчим органом районної ради, який попередньо готує узгоджені пропозиції і рекомендації з питань, що передбачається внести на розгляд районної ради.
 2. До складу президії районної ради входить голова районної ради, його заступник, голови постійних комісій районної ради, уповноважені представники депутатських фракцій та груп.
 3. Президія районної ради здійснює свою роботу в формі засідань. Засідання президії районної ради проводяться, як правило, перед засіданнями постійних комісій, на яких обговорюються питання порядку денного наступної сесії, та, при необхідності, напередодні пленарного засідання. Засідання президії є правомочним за умови присутності не менше половини її складу.
 4. Засідання президії районної ради скликає в міру потреби і веде голова районної ради, а в разі його відсутності заступник голови районної ради.
 5. Рішення президії районної ради мають дорадчий характер.
 6. Президія районної ради діє на основі Положення про неї, що затверджується районною радою.

   Стаття 14. Лічильна комісія.

 1. На початку роботи сесії ради, до обрання лічильної комісії, чи визначення головуючим двох депутатів, які вестимуть підрахунок голосів, підрахунок голосів при голосуванні здійснюється президією пленарного засідання ради.
 2. Підрахунок голосів при проведенні відкритого голосування здійснюють два депутати, обрані за списками різних політичних партій, визначені головуючим на сесії, або районна рада відкритим голосуванням обирає лічильну групу з числа депутатів, обраних за списками різних політичних партій. Пропозиції щодо кандидатур перед сесією узгоджуються організаційним відділом виконавчого апарату районної ради з керівниками депутатських фракцій в порядку черговості. Ці пропозиції голова районної ради озвучує на пленарному засіданні і ставить на голосування.
 3. Якщо перед голосуванням запропонований депутат зняв свою кандидатуру, депутатська фракція вносить іншу кандидатуру.
 4. Для проведення таємного голосування, чи розгляду інших питань рада окремим рішенням утворює лічильну комісію за участю представників політичних партій, що представлені в раді.

    Стаття 15. Редакційна комісія.

 1. При потребі, для узгодження текстів рішень, заяв, звернень, які приймаються радою, рада може сформувати редакційну комісію. Редакційна комісія обирається радою процедурним рішенням за пропозицією головуючого із числа депутатів та з включенням до її складу відповідних фахівців. У роботі редакційної комісії можуть брати участь автори проекту рішення (заяви, звернення).
 2. Редакційна комісія оформляє остаточну редакцію проекту прийнятого рішення (заяви, звернення). Цей примірник підписується уповноваженим членом комісії не пізніше наступного дня після пленарного засідання;
 3. Редакційна комісія формується на випадок роботи із особливими текстами. В усіх інших випадках оформлення кінцевої редакції рішень ради покладається на виконавчий апарат районної ради.

    Стаття 16. Виконавчий апарат районної ради.

 1. Виконавчий апарат ради (апарат) є виконавчим органом ради, що здійснює організаційне, інформаційне, аналітичне, матеріально-технічне забезпечення діяльності ради, її органів, депутатів, помічників-консультантів, сприяє здійсненню радою взаємодії і зв’язків з територіальними громадами, місцевими органами виконавчої влади, органами та посадовими особами місцевого самоврядування.
 2. 2. Структура і чисельність виконавчого апарату, витрати на його утримання затверджуються районною радою за поданням голови районної ради.
 3. Керівників та інших працівників структурних підрозділів виконавчого апарату районної ради призначає і звільняє голова районної ради. Перевибори керівників ради не є підставою для припинення служби посадовими особами виконавчого апарату ради, крім працівників патронатної служби.

РОЗДІЛ ІII. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ РАДИ. ПРОВЕДЕННЯ ЧЕРГОВИХ ТА ПОЗАЧЕРГОВИХ СЕСІЙ РАДИ

    Стаття 17. Сесійна форма роботи ради.

 1. Рада проводить свою роботу сесійно. Сесія ради – це форма роботи ради як представницького органу, яка складається з пленарних засідань, а також засідань постійних комісій ради.

   Стаття 18. Перше пленарне засідання ради.

 1. Першу сесію новообраної районної ради скликає районна виборча комісія не пізніше, як через два тижні після реєстрації новообраних депутатів у кількості, яка забезпечує повноважність складу ради. Перше пленарне засідання першої сесії відкриває голова районної виборчої комісії, який інформує раду про підсумки виборів депутатів. З моменту визнання повноважень депутатів рада обирає тимчасову президію з числа депутатів ради в кількості не більше 5 осіб – представників партій (блоків), які набрали найбільшу кількість голосів на виборах. Члени тимчасової президії почергово головують на пленарних засіданнях ради до обрання голови ради. З часу обрання голови ради він веде пленарні засідання відповідно до вимог  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та Регламенту роботи районної ради.
 2. Для підготовки пропозицій щодо порядку проведення першої сесії новообраної районної ради та питань, які передбачається внести на її розгляд, формування органів районної ради, районною виборчою комісією скликається робоча група з числа новообраних депутатів ради.
 3. Перед початком першого пленарного засідання територіальна виборча комісія за участю працівників виконавчого апарату ради здійснює реєстрацію новообраних депутатів, які прибули для участі в пленарному засіданні.

    Стаття 19. Відкриття та закриття сесії ради.

 1. Перед відкриттям кожного пленарного засідання проводиться реєстрація депутатів особисто з підтвердженням своєї присутності власноручним підписом. Депутат зобов’язаний брати особисту участь в пленарному засіданні ради. У випадку неможливості прибути на пленарне засідання депутат зобов’язаний поінформувати голову ради чи заступника голови.У випадку відсутності такого повідомлення вважається, що депутат відсутній без поважних причин.
 2. При відкритті пленарного засідання сесії та після закриття сесії виконується Державний Гімн України.
 3. Сесія закривається тільки після того, коли в ході пленарних засідань ради було розглянуто всі питання порядку денного сесії, в іншому разі оголошується перерва в пленарному засіданні.

    Стаття 20. Скликання чергових та позачергових сесій ради.

 1. Чергові сесії скликаються, як правило, не рідше одного разу у квартал, відповідно до плану роботи ради.
 2. Окрім чергових сесій ради, визначених планом роботи ради, ініціатори, в порядку визначеному законом , можуть скликати позачергові сесії ради.
 3. Мотивовані пропозиції про скликання позачергової сесії ради, підписані ініціаторами у встановленому порядку, надсилаються голові ради з визначенням питань і з проектами документів, розгляд яких пропонується.
 4. Повідомлення про місце і час проведення та порядок денний пленарних засідань доводиться до відома кожного депутата через повідомлення в засобах масової інформації, або в інший можливий спосіб, а також здійснюється повідомлення через офіційний сайт ради не пізніш як за 10 днів до сесії, а у виняткових випадках – не пізніш як за день до сесії.

    Стаття 21. Суб’єкти права внесення пропозицій щодо питань на розгляд ради (ініціатори).

