Про районну Програму боротьби з онкологічними захворюваннями на 2017-2021 роки

 

 

У К Р А Ї Н А

КОРОПСЬКА РАЙОННА  РАДА

ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

( дев’ятнадцята сесія сьомого скликання )

Р І Ш Е Н Н Я   № 315

26 липня 2017 року

смт Короп

Про районну Програму боротьби з онкологічними захворюваннями на 2017-2021 роки

 

    З метою підвищення ефективності здійснення заходів з профілактики злоякісних новоутворень, онкологічних захворювань, зниження рівня смертності онкологічно хворих, відповідно до Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров’я», наказу Міністерства охорони здоров’я України №208 від 30 грудня 1992 року (зі змінами та доповненнями наказу Міністерства охорони здоров’я Ураїни  №845 від 01 жовтня 2013 року), керуючись пунктом 16 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада

в и р і ш и л а :

 1. Затвердити районну Програму боротьби з онкологічними захворюваннями на 2017-2021 роки (додається).
 2. Головним розпорядником коштів визначити районну державну адміністрацію
 3. Районній державній адміністрації під час внесення змін до районного бюджету на 2017 рік, та при його формуванні на 2018-2021 роки передбачати кошти на реалізацію заходів Програми.
 4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з гуманітарних питань, сім’ї та молоді, ветеранів, фізичної культури та спорту, законності, регламенту, депутатської діяльності та засобів масової інформації.

Голова районної ради                                                                              М.П. Мазуренко

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням районної ради від 26 липня 2017 року № 315

«Про районну Програму боротьби з онкологічними захворюваннями на 2017-2021 роки»

 I. ПАСПОРТ

районної Програми боротьби з онкологічними захворюваннями

на 2017-2021 роки

 

1. Ініціатор розроблення Програми   Районна державна адміністрація
2. Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення Програми   Закон України «Основи законодавства України про охорону здоров’я»                 від 19.11.1992 року № 2801-XII, наказ МОЗ України від 30.12.1992 року № 208 «Про заходи подальшого покращання і розвитку онкологічної допомоги населенню» (зі змінами та доповненнями наказу МОЗ України            від 01.10.2013 року № 845), обласна Програма боротьби з онкологічними захворюваннями на 2017-2021 роки, затверджена рішенням восьмої сесії обласної ради сьомого скликання 23.02.2017 року № 9-8/VІІ  
3. Розробник Програми КЗ «Коропська центральна районна лікарня» Коропської районної ради  
4. Відповідальний виконавець Програми КЗ «Коропська центральна районна лікарня» Коропської районної ради  
5. Учасники Програми Районна державна адміністрація, районна рада, Коропська об’єднана територіальна громада, КЗОЗ «Коропський районний центр первинної медико-санітарної допомоги»  
6. Термін реалізації Програми   2017-2021 роки
7.       7.1.   7.2.   Загальний орієнтовний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього: у тому числі: кошти районного бюджету   кошти інших джерел       3093,5 тис. грн.     3077,5 тис. грн.     16,0 тис. грн.    

ІІ. Загальна частина

    Злоякісні новоутворення є одними з найбільш небезпечних для здоров’я людини,  серед причин смертності та інвалідизації населення вони займають  друге місце після  серцево-судинних захворювань. Щороку в районі виявляється понад 70 захворювань на злоякісні новоутворення, а помирає від них 49 хворих (в тому числі в працездатному віці 34,7%).

    Останні п’ять років показник захворюваності населення району стабільно високий:

                                                 район            область                 Україна

2011 рік                                   305,0             370,3                      348,8

2012 рік                                   322,7             375,1                      357,6

2013 рік                                   492,9             379,0                      360,3

2014 рік                                   339,6             378,6                      313,5

2015 рік                                   364,3             369,2                      313,6

2016 рік                                   337,8             376,5                      346,1

   На обліку  знаходиться 494 хворих.

   У структурі захворювань у жінок перші місця посідають злоякісні пухлини молочної залози, тіла матки, ободової кишки, шлунка. У чоловіків – пухлини легень, передміхурової залози, шлунка, прямої і ободової кишки.

