Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/soczah00/korop-rada.gov.ua/www/wp-content/themes/yoo_revista_wp/warp/systems/wordpress/helpers/system.php on line 61

Warning: Parameter 2 to wp_hide_post_Public::query_posts_join() expected to be a reference, value given in /home/soczah00/korop-rada.gov.ua/www/wp-includes/class-wp-hook.php on line 287
Офіційний сайт Коропської районної ради » Організаційний відділ

Організаційний відділ

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядженням голови

 районної ради

№ 7  від   24 січня 2011 року

 ПОЛОЖЕННЯ

про організаційний відділ виконавчого апарату районної ради

 I. ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ

1.  Організаційний відділ виконавчого апарату районної ради (далі – відділ) відповідно до законодавства України утворюється рішенням районної ради і є структурним підрозділом виконавчого апарату районної ради.

2. У своїй практичній діяльності відділ керується Конституцією України, Законом України „Про місцеве самоврядування в Україні», іншими законами України, постановами Верховної Ради України, указами та розпорядженнями Президента України, постановами та розпорядженнями Кабінету Міністрів України, іншими нормативними актами центральних органів виконавчої влади, Регламентом роботи районної ради, розпорядженнями голови і заступника голови районної ради, цим Положенням.

3. Відділ безпосередньо підпорядковується голові районної ради.

4. Координацію діяльності відділу здійснює начальник організаційного відділу виконавчого апарату районної ради.

ІІ. ОСНОВНІ  НАПРЯМКИ РОБОТИ І ФУНКЦІЇ  ВІДДІЛУ

1. Відділ утворюється для організаційного забезпечення діяльності виконавчого апарату, депутатів, президії та постійних комісій районної ради, надання практичної допомоги у здійсненні своїх повноважень депутатами районної ради.

2. Забезпечує взаємозв’язок голови районної ради з сільськими, селищними радами, сприяє здійсненню районною радою взаємодії і зв’язків з органами місцевого    самоврядування та місцевими органами виконавчої влади, розробляє і здійснює заходи по підготовці сесій районної ради, організовує попереднє обговорення проектів рішень ради, забезпечує у межах своєї компетенції виконання прийнятих радою рішень.

3. За дорученням голови районної ради, заступника голови районної ради, керуючого справами вивчає роботу сільських, селищних рад щодо виконання ними Законів України, постанов Верховної Ради України, рішень обласної ради, рішень районної ради.

4. Узагальнює інформацію з сіл, селищ району про соціально-економічний стан територій, проблеми, громадсько-політичні настрої населення, оперативно доводить їх до керівництва районної ради.

5. На основі пропозицій депутатів районної ради, постійних комісій районної ради, керівників районних служб готує проекти річних планів роботи районної ради, квартальних планів виконавчого апарату районної ради, узагальнює пропозиції і готує план-календар  основних заходів у районі на місяць.

6. Аналізує рішення сільських, селищних рад, готує з цих питань узагальнену інформацію і пропозиції.

7. Готує матеріали для подання районній раді про хід виконання рішень ради, надає допомогу сільським, селищним радам у поліпшенні організації контролю перевірки виконання.

8. Забезпечує облік і впорядкування наказів виборців, узагальнює матеріали про хід їх виконання.

9. Готує проекти рішень районної ради, розпоряджень голови районної ради, віднесених до компетенції відділу.

10. Узагальнює і вносить на розгляд голови районної ради пропозиції і зауваження, висловлені депутатами на сесіях ради, бере участь у складанні заходів по їх виконанню. Забезпечує підготовку інформацій про хід виконання рішень районної ради в запитах депутатів, а також про реалізацію пропозицій, зауважень і звернень депутатів.

11. Надає методичну допомогу в підготовці засідань постійних комісій районної ради, сприяє виконанню рекомендацій, прийнятих постійними комісіями ради.

12. Вивчає досвід роботи місцевих рад, постійних комісій, депутатів, органів територіальної самоорганізації та надає їм методичну допомогу в удосконаленні форм і методів організаційної роботи.

13. Сприяє депутатам районної ради у здійсненні їх повноважень. Узагальнює і організовує своєчасний розгляд пропозицій, внесених виборцями при звітах депутатів.

14. Розглядає звернення громадян з питань роботи місцевих рад, готує по їх відповідні довідки й висновки, бере участь в організації контролю за своєчасним і правильним розглядом та вирішенням звернень громадян, проведення особистого прийому населення у сільських, селищних радах району. Вживає заходів по поліпшенню цієї роботи.