 1. Пропозиції щодо питань на розгляд раді можуть вносити суб’єкти владних повноважень, визначених законодавством, а саме – голова районної ради, голова районної державної адміністрації, постійні комісії ради, депутати ради.
 2. Ініціатор внесення є автором проекту рішення (незалежно від того хто технічно підготував проект). Ініціатор внесення має право на визначення (заміну) доповідача (доповідати самостійно, або доручити на власний розсуд це будь-якій іншій особі). Підставою для розгляду питання в раді, залежно від того, хто із суб’єктів є ініціатором, можуть бути:
 • розпорядження голови;
 • звернення постійної комісії до голови з наданням витягу з протоколу її засідання, на якому прийнято рішення щодо внесення питання на розгляд ради;
 • письмове звернення депутата (депутатів), голови районної державної адміністрації.

    Стаття 22. Підготовка питань, що вносяться на розгляд ради.

 1. Підготовку питань, що вносяться на розгляд ради організовує заступник голови районної ради.
 2. Проект рішення, що планується винести на розгляд ради, подається до виконавчого апарату районної ради.
 3. До проекту рішення додається пояснювальна записка, в якій вказується:
 • характеристика стану речей в галузі, яку врегульовує це рішення;
 • потреба і мета прийняття рішення;
 • прогнозовані суспільні, економічні, фінансові та юридичні наслідки прийняття рішення;
 • механізм виконання рішення;
 • порівняльна таблиця змін (у випадку, якщо проектом рішення пропонується внести зміни до існуючого рішення ради).

      У випадку, якщо проектом рішення пропонується скасувати існуюче рішення ради або внести в нього зміни, до проекту рішення додається копія такого рішення ради.

 1. Проект рішення районної ради з поданими до нього матеріалами перед внесенням його на розгляд узгоджується особами, які готували проект рішення, з юридичними службами районної державної адміністрації та/або районної ради, заступником голови районної державної адміністрації (згідно напрямків роботи) та/або заступником голови районної ради.

    Проект рішення нормативного характеру, що може мати негативний вплив на конкуренцію, погоджується з територіальним відділенням Антимонопольного комітету України. Проекти рішень, які передбачають фінансування або стосуються бюджетних питань, подаються та розглядаються у порядку, передбаченому статтями 75-77 Бюджетного кодексу України з обов’язковим погодженням з начальником фінансового відділу районної державної адміністрації.

 1. Візування проекту рішення є обов’язковим. При наявності у того, хто візує, зауважень і пропозицій, вони викладаються на окремому аркуші (або тексті проекту рішення) у формі зауважень до проекту рішення або окремої думки. Суб’єкти внесення проектів рішення зобов’язані подавати проект рішення із погоджувальними підписами (візами), отримання погоджувальних підписів (віз) є обов’язком автора проекту.
 2. Друкування та розмноження проектів рішень та інших матеріалів сесії проводиться з примірника, підготовленого відповідно до вимог Регламенту.
 3. Не пізніше як за два дні до проведення засідань постійних комісій, а у виняткових випадках та у випадках, передбачених Регламентом, – не пізніше як за день до пленарного засідання виконавчий апарат районної ради здійснює ознайомлення депутатів з проектами рішень та пояснювальними записками, шляхом надання (передання або надсилання на електронну пошту) посилань на адреси розміщення проектів рішень на веб-сайті ради. Обґрунтовуючі матеріали, в т.ч. проекти Програм ради, інші друковані матеріали (понад 5 аркушів) надсилаються виконавчим апаратом районної ради на електронну пошту депутатів, а у разі особистого звернення депутата – надаються у паперовому вигляді.
 4. Проекти рішень районної ради, що підлягають обговоренню, оприлюднюються їх розробниками не пізніше як за 20 робочих днів до дати їх розгляду з метою прийняття. До таких відносяться – проекти нормативно-правових актів, що мають важливе суспільне значення і стосуються конституційних прав, свобод, інтересів і обов’язків громадян, а також актів, якими передбачається надання пільг чи встановлення обмежень для суб’єктів господарювання та інститутів громадянського суспільства, здійснення повноважень місцевого самоврядування, делегованих органам виконавчої влади відповідними радами; проекти регуляторних актів; проекти програм економічного, соціального і культурного розвитку, рішень стосовно стану їх виконання; звіти головних розпорядників бюджетних коштів про їх витрачання за відповідний бюджетний період.
 1. Пропозиції щодо прийняття рішень, які відповідно до закону є регуляторними актами, вносяться з урахуванням вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».
 2. На чергову сесію вносяться питання, подані не пізніше ніж за 10 днів до сесії. Питання, подані пізніше цього терміну, вносяться на наступну сесію.
 3. За погодженням президії районної ради або дозволом голови районної ради, заступника голови районної ради проект рішення в окремих випадках може бути внесено в день засідань постійних комісій, а у виняткових випадках – у день проведення пленарного засідання ради. Остаточне рішення щодо включення питання до порядку денного приймається на пленарному засіданні районної ради.
 4. Матеріали з питань, які внесені на розгляд сесії, як правило, попередньо розглядаються на засіданнях президії районної ради, постійних комісій з прийняттям відповідних висновків та рекомендацій, які доводяться до відома депутатів районної ради. Остаточно порядок денний сесії затверджується районною радою на пленарному засіданні більшістю голосів депутатів, присутніх на сесії.
 5. Установа, посадова особа чи депутат, які згідно із законодавством та цим Регламентом внесли проект рішення на сесію після засідання постійних комісій, забезпечують його тиражування і доведення до депутатів. Сесія може прийняти рішення про направлення даного проекту для розгляду в постійних комісіях та внесення його на чергове пленарне засідання. Дана норма не стосується до депутатських запитів.

    Стаття 23. Підготовка і прийняття регуляторних актів (рішень).

    1. Регуляторний акт – це прийнятий  районною радою нормативно-правовий акт (рішення), який спрямований  на правове регулювання господарських відносин, а також адміністративних відносин між регуляторними органами або іншими органами державної влади та  суб’єктами господарювання,  та встановлює, змінює чи скасовує норми права, носить загальний чи локальний  характер, застосовується неодноразово, поширюється на невизначене коло осіб.

    2. Сферою  господарських відносин є господарсько-виробничі, організаційно-господарські та  внутрішньогосподарські відносини.

    3. Аналіз регуляторного впливу – документ, який містить обґрунтування необхідності регулювання відносин шляхом прийняття регуляторного акта, його наслідків для ринкового середовища, забезпечення прав та інтересів суб’єктів господарювання, громадян та держави, а також обґрунтування відповідності проекту регуляторного акта принципам державної регуляторної політики.

    4. Звіт про відстеження результативності регуляторного акта – документ, який містить дані про наслідки дії регуляторного акта та про методи, за допомогою яких було здійснено таке відстеження.