   Показник смертності від злоякісних новоутворень перевищує середні показники:

                                                  район           область              Україна

2011 рік                                    189,2             187,0                     180,4

2012 рік                                    165,3             196,3                     154,8

2013 рік                                    240,5             190,4                     180,0

2014 рік                                    147,3             192,3                     161,8

2015 рік                                    191,8             192,1                     158,1

2016 рік                                    207,6             188,7                     174,2

    Злоякісні новоутворення спричиняють значне навантаження на охорону здоров’я району, потребують включення в систему протиракової боротьби не лише лікувально-профілактичних закладів, але й установ та закладів усіх галузей економіки, освіти і науки, засобів масової інформації. На жаль, щороку з числа вперше захворівших у 32,1% хворих захворювання виявляється в занедбаному стані (область – 24,9%, Україна – 16,3%).

    По окремим локалізаціям показник занедбаності значно вищий:

 • ротова порожнина – 50%;
 • шийка матки – 50%;
 • шлунка – 66,7%;
 • легені та трахеї – 60%.

     Використання скринінгових програм у доклінічній діагностиці злоякісних новоутворень дасть можливість виявляти ранні стадії онкозахворювань, які можна лікувати менш травматичними методами, особливо по раку візуальних локалізацій, у тому числі шийки матки та молочної залози.

 

ІІІ. Мета програми

 

   Метою програми є підвищення ефективності заходів, спрямованих на:

 • поліпшення якості первинної і вторинної профілактики онкологічних захворювань;
 • раннього виявлення та лікування онкологічних хворих;
 • зниження рівня дорічної летальності онкологічних хворих;
 • зниження інвалідизації онкологічних хворих;
 • зниження показника смертності від злоякісних новоутворень;
 • створення умов для продовження та поліпшення якості життя онкологічних хворих.

 IV. Обгрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми

        

    Оптимальною моделлю реалізації районної Програми боротьби з онкологічними захворюваннями є необхідність продовження заходів протиракової  боротьби, які були реалізовані у попередній районній Програмі.          

    Програму розроблено на період до 2021 року, вона є довгостроковою, орієнтовне ресурсне забезпечення Програми наведено у додатку 1.

 V. Фінансове забезпечення Програми

 

    Фінансове забезпечення заходів Програми здійснюватиметься в межах видатків, передбачених на охорону здоров’я в районному бюджеті, а також за рахунок інших джерел, не заборонених чинним законодавством.

    Обсяг фінансування Програми визначається щороку, виходячи з конкретних завдань та можливостей фінансового забезпечення у відповідному бюджетному періоді. Ресурс забезпечення Програми може коригуватися у разі виникнення непередбачуваних факторів, що вплинули на своєчасність виконання окремих заходів та проведення відповідних видатків.

VI. Основні завдання Програми. Очікувані результати

 

    Для досягнення визначеної цією Програмою мети необхідно забезпечити:

 • запровадження скринінгових програм в роботі ЛПЗ з метою раннього виявлення передпухлинних захворювань і злоякісних новоутворень, зокрема раку шийки матки, молочної залози;
 • проведення ефективних профілактичних оглядів населення;
 • покращання диспансерного спостереження хворих на передракові захворювання;
 • залучення засобів масової інформації, навчальних закладів та громадських організацій до більш широкого інформування населення з питань профілактики, раннього виявлення та ефективного лікування онкологічних захворювань;
 • забезпечення своєчасного виявлення раку на всіх рівнях надання медичної допомоги населенню шляхом підвищення онкологічної грамотності та настороги лікарів;
 • забезпечення медичної, соціальної, психологічної та санаторно-курортної реабілітації онкологічних хворих;
 • удосконалення системи психологічної підтримки онкохворих та членів їх сімей;
 • забезпечити участь спеціалістів у науково-практичних конференціях та їх стажування;
 • поетапно забезпечити заклади охорони здоров’я району необхідною сучасною радіологічною та ендоскопічною апаратурою;
 • підвищення рівня підготовки медичних працівників, які надають первинну лікувально-профілактичну допомогу з онкології в закладах охорони здоров’я;
 • удосконалення надання протибольової терапії онкохворим шляхом створення в амбулаторно-поліклінічних закладах кабінетів протибольової терапії та проведення її вдома;
 • щорічний моніторинг рівня захворюваності населення на злоякісні новоутворення.

