Про районну Програму фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства «Коропський районний центр первинної медико-санітарної допомоги» Коропської районної ради на 2020 рік

 

У К Р А Ї Н А

КОРОПСЬКА РАЙОННА РАДА

ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

( сорок перша сесія сьомого скликання)

Р І Ш Е Н Н Я    № 730

20 грудня 2019 року

смт.Короп

Про районну Програму фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства «Коропський районний центр первинної медико-санітарної допомоги» Коропської районної ради на 2020 рік

 

З метою забезпечення зниження рівня захворюваності, інвалідності та смертності населення району шляхом формування і налагодження ефективного функціонування системи надання населенню доступної і високоякісної первинної медико-санітарної допомоги на засадах сімейної медицини, відповідно до Бюджетного кодексу України, керуючись пунктом 16 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада   

в и р і ш и л а :

 1. Затвердити районну Програму фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства «Коропський районний центр первинної медико-санітарної допомоги» Коропської районної ради на 2020 рік (додається).

 1. Районній державній адміністрації передбачити кошти на фінансування даної Програми.

 1. Головним розпорядником коштів визначити районну державну адміністрацію.

 1. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з гуманітарних питань, сім’ї та молоді, ветеранів, фізичної культури та спорту, законності, регламенту депутатської діяльності та засобів масової інформації.

 

 

 

Голова районної ради                                                                              М.П. Мазуренко

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням районної ради № 730 від 20 грудня 2019 року «Про районну Програму фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства «Коропський районний центр первинної медико-санітарної допомоги» Коропської районної ради на 2020 рік»

 

ПАСПОРТ

районної  Програми фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства «Коропський районний центр первинної медико-санітарної допомоги» Коропської районної ради на 2020 рік

1. Ініціатор розроблення Програми Коропська районна державна адміністрація
2. Підстава для розроблення Ст. 71,91 Бюджетного кодексу України, керуючись п.22 ч.1 ст.26, ч.1 ст.59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»
3. Розробник Програми Коропська районна державна адміністрація
4. Співрозробники Програми Фінансовий відділ Коропської районної державної адміністрації
5. Відповідальний виконавець Програми КНП «Коропський районний центр первинної медико-санітарної допомоги»
6. Учасники Програми КНП «Коропський районний центр первинної медико-санітарної допомоги»
7. Термін реалізації Програми 2020 рік
8. Перелік бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми Державний, місцеві бюджети та інші кошти, не заборонені чинним законодавством
9. Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми Всього: 11 283,8 тис. грн.

Районна  Програма

фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства «Коропський районний центр первинної медико-санітарної допомоги» Коропської районної ради на 2020 рік

ЗМІСТ

 1. Загальні положення.
 2. Мета та завдання Програми.
 3. Загальна характеристика КНП «Коропський районний центр ПМСД».
 4. Проблеми закладу охорони здоров’я та шляхи їх вирішення.
 5. Джерела фінансування.
 6. Очікувані результати, ефективність Програми.

І. Загальні положення

    Погіршення стану здоров’я населення, високі показники смертності осіб працездатного віку, зменшення середньої тривалості життя, нерівність у доступності медичної допомоги призводять до об’єктивного збільшення потреби у медичній допомозі, яку існуюча система охорони здоров’я задовольнити не в змозі.

    За рекомендаціями Всесвітньої організації охорони здоров’я, підготовленими на основі кращого світового досвіду, лише розвиток первинної медико-санітарної допомоги на засадах сімейної медицини дасть змогу істотно вплинути на поліпшення демографічної ситуації, досягнути справедливого розподілу і раціонального використання бюджетних коштів.

    У більшості держав світу на частку первинної медико-санітарної допомоги припадає до 80 відсотків загального обсягу медичних послуг, а питома вага чисельності лікарів загальної практики-сімейної медицини серед лікарів галузі охорони здоров’я становить 30-50 відсотків.

    Первинна медико-санітарна допомога є на сьогодні частиною спеціалізованої амбулаторної допомоги, тому управління первинною допомогою без застосуванням економічних важелів практично неможливе.

    Здоров’я людини є непересічною цінністю, має важливе значення у житті кожного з нас, становить ключовий аспект національної безпеки, визначає можливості досягнення індивідуального і суспільного добробуту та благополуччя, перспективи стійкого розвитку будь-якої країни в цілому, і кожної територіальної одиниці окремо.

    Програма розроблена на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Бюджетного кодексу України та інших нормативно-правових актів.

    Програма орієнтована на забезпечення надання якісної медичної допомоги населенню району, в тому числі внутрішньо переміщеним особам, за рахунок розвитку існуючих медичних послуг.

ІІ. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ПРОГРАМИ

    Мета Програми полягає у досягненні максимально можливого рівня здоров’я для всіх жителів Коропського району, у тому числі внутрішньо переміщених осіб, незалежно від їх віку, статі, соціального статусу, зміцнення і охорони здоров’я мешканців протягом усього їх життя.

    В умовах діючих механізмів та обсягів бюджетного фінансування галузі охорони здоров’я району необхідно забезпечити потреби населення у всіх видах медичної допомоги на первинному рівні.

    Метою Програми розвитку первинної медико-санітарної допомоги на засадах сімейної медицини на 2020 році є забезпечення зниження рівня захворюваності, інвалідності та смертності населення шляхом формування і налагодження ефективного функціонування системи надання населенню доступної і високоякісної первинної медико-санітарної допомоги на засадах сімейної медицини.

