Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/soczah00/korop-rada.gov.ua/www/wp-content/themes/yoo_revista_wp/warp/systems/wordpress/helpers/system.php on line 61

Warning: Parameter 2 to wp_hide_post_Public::query_posts_join() expected to be a reference, value given in /home/soczah00/korop-rada.gov.ua/www/wp-includes/class-wp-hook.php on line 287
Офіційний сайт Коропської районної ради » Статут Коропської районної Асоціації місцевих рад

Статут Коропської районної Асоціації місцевих рад

ЗАТВЕРДЖЕНО

загальними  зборами Коропської районної Асоціації місцевих рад

8 червня 2005 року

Протокол  №1

 

 

С Т А Т У Т

Коропської районної Асоціації

місцевих рад

 

 

 

 

ЗАРЕЄСТРОВАНО

Чернігівським обласним управлінням  юстиції

23 січня 2006 року, Свідоцтво про реєстрацію №2

 

Начальник Чернігівського обласного управління  юстиції

С.М.Рожець


Розділ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

Стаття 1.  Коропська районна Асоціація місцевих рад (далі – Асоціація) є добровільним недержавним неприбутковим районним об’єднанням органів місцевого самоврядування (сільських, селищних, районної ради), яке створюється з метою більш ефективного здійснення своїх повноважень, захисту прав та інтересів територіальних громад.

            Асоціація діє на основі Конституції України, чинного законодавства та цього Статуту.

            Асоціація виступає за взаємовигідну співпрацю з органами, установами та організаціями, діяльність яких пов’язана з розвитком місцевого самоврядування в Україні.

 

Стаття 2. Взаємовідносини Асоціації з органами державної влади, підприємствами, політичними партіями та громадськими організаціями будуються на договірних засадах.

 

Стаття 3. Асоціація є юридичною особою, має власну печатку, розрахунковий та інші рахунки в банківських установах.

            Юридична адреса Асоціації: 16200 Чернігівська область, смт. Короп, вулиця Кибальчича, 1  

Розділ ІІ. МЕТА І ОСНОВНІ НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ АСОЦІАЦІЇ

 

Стаття 4. Основною метою діяльності Асоціації є:

 1. сприяння сільським, селищним, районній радам у здійсненні місцевого самоврядування на принципах закладених у Конституції України, Європейській хартії місцевого самоврядування, Законі України „Про місцеве самоврядування в Україні”
 2. захист гарантованого державою права територіальних громад сіл, селищ як безпосередньо, так і через їх ради та виконавчі органи, а також через районну раду, яка представляє спільні інтереси територіальних громад, вирішувати питання місцевого значення в межах Конституції і законів України;
 3. представлення територіальних громад сіл, селищ та їх органів в органах державної влади;
 

Стаття 5.  Основними напрямами діяльності Асоціації є:

 1. ознайомлення і обмін досвідом діяльності сільських, селищних рад в галузі економіки, бюджету, фінансів і цін, в управлінні комунальною власністю, веденні житлово-комунального господарства, побутового і торговельного обслуговування, у сфері освіти, охорони здоров’я, культури, соціального захисту населення, охорони довкілля, регулювання земельних відносин, забезпечення законності та правопорядку, а також вирішення інших питань, що входять до повноважень сільських, селищних рад.
 2. пропаганда принципів місцевого самоврядування, закладених у Конституції України, Європейській хартії місцевого самоврядування, Законі України „Про місцеве самоврядування в Україні”;
 3. внесення пропозицій до органів державної влади щодо проектів законів та інших нормативних актів з питань місцевого самоврядування;
 4. організація для членів Асоціації на договірних засадах експертизи з правових, економічних, фінансових та інших питань;
 5. внесення пропозиції та рекомендації по ефективному і раціональному використанню майна комунальної власності, доходів місцевих бюджетів, позабюджетних цільових та інших коштів, землі та природних ресурсів;
 6. організація навчання та підвищення кваліфікації депутатів, працівників органів сільських, селищних та районної рад.
Асоціація проводить роботу для ефективного здійснення повноважень сільських, селищних та районної рад.  

Розділ ІІІ. ЧЛЕНИ АСОЦІАЦІЇ, ЇХ ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ

 

Стаття 6.  Асоціація складається з колективних членів. Членство в Асоціації – добровільне.