    5. Підготовка і розгляд проектів регуляторних актів ради здійснюється відповідно до плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів, що складається та затверджується радою щорічно, але не пізніше 15 грудня поточного року. План діяльності з підготовки регуляторних актів є складовою частиною плану роботи ради. Після затвердження плану роботи ради план діяльності  з підготовки проектів регуляторних актів опубліковується на офіційному сайті ради.     6. З метою координації діяльності у здійсненні державної регуляторної політики, районна рада покладає ці повноваження на постійну комісію з питань бюджету, соціально-економічного розвитку району, інвестиційної діяльності, підприємництва та спільної власності територіальних громад району (далі – відповідальна постійна комісія).     7. У пропозиціях про внесення питань на розгляд ради обов’язково відзначаються проекти рішень, які є регуляторними актами.     8. Стосовно кожного проекту регуляторного акту його розробником до оприлюднення проекту акта з метою одержання зауважень та пропозицій готується аналіз регуляторного впливу. Вимоги щодо змісту аналізу регуляторного впливу визначаються статтею 8 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».     9. У разі внесення на розгляд сесії ради проекту регуляторного акта без аналізу регуляторного впливу відповідальна комісія приймає рішення про направлення проекту регуляторного акта на доопрацювання органу чи особі, яка внесла цей проект.

    За мотивованим поданням депутата ради, постійної комісії ради відповідальна постійна комісія може прийняти рішення про забезпечення  підготовки експертного висновку щодо регуляторного впливу проекту регуляторного акта, внесеного депутатом ради, постійною комісією ради. У цьому разі аналіз регуляторного впливу не готується, а експертний висновок  щодо регуляторного впливу готується відповідно до вимог статті 8 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності.

    10. Кожен проект регуляторного акта, що внесений на розгляд до районної ради, подається до відповідальної постійної комісії для вивчення та надання висновків про відповідність проекту регуляторного акта вимогам статей 4 та 8 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

    Відповідальна постійна комісія в 10-денний строк з дня подачі проекту до комісії забезпечує підготовку експертного висновку щодо регуляторного впливу внесеного проекту регуляторного акта.

    На підставі аналізу регуляторного впливу, яким супроводжувався проект регуляторного акта при його внесенні на розгляд сесії районної ради, а також експертного висновку щодо регуляторного впливу цього проекту відповідальна постійна комісія готує свої висновки про відповідність проекту регуляторного  акта вимогам статей 4 та 8 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

    Висновки відповідальної постійної комісії готуються на підставі аналізу регуляторного впливу, яким проект регуляторного акта супроводжувався при його внесенні, лише у разі, якщо експертний висновок щодо регуляторного впливу не був наданий відповідальній постійній комісії протягом строку, встановленого для його підготовки. Це правило не застосовується у випадках, передбачених пунктом 9 даної статті Регламенту.

    Висновки відповідальної постійної комісії передаються для вивчення до постійної комісії, до сфери відання  якої належить супроводження розгляду проекту регуляторного акта у районній раді (далі – профільна постійна комісія), за винятком випадків, коли відповідальна постійна комісія є профільною постійною комісією.

    При представленні на пленарному засіданні сесії ради проекту регуляторного акта голова відповідальної постійної комісії доповідає висновки цієї постійної комісії про відповідність проекту регуляторного акта вимогам статей 4 та 8 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфери господарської діяльності».

 1. За рішенням районної ради або відповідальної постійної комісії ради:
 • оприлюднюються проекти регуляторних актів, які не оприлюднювалися до внесення їх на розгляд сесії ради;
 • можуть повторно оприлюднюватися проекти регуляторних актів, які оприлюднювалися до внесення їх на розгляд сесії ради.

    У разі оприлюднення проектів регуляторних актів за рішенням ради або відповідальної постійної комісії ради функцію розробника проекту виконує орган, особа чи група осіб,  які внесли цей проект на розгляд сесії ради, якщо інше не встановлено у рішенні ради чи відповідальної постійної комісії.

    Зауваження і пропозиції щодо оприлюднення проекту регуляторного акта, внесеного на розгляд сесії ради, та відповідного аналізу регуляторного впливу надаються фізичними та юридичними особами, їх об’єднаннями розробникові цього проекту та профільній постійній комісії ради.

 1. Регуляторний акт не може бути прийнятий або схвалений районною радою, якщо наявна хоча б одна з таких обставин:
 • відсутній аналіз регуляторного впливу;
 • проект регуляторного акта не був оприлюднений.
 1. Виконання заходів з відстеження результативності регуляторних актів, прийнятих районною радою, забезпечується виконавчим апаратом районної ради та районною державною адміністрацією відповідно до делегованих районною радою повноважень з відстеження результативності регуляторних актів.

    Звіт про відстеження результативності регуляторного акта, прийнятого районною радою, не пізніше наступного робочого дня з дня оприлюднення цього звіту подається до відповідальної постійної комісії.

    Рішення про необхідність перегляду регуляторного акта, прийнятого радою, на підставі аналізу звіту про відстеження його результативності приймає відповідальна постійна комісія або розробник проекту цього регуляторного акта.

 1. Звіт про відстеження результативності регуляторних актів районна рада оприлюднює у газеті “Нові горизонти” та розміщенням на веб-порталі районної ради не пізніше як у десятиденний термін з дня підписання цього звіту.
 2. Районна рада заслуховує щорічний звіт голови районної ради про здійснення державної регуляторної політики одночасно зі звітом про діяльність ради.

    Стаття 24. Пленарні засідання ради.

 1. Пленарні засідання є складовою сесії ради. Сесія районної ради є повноважною, якщо в її пленарному засіданні бере участь більше половини депутатів від загального складу ради.
 2. Сесії районної ради відкриває і веде голова районної ради, у випадку його відсутності – заступник голови, а у випадку, передбаченому законодавством, за рішенням ради, один з депутатів ради. В президії сесії разом з головою ради знаходяться його заступник, голова районної державної адміністрації, депутати обласної ради, народні депутати України. Голова районної ради має право за згодою депутатів запрошувати до президії сесії почесних гостей, керівників районного, обласного та державного рівня.
 3. Пленарне засідання районної ради розпочинаються об 11-й годині і закінчуються не пізніше 18-ї години, якщо не буде прийняте інше рішення. Перерва в роботі засідань робиться через кожні дві години на 20 хвилин. Рада має право прийняти рішення про зміну часу проведення засідань. Тривалість роботи сесії встановлюється районною радою, виходячи з кількості і особливостей питань, які розглядаються.
 4. Порядок денний, часовий регламент та інші процедурні питання щодо порядку роботи сесії затверджуються більшістю голосів депутатів, присутніх на засіданні сесії.
 5. На відкритих засіданнях можуть бути присутні депутати інших рад, та, за згодою сесії, представники державних органів, органів місцевого самоврядування, громадських об’єднань, політичних партій, трудових колективів, журналісти засобів масової інформації, а також інші особи по запрошенню голови (заступника голови) ради, або по їх письмових заявах, поданими до районної ради не пізніше ніж за півгодини до початку сесії.

    Акредитація журналістів і технічних працівників засобів масової інформації при районній раді та органах районної ради здійснюється в районній раді шляхом їх реєстрації на підставі офіційного подання засобу масової інформації до районної ради, або за заявою журналіста і технічного працівника, з пред’явленням ними відповідних документів, що посвідчують їх професійний фах, або рекомендації професійного об’єднання журналістів. Акредитація робиться не пізніше ніж за  годину до початку роботи сесії.

    Вхід на сесію здійснюється по запрошенням.