VII. Очікувані результати

 

    Виконання Програми дасть змогу:

 • зміцнити матеріально-технічну базу;
 • підвищити рівень поінформованості населення з питань профілактики і ранньої діагностики злоякісних новоутворень;
 • покращити рівень ранньої діагностики злоякісних новоутворень а саме:
 • підвищити рівень виявлення злоякісних новоутворень окремих локалізацій в I-II стадіях захворювання (молочна залоза, шийка матки та інші візуальні локалізації) на 5%;
 • підвищити рівень виявлення злоякісних новоутворень при профілактичних оглядах на 5%;
 • знизити показник смертності населення від онкозахворювань на 3%.

 

VIIІ. Координація та контроль за ходом виконання Програми

 

    Функції з координації Програми покладаються на КЗ «Коропська центральна районна лікарня» Коропської районної ради.

    Про хід реалізації Програми КЗ «Коропська центральна районна лікарня»щорічно у першому кварталі року, наступного за звітним, звітує перед районною державною адміністрацією та щоквартально до 10 числа наступного за кварталом місяця перед Управлінням охорони здоров’я Чернігівської обласної державної адміністрації.

    Контроль за виконанням заходів Програми покладається на районну державну адміністрацію та на постійну комісію районної ради з гуманітарних питань, сім’ї та молоді, ветеранів, фізичної культури та спорту, законності, регламенту, депутатської діяльності та засобів масової інформації.

 

                                                                                                              Додаток  1

                                                                                                                                                                             до районної Програми боротьби з

                                                         онкологічними захворюваннями

                                  на 2017-2021 роки

  

Фінансове забезпечення районної Програми  боротьби з онкологічними захворюваннями на 2017-2021 роки

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                                    

Обсяг коштів, які  пропонується залучити на виконання Програми Етапи виконання Програми Усього витрат на виконання Програми
2017 рік 2018 рік 2019 рік 2020 рік 2021 рік
Обсяг ресурсів, всього (тис. грн.) 1086,7 1626,7 126,7 126,7 126,7 3093,5
у тому числі:
кошти районного бюджету   1083,5 1623,5 123,5 123,5 123,5 3077,5
кошти інших джерел 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 16,0

 

                                        Додаток  2

                                                                                                                                                                                 до районної Програми боротьби з

                                                         онкологічними захворюваннями

                                  на 2017-2021 роки

                                                                                                                                                                                                                              

Напрями діяльності та основні заходи

районної Програми боротьби з онкологічними захворюваннями на 2017-2021роки

 