Колективними членами Асоціації є сільські, селищні, районна рада, які увідповідності з п.2.1 ст.26, п.15 ч.1 ст.43 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” прийняли рішення про об’єднання в Асоціацію або про вступ до Асоціації, визнають Статут Асоціації, приймають активну участь у виконанні статутних завдань, сплачують вступний та членські внески.

Повноважним представником сільської, селищної ради в Асоціації виступає відвідний сільський, селищний голова. Повноважним представником районної ради в Асоціації виступає голова районної ради.

 

Стаття 7. Колективні члени Асоціації мають право:

 1. вирішального голосу на зборах Асоціації;
 2. брати участь у заходах, що проводяться Асоціацією;
 3. обирати та бути обраними до органів Асоціації, входити до складу офіційних делегацій Асоціації;
 4. вносити на розгляд Загальних зборів та органів Асоціації питання, проекти документів, брати участь у підготовці та прийнятті з них відповідних рішень;
 5. одержувати інформацію про діяльність Асоціації, виконання затверджених нею програм та про роботу органів Асоціації і її посадових осіб;
 6. одержувати методичну, організаційну, інформаційну та іншу допомогу у вирішенні питань, що відносяться до статутної діяльності Асоціації.
 

Стаття 8.  Члени Асоціації зобов’язані:

 1. дотримуватись Статуту Асоціації, брати активну участь у роботі Асоціації, виконанні її статутних завдань;
 2. враховувати у своїй діяльності рішення Асоціації та її органів і пропагувати позитивну роботу;
 3. своєчасно сплачувати членські внески у розмірі, встановленому Правлінням та затвердженому Загальними зборами Асоціації;
 4. регулярно інформувати Правління про проведення заходів, пов’язаних із виконанням затверджених Асоціацією програм;
 5. надавати Правлінню, іншим органам Асоціації допомогу, необхідну для здійснення статутних завдань.
 

Стаття 9. Колективні члени Асоціації можуть вийти з Асоціації згідно з рішенням, прийнятим відповідною радою.

            Колективні члени Асоціації, які виходять з неї, повинні попередити про це Правління або Загальні збори за шість місяців, виконавши при цьому всі Договірні зобов’язання.             Членство в Асоціації може бути припинено за рішенням Загальних зборів, яке приймається за поданням Правління у разі систематичного невиконання членом Асоціації статутних обов’язків.             Членство в Асоціації може бути призупинено за рішенням Правління у разі невиконання статутних обов’язків та несвоєчасної сплати членських внесків на строк до відкриття чергових Загальних зборів Асоціації.             У разі припинення членства в Асоціації вступні та членські внески не повертаються, а витрати, пов’язані з виконанням статутних завдань, не компенсуються.  

Розділ ІV. КЕРІВНІ ОРГАНИ ТА ОРГАНИ КОНТРОЛЮ АСОЦІАЦІЇ

 

Стаття 10. Керівними органами Асоціації є: загальні збори Асоціації, Правління Асоціації.

 

Стаття 11. Загальні збори Асоціації є вищим органом Асоціації. Чергові загальні збори скликаються Правлінням не рідше одного разу на квартал. На вимогу не менш ніж однієї третини членів Асоціації скликаються позачергові загальні збори.

              Загальні збори Асоціації є правомочними, якщо на них присутні повноважні представники не менш половини колективних членів Асоціації.             Загальні збори Асоціації:
 1. приймають Статут Асоціації, вносять до нього зміни і доповнення;
 2. обирають Правління у кількості 5-7 чоловік та голову Правління;
 3. розглядають результати роботи Асоціації за період між Загальними зборами, заслуховують звіти Правління та інших органів Асоціації, обговорюють найбільш важливі питання діяльності асоціації та приймають по них рішення, затверджують програми та перспективні плани роботи Асоціації;
 4. затверджують розміри вступних та щорічних членських внесків;
 5. обирають ревізійну комісію Асоціації та заслуховують її звіти;
 6. затверджують рішення Правління про прийняття до Асоціації нових членів;
 7. за поданням Правління приймають рішення про припинення членства в Асоціації у разі систематичного невиконання статутних обов’язків членами Асоціації;
 8. приймають рішення про реорганізацію Асоціації.
 