    Для запрошених на сесію, інших осіб, які знаходяться в залі засідань відводяться спеціальні місця в залі засідань.

 1. Запрошені на засідання районної ради особи не мають права втручатися в роботу сесії, зобов’язані утримуватись від проявів схвалення чи осуду доповідей, виступів, рішень, оплесками, вигуками та іншими діями, дотримуватись порядку, виконувати пропозиції та вимоги головуючого. На сесії ради не дозволяється користуватись мобільними телефонами. Особа, яка не є депутатом та порушує встановлений порядок, може бути випроваджена з залу засідань розпорядженням головуючого.
 2. У разі необхідності, за рішенням ради, яке приймається більшістю голосів депутатів ради від загального складу ради, проводяться закриті пленарні засідання для розгляду конкретно визначених питань. Учасникам закритого пленарного засідання забороняється використовувати засоби фото-, відеофіксації, засоби зв’язку, звукозапису та обробки інформації. Підготовка протоколу закритого пленарного засідання ради здійснюється виконавчим апаратом ради в режимі, що унеможливлює розголошення обговорюваних на засіданні питань. Порядок та обсяг інформації, що підлягає опублікуванню за підсумками закритого засідання, визнача­ються у кожному конкретному випадку рішенням ради.
 3. В разі, якщо рада проводить пленарні засідання з перервою більше ніж один день, рішення ради оформляються датою проведення першого пленарного засідання.

    Стаття 25. Повноважність пленарних засідань ради.

 1. Участь депутатів у пленарному засіданні визначається за їх підписами при реєстрації. Дані щодо присутності оголошуються головуючим на початку засідання.
 2. У разі відсутності необхідної кількості депутатів головуючий за згодою голів фракцій (груп) може перенести початок пленарного засідання на годину для виклику відсутніх депутатів або перенести проведення засідання на інший, встановлений ними день, але не більше, ніж на два тижні.
 3. У ході проведення пленарного засідання сесії ради, у разі потреби, за процедурним рішенням ради може проводитися перереєстрація депутатів.

    Стаття 26. Права та обов’язки головуючого на пленарному засіданні.

 1. Головуючий на засіданні ради:

1.1 відкриває, закриває та веде засідання, оголошує перерви у засіданнях;

1.2 виносить на обговорення проекти рішень, оголошує їх повну назву, ініціаторів внесення та наявність письмових пропозицій та поправок;

1.3 інформує про матеріали, що надійшли на адресу ради;

1.4 організовує розгляд питань;

1.5 повідомляє списки осіб, які записалися для виступу;

1.6 надає слово для доповіді (співдоповіді), виступу, запитань, оголошує наступного промовця, називаючи ім’я, прізвище та посаду відповідної особи;

1.7 створює рівні можливості депутатам для участі в обговоренні питань;

1.8 ставить питання на голосування, оголошує його результати;

1.9 неухильно дотримується Регламенту та забезпечує його дотримання всіма присутніми на засіданні;

1.10 робить офіційні повідомлення, а також ті, які вважає за необхідне оголосити;

1.11 вживає заходи для підтримання порядку на засіданні;

1.12 здійснює інші повноваження, що випливають з Регламенту.

 1. Під час виступів на засіданні головуючий не має права коментувати чи давати оцінки щодо промовців та їх виступів, за винятком випадків, зазначених у Регламенті.
 2. Головуючий на засіданні може доручити іншим особам озвучення документів, пропозицій щодо обговорюваного питання.
 3. З питань, підготовлених відповідною комісією ради або депутатською фракцією (групою), озвучення документів, пропозицій від комісії, фракції, групи здійснюється визначеним комісією доповідачем.

    Стаття 27. Затвердження порядку денного і внесення до нього змін. Послідовність розгляду питань порядку денного.

 1. Проект порядку денного пленарного засідання оголошується головуючим на початку та приймається за основу більшістю від присутніх. Пропозиції про зміни та доповнення до проекту порядку денного (виключення окремих питань, що не потребують інформування громади, зміна черговості розгляду вже включених питань тощо) ставляться головуючим на голосування у порядку їх надходження. Рішення по пропозиціях про зміни або доповнення в порядку денному ухвалюється більшістю від присутніх на пленарному засіданні.
 2. Порядок денний приймається в цілому більшістю депутатів, присутніх на пленарному засіданні. В разі неприйняття порядку денного в цілому, головуючий проводить голосування по кожному пункту окремо;
 3. Питання порядку денного пленарного засідання розглядаються у тій послідовності, в якій їх включено до порядку денного засідання.
 4. Перехід до розгляду чергового питання порядку денного оголошується головуючим на засіданні. Він повідомляє про назви і редакції проектів, документів (у тому числі й альтернативних), які підлягають розгляду, та про порядок розгляду питання.
 5. Головуючий на засіданні може об’єднати обговорення кількох пов’язаних між собою питань порядку денного засідання. Якщо з цього приводу виникають заперечення депутатів, то радою приймається відповідне рішення щодо порядку обговорення , рішення приймається більшістю від числа присутніх.
 6. Перед розглядом питання порядку денного головуючий на засіданні може робити повідомлення раді, які вважає доцільними; у термінових випадках такі повідомлення він може робити і в ході засідання, але не перериваючи виступу промовця або процедуру голосування.
 7. Послідовність розгляду питань порядку денного головуючий може змінити лише за рішенням ради. В ході пленарного засідання рада має право повернутись до внесення змін до порядку денного, таке повернення здійснюється рішенням ради за пропозицією депутата, депутатської фракції (групи) та ухвалюється більшістю від присутніх.
 8. На засіданнях президії, засіданнях постійних комісій та пленарних засіданнях ради з питань порядку денного сесії доповідають розробники проектів рішень ради, зокрема:

8.1. проектів, розроблених районною державною адміністрацією — голова районної державної адміністрації, заступники голови районної державної адміністрації, керівники структурних підрозділів райдержадміністрації;

8.2. проектів, розроблених фракціями (групами) — керівники фракцій(груп) або уповноважені фракціями(групами) особи;

8.3. проектів, розроблених постійними або тимчасовими комісіями — голова комісії або уповноважена комісією особа.

 1. У разі відсутності зазначених осіб на засіданні постійної комісії, президії, комісія,президія мають право не розглядати питан­ня, які пропонуються розробниками для внесення до порядку денного сесії ради.

    Стаття 28. Депутатський запит, депутатське запитання, депутатське звернення. Оголошення, заяви.