№ з/п   Найменування завдання Перелік заходів Програми Строк вико-нання Виконавці Джерела фінансу-вання  (бюджет) Орієнтов-ний обсяг фінансу-вання, тис. грн. У тому числі за роками Очікувані результати
2017 2018 2019 2020 2021
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1.           Удосконалення системи первинної та вторинної профілактики онкологічних захворювань                     1. Забезпечення раннього виявлення злоякісних новоутворень в закладах первинної медико-санітарної допомоги шляхом підвищення ефективності медичних оглядів населення та диспансерного спостереження за хворими на передпухлинні захворювання. 2017-2021 роки Головні лікарі КЗ «Коропська центральна районна лікарня», КЗОЗ «Коропський районний центр первинної медико-санітарної допомоги»         Підвищення рівня виявлення злоякісних новоутворень у         I-II ст. на 5%      
2. Використання і впровадження скринінгових програм в  ЛПЗ району з метою раннього виявлення передпухлинних і злоякісних новоутворень, зокрема раку ш/матки, молочної залози та інших візуальних локалізацій; використання електронних систем цитологічного скринінгу. 2017-2021 роки Головні лікарі КЗ «Коропська центральна районна лікарня», КЗОЗ «Коропський районний центр первинної медико-санітарної допомоги» Обласний бюджет   Підвищення рівня виявлення злоякісних новоутворень при профоглядах на 5%
Місцеві  бюджети Обсяг видатків визначається при затвердженні місцевих бюджетів
3. Залучення засобів масової  інформації до інформування населення з питань профілактики, раннього виявлення та ефективного лікування онкозахворювань.       2017-2021 роки Районний онколог, районні спеціалісти, сімейні та дільнічні лікарі, фельдшери, акушерки       Інформування населення  сприятиме покращенню ранньої діагностики онкозахворювань  та формуванню здорового способу життя
                4. Залучення радіокомпанії до створення щомісячних радіопередач  з питань ранньої діагностики онкозахворювань та сприяння запровадженню тематичних публікацій та матеріалів у періодичних друкованих виданнях.     2017-2021 роки Районний  онколог, Районні спеціалісти, сімейні лікарі, волонтери                     Інформування населення  сприятиме покращенню ранньої діагностики онкозахворювань  та формуванню здорового способу життя  
5. Просвітницька робота в середніх навчальних закладах з питань профілактики передракових злоякісних новоутворень, факторів виникнення їх.   2017-2021 роки Районний онколог, районні спеціалісти, сімейні лікарі, волонтери          
6. Забезпечення підвищення рівня онкологічної грамотності та онконастороги лікарів загальнолікувальної мережі. Щороку по 7 лікарів. Всього — 35 лікарів     2017-2021 роки Головні лікарі КЗ «Коропська центральна районна лікарня», КЗОЗ «Коропський районний центр первинної медико-санітарної допомоги», районний онколог   Районнийбюджет         17,5   3,5   3,5   3,5   3,5   3,5 Навчання лікарів  сприятиме покращенню діагностики онкозахворювань  
7. Участь в науково-практичних конференціях для лікарів області з актуальних питань онкології. Щороку по 2. Всього 10 заходів. 2017-2021 роки Головні лікарі КЗ «Коропська центральна районна лікарня», КЗОЗ «Коропський районний центр первинної медико-санітарної допомоги», районний онколог           Сприятиме підвищенню професійного рівня лікарів
    8. Забезпечення проведення щорічного моніторингу  рівня захворюваності населення на злоякісні новоутворення.      2017-2021 роки Районний онколог, районні спеціалісти           Дасть можливість якісно і швидко обробляти та отримувати дані та проводити спостереження за онкохворими
                    9. Своєчасне надання даних на сайт облонкодиспансеру.     2017-2021 роки Районний онколог                         Забезпечить інформацію для медичних працівників та населення
Всього по пункту 1 17,5          
2.   Удосконалення методів діагностики злоякісних новоутворень та спеціального лікування онкологічних хворих   1. Забезпечення надання онкохворим стаціонарної допомоги.      2017-2021 роки Головні лікарі КЗ «Коропська центральна районна лікарня», КЗОЗ «Коропський районний центр первинної медико-санітарної допомоги», районний онколог Інші джерела     16,0     3,2     3,2     3,2     3,2     3,2 Зниження рівня  смертності населення від злоякісних новоутворень на 3%
2.  Дооснащення                          КЗ «Коропська центральна районна лікарня» сучасною діагностичною і лікувальною  апаратурою:  — фіброгастроскопом, —  цифровим флюорографом.     2017-2021 роки   Головний лікар КЗ «Коропська центральна районна лікарня» Районний бюджет   2460,0     960,0     1500,0 Покращення діагностики злоякісних новоутворень дасть можливість охопити більшість хворих спецлікуванням, дозволить збільшити питому вагу органо-зберігаючих операцій
    3. Удосконалення системи психологічної підтримки онкохворих та членів їх сімей, зокрема шляхом залучення волонтерів громадських організацій. 2017-2021 роки Головні лікарі КЗ «Коропська центральна районна лікарня», КЗОЗ «Коропський районний центр первинної медико-санітарної допомоги», районний онколог, волонтери                
Всього по пункту 2   2476,0          
3.  Удосконалення системи надання спеціалізованої паліативної допомоги онкохворим 1. Функціонування у                  КЗ «Коропська центральна районна лікарня» відділення  паліативної допомоги онкологічним хворим.   2017-2021 роки Головний лікар КЗ «Коропська центральна районна лікарня» Районний бюджет   600,0 120,0 120,0 120,0 120,0 120,0 Забезпечить надання якісної симптоматичної допомоги онкологічним хворим у термінальній стадії
Кошти інших джерел
4. Інформатизація онкологічної служби району   1. Створення електронної бази.   2. Забезпечення функціонування системи інформатизації. 2017-2021 роки Районний онколог                             Дозволить удосконалити державну систему реєстрації хворих на рак, створення єдиного інформаційного простору
Всього по Програмі, тис. грн.     2017-2021 роки   3093,5        
в тому числі — кошти районного бюджету;   3077,5        
— кошти інших джерел   16,0