15. Аналізує якісний склад кадрів. Вносить пропозиції щодо організації навчання, підвищення кваліфікації працівників рад. Забезпечує проведення семінарів, нарад відповідних категорій працівників місцевих рад.

16. Вносить пропозиції та зауваження по проекту програми економічного та соціального розвитку району та проекту бюджету району, цільових програм з інших питань, приймає участь у підготовці звітів про їх виконання.

17. За погодженням з керівництвом отримує у відповідних державних органах, установах і організаціях необхідні для роботи документи і матеріали.

18. У відповідності з чинним законодавством організаційно забезпечує проведення в районі виборів та референдумів.

19. Працівники відділу за дорученням голови  районної ради, заступника голови районної ради, керуючого справами, а також на запрошення відповідних органів, можуть брати участь в роботі сесій рад, засідань виконавчих комітетів, нарад, семінарів, що проводяться в районі.

20. Організаційний відділ може виконувати й інші завдання, покладені на нього головою районної ради, заступником голови районної ради, керуючим справами.

21. Підтримує зв’язок з організаційним відділом обласної ради, Центром перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, керівників державних підприємств, установ та організацій. Вносить пропозиції щодо організації навчання посадових осіб місцевого самоврядування.

22. Виконує інші доручення голови , заступника голови районної ради та керуючого справами.

III. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ВІДДІЛУ

1. Організаційний відділ очолює начальник відділу,  який призначається та звільняється з посади розпорядженням голови районної ради на конкурсній основі або за іншою процедурою відповідно до чинного законодавства.

2. Структура відділу, його чисельність затверджуються за пропозицією голови сесією районної ради. Посадові оклади встановлюються працівникам відділу штатним розписом, який затверджується головою районної ради. Положення про відділ та посадові інструкції затверджується розпорядженням голови районної ради за погодженням і поданням заступника голови районної ради, начальника відділу та головного спеціаліста з питань юридичного забезпечення .

3. Працівники організаційного відділу призначаються на посаду та звільняються з посади головою районної ради за висновками конкурсної комісії або за іншою процедурою.

4. Діяльність організаційного відділу здійснюється на основі планів роботи районної ради, квартальних планів роботи відділу.

5. Організаційний відділ при  вирішенні питань, які належать до його компетенції, взаємодіє з іншими відділами виконавчого апарату районної ради, органами місцевого самоврядування, відділами і управліннями районної державної адміністрації, об’єднаннями громадян, засобами масової інформації.

 ІV. ПРАВА ВІДДІЛУ

 1. Одержувати від управлінь, відділів та інших структурних підрозділів районної державної адміністрації, а також підприємств, установ та організацій району  інформацію та матеріали, необхідні для виконання покладених на нього функцій.

2. За згодою заступника голови районної ради повертати районній державній адміністрації, управлінням, відділам, іншим структурним підрозділам районної державної адміністрації, органам місцевого самоврядування документи, які подані до районної ради з порушенням нормативних правил та вимагати їх доопрацювання.

3. Залучати, за дорученням керівництва, спеціалістів структурних підрозділів районної ради до підготовки проектів документів.

4. Надавати консультативну допомогу органам місцевого самоврядування та домагатись неухильного дотримання ними вимог інструкцій і встановлених правил роботи з документами.

5. На запрошення, а також за дорученням керівництва районної ради брати участь в роботі сесій, засідань президії і виконавчих комітетів місцевих рад з питань, що входять до компетенції відділу.

 V. НАЧАЛЬНИК ОРГАНІЗАЦІЙНОГО ВІДДІЛУ

1. Здійснює безпосереднє керівництво діяльністю відділу і персонально відповідає за виконання покладених на відділ завдань.

2. Планує роботу відділу і забезпечує виконання планів роботи ради та виконавчого апарату районної ради.

3. Визначає завдання і розподіляє обов’язки між працівниками відділу, аналізує результати роботи і вживає заходи щодо підвищення ефективності діяльності відділу, забезпечує підвищення ділової кваліфікації працівників відділу.

4. Вносить на розгляд керівництва пропозиції щодо структури та штатів відділу, а також подання про призначення, переміщення та звільнення працівників, їх заохочування і накладання стягнень за порушення трудової та виробничої дисципліни.

5. Вирішує питання взаємодії з відповідними службами обласної ради, відділами та управліннями обласної державної адміністрації, відділами, управліннями районної державної адміністрації.

6. Виконує обов’язки, відповідно до посадової інструкції.

 Начальник організаційного відділу                                              В.М.Прохоренко

 Заступник голови районної ради                                                   В.М.Дворецький