 1. Депутат має право на депутатське звернення, внесення депутатського запиту, депутатського запитання, проголошення заяви та оголошення в порядку, визначеному законодавством та даним Регламентом. Депутатські запити підлягають включенню в порядок денний кожного пленарного засідання сесії ради.
 2. Депутатське звернення-викладена в письмовій формі вимога депутата місцевої ради з питань, пов’язаних з його депутатською діяльністю, до місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб, а також керівників правоохоронних та контролюючих органів, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, розташованих на території ради, здійснити певні дії, вжити заходів чи дати офіційне роз’яснення з питань, віднесених до їх компетенції. Якщо депутат районної ради не задоволений результатами розгляду свого звернення або якщо місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування та їх посадові особи, керівники підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, розташованих на території ради, єухиляються  від вирішення порушеного у зверненні питання у встановлений строк, він має  право внести депутатський запит.
 3. Депутатський запит і депутатське запитання можуть вноситись в письмовій або усній формі. Депутатські запити, депутатські запитання, заяви і оголошення оголошуються депутатами на початку будь-якого пленарного засідання сесії. Кількість оголошуваних депутатами запитів, запитань, заяв та оголошень не обмежується, для їх проголошення депутату надається час тривалістю до 2 хвилин на кожен виступ.
 4. Запит вважається підтриманим у випадку, якщо за нього проголосувало більшість від загального складу ради. Порядок розгляду депутатського запиту встановлюється чинним законодавством України.
 5. При внесенні депутатського запитання строк його розгляду та надання відповіді встановлюються депутатом самостійно. Як правило відповіді на депутатські запитання мають бути надані до закінчення пленарного засідання. В разі неможливості надання відповіді на пленарному засіданні, відповідь надається в індивідуальному порядку в 10-денний термін органом, до якого адресоване запитання.
 6. Депутат має право дати коротку оцінку відповіді на свій запит оголосивши в раді свою «Згоду» або «Незгоду» з отриманою відповіддю. По оголошенню позиції депутатом, головуючий уточнює в депутата, чи потребує запит обговорення, а в тому випадку, якщо депутат наполягає на такому обговоренні, головуючий ставить на голосування питання проведення невідкладного обговорення відповіді на депутатський запит. Якщо за таке обговорення проголосує ¼ та більше присутніх на пленарному засіданні депутатів, слово передається депутату для виступу, з якого починається обговорення відповіді на запит. Час виступу – до 2 хв.
 7. Депутатська фракція (група) мають право виступити із заявами та оголошеннями, для проголошення яких надається час тривалістю до 2 хвилин.
 8. Рішення ради щодо заяв і оголошень не приймаються.

    Стаття 29. Виступи, доповіді (співдоповіді), запитання.

 1. Доповіді та співдоповіді, як правило, виголошуються з трибуни; пропозиції, поправки та запитання можуть виголошуватися від мікрофону в залі.
 2. Після доповіді та співдоповіді з обговорюваного питання головуючий пропонує записатись особам, які бажають поставити запитання доповідачу (співдоповідачам). Запитання доповідачам можуть ставити депутати та голова. Запитання повинні бути чіткими, зрозумілими і, по можливості, короткими. Забороняється використовувати надане для запитання слово для здійснення виступу.
 3. Після закінчення запитань до доповідача (співдоповідачів), головуючий пропонує записатися особам, які бажають виступити з обговорюваного питання. На засіданні він може надати слово для виступу і у разі усного звернення депутата, якщо у цьому виникла потреба. Особам, які проголошують виступи, запитання не ставляться, зміст виступів не коментується.
 4. Кожна з фракцій (груп) має гарантоване право на запитання доповідачу,співдоповідачу, а також на виступ уповноваженого представника з питання чи пропозиції, які мають ставитися на голосування. Головуючий на засіданні надає слово уповноваженим особам депутатських фракцій (груп) для висловлення узагальнених позицій фракції (групи).
 5. Депутату, який вніс пропозицію чи поправку, на його прохання, надається слово для виступу. Окрім цього, депутати мають право на запитання та виступ з приводу внесеної пропозиції чи поправки.
 6. За згодою ради головуючий може також надати слово для виступу з обговорюваного питання особам, що присутні на засіданні.
 7. В обов’язковому порядку, без ухвалення процедурного рішення ради, слово для виступу в обговоренні надається, за їх проханням, народним депутатам України.
 8. Депутат у будь-який момент може відмовитися від свого виступу, передати своє право на виступ іншому депутатові або помінятися з ним чергою, повідомивши про це головуючого. У разі відсутності депутата у момент надання йому слова вважається, що він відмовився від слова, якщо він не передав свого права на виступ іншому депутату.
 9. Депутат, ім’я якого було згадано під час виступу, має беззаперечне право на проголошення репліки до 3 хвилин. Депутатська фракція (група), назва якої була згадана під час виступу, має беззаперечне право на виступ свого представника із реплікою до 3 хвилин.
 10. Голова ради, його заступник, голова районної державної адміністрації мають першочергове право на виступ. Кількість їх виступів з одного і того ж питання не обмежується.

    Стаття 30. Вимоги до виступів на пленарному засіданні ради.

 1. Промовець повинен виступати тільки з того питання, з якого йому надано слово, та дотримуватися тривалості часу, наданого для виступу. За звичайних обставин виступ промовця не переривається.
 2. Депутат (крім голови, заступника голови, голів постійних комісій, представника від депутатської фракції (групи), доповідача) може виступити на засіданні ради з одного й того ж питання чи пропозиції, які будуть ставитися на голосування, тільки один раз, не враховуючи внесення поправок у ході засідання. Повторно слово депутату може надаватися тільки у разі необхідності процедурним рішенням ради, прийнятим без обговорення.
 3. Запитання доповідачам і співдоповідачам ставляться письмово або усно. Головуючий на засіданні оголошує письмові запитання. Депутат, який поставив запитання, може уточнити та доповнити його, а також оголосити, чи задовольняє його відповідь.
 4. Якщо депутат вважає, що виступаючий або головуючий на засіданні неправильно тлумачать його слова або дії, він може звернутися до головуючого з проханням надати йому слово для пояснень чи зауважень. Слово надається відразу після звернення.

    Стаття 31. Тривалість виступів на пленарному засіданні.

 1. Головуючий надає слово для виступу наступної тривалості:
 • для доповіді – до 40 хвилин;
 • співдоповіді – до 10 хвилин;
 • заключного слова – до 4 хвилин;
 • тим, хто виступає в обговоренні – до 7 хвилин;
 • для повторних виступів (але не більше двох разів з одного питання), за процедурним рішенням ради – 2 хвилини;
 • для внесення депутатського запиту – 2 хвилини на кожен запит;
 • для внесення депутатського запитання – 1 хвилина;
 • для заяв та оголошень – до 2 хвилин;
 • для проголошення репліки – до 3 хвилин.
 • в «Різному» – не більше 3 хвилин одному виступаючому, загальний час на розгляд в «Різному» – до 15 хвилин.
 1. Головуючий може надати промовцю триваліший час, якщо ніхто з присутніх депутатів не заперечує. При наявності заперечень, триваліший час може надаватися за прийнятим без обговорення процедурним рішенням. Якщо виступ промовця був перерваний, наданий для виступу час продовжується на відповідний час.
 2. При перевищенні встановленого Регламентом тривалості головуючий має право надати вказівку відключити мікрофон.

    Стаття 32. Перерви для узгодження позицій фракцій (груп).

 1. Після обговорення питання порядку денного до початку голосування депутатська фракція (група) має беззаперечне право на перерву для узгодження позицій. Така перерва надається головуючим без прийняття процедурного рішення ради тривалістю, про яку просить ініціатор, але не більше 20 хвилин. Перерва надається на вимогу голови (за його відсутності заступника голови) депутатської фракції (групи).