Стаття 12. Рішення Загальних зборів приймаються простою більшістю голосів від загального числа присутніх на зборах повноважних представників колективних членів Асоціації.

 

Стаття 13.  У період між Загальними зборами Асоціації її роботу здійснює Правління на чолі з Головою.

            Правління обирається Загальними зборами відкритим голосуванням на період скликання рад.             Членами Правління можуть бути обрані повноважні представники колективних членів Асоціації.             Правління Асоціації здійснює свою роботу відповідно до Статуту Асоціації та рішень Загальних зборів.             Засідання Правління проводиться не менш як одного разу на три місяці і є правомочними за умови присутності на них більше половини від загального складу Правління. Рішення Правління приймається відкритим голосуванням простою більшістю голосів від загального числа присутніх на засіданні членів Правління.             За виняткових обставин Правління може прийняти рішення методом опитування членів Правління. У цьому випадку проект рішення розсилається членами Правління, які письмово висловлюють свою позицію.  

Стаття 14. Правління Асоціації:

 1. вирішує поточні питання діяльності Асоціації;
 2. скликає Загальні збори та забезпечує їх підготовку;
 3. затверджує тимчасові комісії, утворені для розробки проектів рішень Асоціації;
 4. розробляє та затверджує кошторис Асоціації;
 5. приймає рішення про вступ до Асоціації нових членів та подає їх на затвердження Загальним зборам;
 6. готує подання Загальним зборам про призупинення членства в асоціації;
 7. вносить пропозиції щодо змін та доповнень до Статуту Асоціації з наступним прийняттям по цьому питанню рішення Загальними зборами;
 8. готує пропозиції Загальним зборам щодо розмірів вступних та щорічних членських внесків;
 9. звітує про свою роботу перед Загальними зборами.
 

Стаття 15.  Голова Правління обирається Загальними зборами відкритим голосуванням з числа повноважних представників колективних членів Асоціації на період скликання рад.

  Голова Правління:
 1. здійснює загальне керівництво діяльністю Асоціації та її Правлінням;
 2. представляє Асоціацію у відносинах з органами державної влади, місцевого самоврядування, з підприємствами, установами, організаціями;
 3. укладає від імені Асоціації договори про співпрацю;
 4. головує на Загальних зборах Асоціації та на засіданнях її Правління, підписує рішення, прийняті Загальними зборами Асоціації та її Правлінням;
 5. регулярно інформує Загальні збори Асоціації та її Правління про основні напрямки діяльності Асоціації.
 

Стаття 16.  З метою контролю за фінансово-господарською діяльністю Асоціації та її органів утворюється Ревізійна комісія Асоціації.

            Ревізійна комісія обирається Загальними зборами з числа повноважних представників колективних членів Асоціації на період скликання рад у складі голови комісії, секретаря комісії і члена комісії.             Голова ревізійної комісії може брати участь у засіданні Правління Асоціації з правом вирішального голосу.             Засідання Ревізійної комісії скликається її головою у разі необхідності, але не менше одного разу на рік.             Протоколи Ревізійної комісії підписуються головою комісії та її секретарем.  

Розділ V. КОШТИ І ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

 

Стаття 17.  Кошти Асоціації складаються з вступних та членських внесків, добровільних цільових внесків органів місцевого самоврядування, громадських об’єднань, організацій, підприємств та установ різних форма власності, фондів, цільових субсидій, що виділяються в порядку допомоги громадськими організаціями.

Стаття 18.  Асоціація є неприбутковою і не має права безпосередньо проводити виробничу діяльність. Асоціація може бути засновником підприємств і госпрозрахункових організацій різних форм власності.

 

Розділ VІ. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ АСОЦІАЦІЇ

 

Стаття 19.   Припинення діяльності Асоціації може бути здійснене шляхом реорганізації (злиття, поділу, приєднання) або ліквідації.

 

Стаття 20.  Ліквідація або реорганізація здійснюється в порядку, передбаченому чинним законодавством.

 

Стаття 21.  Рішення про припинення діяльності Асоціації приймається на Загальних зборах, якщо за це проголосувало не менше двох третин учасників зборів. Для цього збори утворюють ліквідаційну комісію.

 

Стаття 22.  Майно та засоби Асоціації, які залишились після задоволення законних претензій кредиторів, за рішенням загальних зборів Асоціації розподіляються між членами Асоціації.