    Стаття 33. Види та способи голосування.

 1. Рішення ради приймаються відкритим поіменним або таємним голосуванням у порядку, визначеному цим Регламентом.
 2. Рішення ради, крім процедурних, організаційних питань, прийняття проектів рішень за основу, внесення змін та доповнень до проектів рішень, приймаються відкритим поіменним голосуванням, окрім випадків, передбачених пунктами 1, 29 і 31 статті 43 та статтями 55, 56 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», в яких рішення приймаються таємним голосуванням. Результати поіменного голосування підлягають обов’язковому оприлюдненню та наданню за запитом відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації». На офіційному веб-сайті ради розміщуються в день голосування і зберігаються протягом необмеженого строку всі результати поіменних голосувань. Результати поіменного голосування є невід’ємною частиною протоколу сесії ради.
 3. Здійснення відкритого поіменного голосування проводиться в такому порядку:
 • перед початком пленарного засіданні виконавчий апарат районної ради виготовляє відомість відкритого поіменного голосування, в яку заносяться прізвища депутатів та перелік проектів рішень, що вносяться на розгляд районної ради;
 • головуючий на засіданні перед прийняттям рішення проводить опитування депутатів в наступній послідовності: «хто не бере участі в голосуванні», «хто проти», «хто утримався», «хто за»;
 • лічильна комісія або депутати, визначені головуючим для підрахунку голосів, заносять результати голосування у відомість шляхом проставляння відповідних відміток навпроти прізвищ депутатів по кожному проекту рішення;
 • відомість відкритого поіменного голосування підписується членами лічильної комісії або депутатами, визначеними головуючим для підрахунку голосів, кожен з депутатів має право ознайомитися з відомістю та підписати її.

    Стаття 34. Таємне голосування.

 1. Таємне голосування проводиться за процедурним рішенням ради або у випадках прямо передбачених чинним законодавством України. Таємне голосування обов’язково проводиться у випадках, передбачених пунктами 1, 29, 31 частини 1 статті 43, частинами 1, 4 статті 55, частинами 1, 2 статті 56 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».
 2. Лічильна комісія встановлює і доводить до відома депутатів:

2.1 час і місце проведення голосування;

2.2 порядок заповнення бюлетеня;

2.3 критерії визнання бюлетеня недійсним;

2.4 порядок організації голосування.

 1. Бюлетені для таємного голосування з питань, що поставлені на голосування, виготовляються виконавчим апаратом ради за формою, встановленою лічильною комісією.
 2. Перед початком таємного голосування лічильна комісія:

4.1. Отримує від виконавчого апарату  ради складений в алфавітному порядку список всіх депутатів та бюлетені для таємного голосування.

4.2. Опломбовує скриньку для таємного голосування і забезпечує всі умови для повного дотримання таємниці голосування.

 1. На підставі списку члени лічильної комісії видають кожному депутатові один бюлетень, за отримання якого депутат розписується. Депутат заповнює бюлетень в кабіні для таємного голосування, окремо відведеному приміщенні чи частині приміщення. Заповнені бюлетені згортаються заповненою стороною досередини і опускаються у скриньку для таємного голосування. Депутату заборонено демонструвати зміст бюлетеню після його заповнення. Примушування депутатів до розкриття волевиявлення повинні бути попереджені і припинені лічильною комісією.
 2. Після закінчення голосування лічильна комісія відкриває скриньку для таємного голосування і здійснює підрахунок голосів.
 3. Про результати таємного голосування лічильна комісія складає протокол, який підписують усі члени лічильної комісії. Голова комісії оголошує результати голосування. Протоколи лічильної комісії затверджуються радою та долучаються до протоколу пленарного засідання сесії.

8. Використані бюлетені знищуються лічильною комісією не раніше 10 – ти денного  терміну після дня прийняття рішення по якому проводилося  таємне голосування. Про знищення складається акт.

    Стаття 35. Порядок голосування та прийняття рішення ради.

 1. Рішення ради з будь-якого питання після його обговорення приймається на її пленарному засіданні у такій послідовності:
 • проект рішення ставиться на голосування за основу;
 • після цього ставляться на голосування, у порядку надходження, усі зміни та доповнення, що надійшли під час обговорення проекту;
 • проект рішення ставиться на голосування в цілому як рішення з урахуванням змін та доповнень, підтриманих більшістю депутатів від загального складу ради.

    Можливе прийняття  проекту  рішення  ради спочатку по пунктах, розділах, а потім – як рішення ради в цілому.

 1. Проект рішення на сесії може не оголошуватись, якщо цей проект був наданий депутатам і вони мали згоду з ним ознайомитись.
 2. Проект рішення може бути прийнятим як рішення ради без прийняття за основу у випадку оголошення про таку процедуру  головуючим та відсутності заперечення депутатів. Проект рішення, що є регуляторним актом приймається як рішення ради відповідно до вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».
 3. У випадку, якщо рада прийняла рішення за основу, головуючий пропонує розглянути пропозиції та доповнення до тексту проекту рішення.
 4. Усі пропозиції, поправки та доповнення ставляться на голосування окремо. На голосування ставляться всі пропозиції і поправки, що не були відкликані. Тексти пропозиції чи поправки, що будуть ставитися на голосування, повинні оголошуватися; при цьому називається депутат, що ініціював внесення тексту. Якщо окрема думка депутата містить пропозиції щодо обговорюваного питання, головуючий на засіданні оголошує ці пропозиції і ставить їх також на голосування.
 5. У разі, коли дві або більше пропозицій, що стосуються одного й того ж питання, виключають одна одну (альтернативні пропозиції), рада, якщо вона не прийме іншого рішення, проводить голосування пропозицій у порядку їх внесення і виявляє з них ту, яка є прийнятною для подальшого розгляду за її суттю. Результатом вибору однієї з таких пропозицій є відхилення інших і решта на голосування не ставиться.
 6. Головуючий на засіданні може поставити на голосування ради питання про відмову ініціатору пропозиції чи поправки поставити на голосування запропонований ним текст, якщо текст сформульований нечітко або не стосується обговорюваного питання, суперечить раніше прийнятим рішенням, повторює по суті відхилений радою текст. Процедурне рішення з цього приводу приймається радою без обговорення.
 7. Після голосування по всіх пропозиціях та поправках, у випадку виникнення необхідності, рада може прийняти рішення про направлення проекту рішення разом із ухваленими поправками на доопрацювання у відповідну постійну комісію (комісії).
 8. Після оголошення головуючим на засіданні початку голосування ніхто не може переривати голосування. З початку процедури голосування і до оголошення його результатів слово нікому не надається.
 9. Після закінчення голосування головуючий на засіданні оголошує його повні результати і прийняте рішення.
 10. Проект рішення або пропозиція, які не отримали необхідної більшості голосів на підтримку, вважаються відхиленими. За пропозицією головуючого, депутата, що підтримана процедурним рішенням ради, проект рішення, пропозиція, доповнення чи зауваження до проекту рішення можуть бути поставлені на повторне голосування. В разі неприйняття рішення після повторного голосування – проект рішення, пропозиція, доповнення чи поправка вважаються відхиленими.

12. У разі порушення процедури голосування або виникнення перешкод під час його проведення, негайно проводиться переголосування без обговорення. У випадку наявності заперечень про таке повторне голосування, дане питання вирішується за процедурним рішенням ради.

 1. Якщо результат голосування викликає обґрунтовані сумніви, рада може прийняти процедурне рішення про переголосування.
 2. Прийняття рішень з процедурних та організаційних питань роботи ради, спрямованих на одноразове відхилення від закріплених у Регламенті положень, здійснюється більшістю від присутніх на засіданні.
 3. Результати голосування з будь-якого питання надаються на прохання депутата, помічників-консультантів депутатів районної ради, голови, заступника, громадян на запит відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації». Результати голосування є невід’ємною частиною протоколу сесії ради.

    Стаття 36. Рішення ради.

 1. На пленарних засіданнях рада може приймати нормативно-правові та інші акти у формі рішень.
 2. Рішення ради приймається на її пленарному засіданні більшістю депутатів від загального складу ради. Депутат, що був відсутній під час голосування, не може подати свій голос після завершення голосування. Також депутат не має права відкликати свій голос після голосування (окрім переголосувань).

    Стаття 37. Особливості розгляду питання порядку денного «Різне».

 1. Після розгляду основних питань порядку денного пленарного засідання ради депутатам надається право виступити у «Різному», яке полягає у висловленні ними своїх думок, пропозицій, оголошень, заяв та позицій щодо роботи сесії, депутатської діяльності, тощо.
 2. Якщо для розгляду питання, відпрацювання пропозицій щодо його вирішення або вживання відповідних заходів потрібен час, головуючий на пленарному засіданні дає протокольне доручення відповідній посадовій особі чи органу розглянути питання, вжити заходів і дати відповідь депутату індивідуально та у встановлений головуючим термін.
 3. Рішення з питань, обговорюваних у «Різному», не приймаються, голосування не проводиться.

    Стаття 38. Рішення ради з процедурних питань.

 1. Рада може прийняти рішення з процедурних питань (надалі – процедурне рішення), зазначених у цьому Регламенті, без підготовки у постійних комісіях та включення до порядку денного і таке, що не потребує окремого документального оформлення.
 2. Процедурне рішення приймається відразу після обговорення і заноситься до протоколу пленарного засідання ради.
 3. Процедурними, зокрема, вважаються рішення щодо:

3.1. Затвердження порядку денного пленарного засідання, внесення до нього змін (зміна черговості розгляду питань), повернення до формування порядку денного;

3.2. Про повторне голосування та переголосування;

3.3. Про передачу питання на розгляд відповідної комісії ради;

3.4. Про терміновість питань порядку денного;

3.5. Про відмову в поставленні на голосування пропозиції (поправки);

3.6. Про визначення способу проведення голосування;

3.7. Про утворення редакційної комісії, затвердження їх складу та ухвалених ними рішень;

3.8. Про перерву у засіданні, продовження роботи під час встановленої Регламентом перерви, перенесення чи закриття засідання;

3.9. Про проведення додаткової реєстрації (перереєстрації) і спосіб перереєстрації;

3.10. Про надання додаткового часу для виступу;

3.11. Про зміну черговості виступів;

3.12. Про надання слова запрошеним на засідання та встановлення тривалості їх виступів;

3.13.  Про взяття інформації лічильної комісії до відома;

3.14. Про застосування заходів впливу за порушення вимог Регламенту та порушення правил поведінки на пленарному засіданні ради, її органів.

 1. При виникненні сумніву чи запропоноване до розгляду питання є процедурним, радою про це приймається процедурне рішення.
 2. Процедурне рішення приймається більшістю присутніх на засіданні ради депутатів.

    Стаття 39. Набрання чинності рішень ради. Оприлюднення рішень ради та результатів голосування.

 1. Рішення ради нормативно-правового характеру та інші акти набирають чинності з дня їх офіційного оприлюднення, якщо радою не встановлено інший більш пізніший строк введення цих рішень у дію. Усі, без виключення, рішення ради опубліковуються на офіційному сайті ради або в інший визначений у рішенні спосіб не пізніше як у 10-денний термін після їх прийняття. Якщо рішення ради підлягає державній реєстрації в органах юстиції, то воно набирає законної сили через 20 днів із дня їх державної реєстрації.
 2. Повідомлення про розміщення прийнятих радою рішень на офіційному сайті районної ради із зазначенням електронного посилання на офіційний сайт ради доводяться до відома населення через засоби масової інформації. Також в газеті «Нові горизонти» друкуються рішення ради, у випадку, якщо таке друкування визначено самим рішенням ради або чинним законодавством. З метою економії, в друкованому засобі масової інформації розміщується текст рішення без додатків з одночасним наданням інформації щодо можливості ознайомлення з додатками на сайті ради.
 3. На офіційному сайті ради оприлюднюються для вільного доступу та поширення результати голосувань з питань порядку денного.
 4. Контроль за оприлюдненням, реєстрацією і виконанням рішень ради здійснює начальник організаційного відділу виконавчого апарату районної ради.

    Стаття 40. Протокол, фонограма пленарного засідання ради.

 1. Засідання ради протоколюються виконавчим апаратом районної ради. Протокол сесії ради оформляється не пізніше одного місяця після її проведення і підписується головуючим на пленарному засіданні. Стенограма та фонограма пленарного засідання не являються офіційними документом.
 2. Фонограма пленарного засідання ради зберігається у виконавчому апараті районної ради протягом одного місяця

Р о з д і л    ІV. ОБРАННЯ ГОЛОВИ РАЙОННОЇ РАДИ ТА ЗАСТУПНИКА ГОЛОВИ РАЙОННОЇ РАДИ

    Стаття 41. Обрання  голови районної ради.

 1. Голова районної ради обирається районною радою з числа її депутатів у межах строку повноважень районної ради таємним голосуванням. При обранні голови районної ради кожен депутат має право пропонувати для обговорення будь-яку кандидатуру, в тому числі й свою. У бюлетені для таємного голосування в алфавітному порядку включаються всі запропоновані кандидатури.
 2. Після висунення кандидатур районна рада приймає рішення про перехід до обговорення цих кандидатур. На обговорення кожної кандидатури на посаду голови районної ради відводиться 20 хвилин, в тому числі для доповіді кандидатам – до 10 хвилин. За рішенням районної ради час обговорення може бути скорочено чи продовжено. Кандидати на посаду голови районної ради виступають на сесії з доповідями щодо програми своєї майбутньої діяльності на цій посаді і відповідають на запитання депутатів.
 3. Право на обговорення кандидатур мають лише депутати районної ради. Депутати мають право ставити запитання кандидатам, висловлювати думку щодо їх програми, політичних, ділових та особистих якостей, агітувати за або проти кожного з кандидатів.
 4. Обраним головою районної ради вважається кандидат за якого під час голосування проголосували більшість від загального складу ради. У випадку, коли до бюлетеня внесено більше одного кандидата і жоден з них не отримав при першому голосуванні потрібної кількості голосів, проводиться повторне голосування по двох кандидатурах, які одержали найбільше голосів. Якщо однакову і разом з тим найбільшу кількість голосів отримали більше двох кандидатів, то до списку для повторного голосування заноситься та кількість кандидатур, які набрали найбільше голосів. Якщо при повторному голосуванні жоден з кандидатів не набрав необхідну кількість голосів, проводяться нові вибори з новим висуванням кандидатів. Один і той же кандидат на одну й ту ж посаду протягом пленарного засідання може висуватися не більше двох разів.

    По результатах голосування рада приймає відповідне рішення про обрання голови ради.

 1. Рада своїм рішенням може встановити інший порядок обрання голови районної ради.
 2. Відпустка голові районної ради надається за рішенням районної ради. В окремих випадках голова районної ради відбуває у відпустку за власним розпорядженням, з наступним затвердженням даного розпорядження на черговому пленарному засіданні сесії районної ради.

    Стаття 42. Обрання заступника голови районної ради.

 1. Заступник голови районної ради обирається районною радою з числа її депутатів у межах строку повноважень районної ради таємним голосуванням.
 2. Кандидатури для обрання на посаду заступника голови районної ради представляє раді голова районної ради.
 3. Про обрання заступника голови районної ради приймається відповідне рішення районної ради.
 4. Відпустка заступнику голови районної ради надається за розпорядженням голови районної ради відповідно до вимог чинного законодавства.

 

РОЗДІЛ V. ЕТИКА, ДИСЦИПІЛІНА, КОНФЛІКТ ІНТЕРЕСІВ ТА ЗАХОДИ ВПЛИВУ. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

    Стаття 43. Норми депутатської етики та дисципліна.

 1. Депутат ради, здійснюючи свої депутатські повноваження, повинен дотримуватися правил депутатської етики, в тому числі керуватися у своїй діяльності та поведінці загальновизнаними принципами порядності, честі і гідності; не допускати образливих висловлювань, не використовувати у публічних виступах недостовірні або неперевірені відомості стосовно органів державної влади, органів місцевого самоврядування, об’єднань громадян, підприємств, установ і організацій, їх керівників та інших посадових чи службових осіб, депутатських груп, фракцій, окремих депутатів ради, громадян.
 2. Депутат несе персональну відповідальність за зміст своїх виступів, їх правдивість та етичність..
 3. Під час виконання депутатських повноважень є неприпустимим вживання образливих, неетичних, лайливих висловів по відношенню до громадян, окремих депутатів, депутатського корпусу в цілому, ради, службовців місцевого самоврядування, тощо. Неприпустимими є критика депутата щодо його вибору при голосуванні з окремого питання, зловживання та спекуляції при коментуванні прийнятих чи відхилених радою рішень.
 4. Депутати, присутні на засіданні ради, зобов’язані мати охайний зовнішній вигляд, мати нагрудний знак депутата місцевої ради та посвідчення депутата.
 5. Під час пленарного засідання депутати, а також запрошені особи, та представники засобів масової інформації не повинні заважити виступаючим і слухачам діями, які перешкоджають викладенню або сприйняттю виступу, здійсненню голосування, підбиття його підсумків (вигуками, оплесками, вставанням, тощо). Під час пленарного засідання присутні повинні вимкнути персональні засоби зв’язку або перевести їх у беззвучний режим.
 6. Вимоги поведінки, визначені у частині п’ятій цієї статті, застосовуються також під час проведення засідань постійних та тимчасових контрольних комісій ради.
 7. Голова, депутати, інші присутні на пленарному засіданні ради особи зобов’язані дотримуватись вимог даного Регламенту.
 8. Депутат ради зобов’язаний вживати всі можливі заходи щодо врегулювання реального чи потенційного конфлікту інтересів. У разі виникнення конфлікту інтересів при розгляді питання районною радою голова районної ради, заступник голови районної ради, депутат районної ради бере участь у розгляді, підготовці та прийнятті рішень радою за умови самостійного публічного оголошення про це під час засідання ради, на якому розглядається відповідне питання.

   Здійснення контролю за дотриманням даних вимог, надання зазначеним особам консультацій та роз’яснень щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, поводження з майном, що може бути неправомірною вигодою та подарунками, покладається на постійну комісію районної ради з гуманітарних питань, сім’ї та молоді, ветеранів, фізичної культури та спорту, законності, регламенту, депутатської діяльності та засобів масової інформації.

    Стаття 44. Заходи впливу за порушення вимог Регламенту.

 1. За порушення вимог даного Регламенту до порушника можуть застосовуватись наступні заходи впливу (стягнення):
  • 1. Позбавлення права на продовження виступу та відключення мікрофону;
  • 2. Позбавлення права виступу до закінчення пленарного засідання;
  • 3. Видалення з зали пленарного засідання (зали роботи комісії) до закінчення засідання.
 2. Стягнення застосовуються за процедурним рішенням ради (комісії) за пропозицією, внесеною головуючим або депутатом.
 3. Якщо головуючий на засіданні звертається до виступаючого чи присутнього, останній повинен негайно зупинити свій виступ чи припинити свої дії. У випадку не реагування виступаючого на звернення головуючого, головуючий може надати наказ відключити мікрофон і поставити на голосування питання про позбавлення права виступу. Якщо вказана пропозиція головуючого не буде підтримана процедурним рішенням ради, виступ промовця повинен бути продовженим із додаванням до часу виступу часу, який було використано для голосування з цього процедурного питання.
 4. До застосування стягнення з метою наведення порядку в залі засідань головуючий на пленарному засіданні ради або головуючий на засіданні комісії може оголосити порушнику попередження та перервати його виступ. У випадку, якщо порушник не припинив вчинення порушення або вчинив порушення повторно, головуючий або депутат вносить пропозицію накласти на порушника стягнення та пропонує адекватний, на його думку, вид стягнення. Головуючий зобов’язаний поставити дану пропозицію на голосування для прийняття процедурного рішення ради (процедурного рішення комісії).
 5. Підстави для відкликання депутата визначаються законодавством.

    Стаття 45. Повнота та дійсність Регламенту.

 1. Регламент ради затверджується на пленарному засіданні ради більшістю голосів від загального складу депутатів ради.
 2. Даний Регламент регулює діяльність ради та припиняє свою чинність з моменту ухвалення регламенту радою наступного скликання.
 3. Контроль за дотриманням Регламенту покладається на голову, заступника голови ради, постійну комісію з гуманітарних питань, сім’ї та молоді, ветеранів, фізичної культури та спорту, законності, регламенту, депутатської діяльності та засобів масової. Під час пленарного засідання ради контроль за дотриманням Регламенту покладається на головуючого на пленарному засіданні.
 4. Зміни та доповнення до Регламенту можуть бути внесені на пленарному засіданні ради у порядку, передбаченому цим Регламентом та діючим законодавством.
 5. У випадку виявлення суперечності між рішенням ради і даним Регламентом застосовуються положення Регламенту. Спори про дійсність положень Регламенту заборонені, окрім судового оскарження його окремих положень.