    Для досягнення мети необхідно вирішити наступні завдання:

 • Забезпечення своєчасної першої невідкладної допомоги при нещасних випадках, гострих захворюваннях тощо;
 • Забезпечення лікувально-профілактичної допомоги;
 • Попередження, лікування, локалізацію та ліквідацію масових інфекційних захворювань;
 • Запобігання демографічній кризі, забезпечення здоров`я майбутніх поколінь і профілактики спадкових захворювань;
 • Забезпечення своєчасного виявлення у громадян захворювання на туберкульоз на ранніх стадіях, що здійснюється шляхом проведення туберкулінодіагностики, онкологічні захворювання;
 • Заохочення материнства;
 • Контроль за охороною здоров`я дітей;
 • Забезпечення надання окремим категоріям населення доступних лікарських засобів безкоштовно або з незначною доплатою;
 • Проведення перепідготовки, удосконалення та підвищення кваліфікації медичних кадрів.

ІІІ. Загальна характеристика КНП «кОРОПський центр пмсд»

    Існуючі проблеми охорони здоров’я є непростими для вирішення і мають багатоаспектний комплексний характер, що обумовлює необхідність оновлення політики охорони здоров’я, розробки і реалізації нових стратегій та програм.

    КНП «Коропський районний центр ПМСД» створений для надання первинної медико-санітарної допомоги населенню сіл, селищ Коропського району.

    До складу КНП «Коропський районний центр ПМСД» входять наступні структурні підрозділи:

 • амбулаторії ЗПСМ (7 амбулаторій загальної практики сімейної медицини, 2 сільські лікарські амбулаторії);
 • ФАП та ФП (19 ФП, 3 ФАП).

    Кількість штатних посад на 01.10.2019 р. по КНП «Коропський районний центр ПМСД» становить 128,5  одиниць, в т. ч.:

    лікарі                                               — 21,0 од.;

    фахівці з базовою та неповною вищою медичною освітою            — 61,75 од.;

    молодший медичний персонал    — 18,75 од.;

    інші                                                 — 27,0 од..

    Кількість відвідувань Коропського центру:

     за 6 міс. 2019 р. – 22719, в т.ч. сільські АЗПСМ – 12346 відвідувань;

     за 6 міс 2018 р. – 30366, в т.ч. сільські АЗПСМ –  17248 відвідувань;

     за 6 міс. 2017 р. – 28600, в т.ч. сільські АЗПСМ  – 14348 відвідувань.

ІV. Проблеми КНП «КОРОПський РАЙОННИЙ центр пмсд» та шляхи вирішення

    Система охорони здоров’я Коропського району не задовольняє у повному обсязі потреби населення у доступній, високоякісній та ефективній медичній допомозі. Загальною проблемою усієї галузі є нераціональна організація системи надання медичної допомоги, брак сучасних медичних технологій, недостатнє володіння ними; практична відсутність ринку медичних послуг та недостатність фінансових і насамперед бюджетних, ресурсів для забезпечення ефективної діяльності системи охорони здоров’я.

    Мала щільність населення, на 1м2 – 17 чоловік.

 1. Недостатність кадрового забезпечення медичного закладу

    Для вирішення питання забезпечення медичними кадрами центру первинної медико-санітарної допомоги, необхідно запровадити «місцеві стимули» для медичних працівників, що дозволить підвищити статус лікаря, здійснити заходи щодо привабливості роботи. Вакантні посади лікарів в 5 населених пунктах.

 1. Покращення матеріально-технічної бази КНП «КОРОПський РАЙОННИЙ центр пмсд»

    За останні роки матеріально-технічна база значно відстала від сучасного рівня, що не дозволяє забезпечити якісне надання допомоги мешканцям громади та відповідні умови праці медичним працівникам.

    Тому, для підняття на значно вищий рівень матеріально-технічної, діагностичної та лікувальної бази в медичній галузі необхідно проведення реконструкції та ремонту наявних приміщень, забезпечення сучасним медичним обладнанням, інструментами та створення необхідних  умов для комфортного перебування пацієнтів.

    Недофінансування у КНП «Коропський центр ПМСД» відповідно до потреби у фінансових ресурсах привело до недостатнього оновлення та модернізації основних фондів, що зумовило необхідність використання близько 89% більш, як наполовину фізично та морально застарілого обладнання.

    Відсутність єдиного інформаційного медичного простору є іншою не менш важливою проблемою сімейної медицини. У КНП «Коропський районний центр ПМСД» немає надійної мережі «Інтернет».

    Значна частини автомобільного парку має зношеність на 98%. Із цієї причини не можливо забезпечити кваліфіковану медичну допомогу: надання невідкладної допомоги, організації виїзних прийомів в АЗПСМ лікарів-спеціалістів, для виявлення та оздоровлення осіб з підвищеним ризиком злоякісних новоутворень, передраковою патологією, серцево-судинними захворюваннями; проведення інспекторсько-консультативних виїздів бригад лікарів.

    Виходячи з цього, питання придбання сучасного медичного обладнання є актуальним для КНП «Коропський районний центр ПМСД».

V. Джерела фінансування

    Фінансування заходів, визначених Програмою, може здійснюватись за рахунок державних коштів, коштів Національної служби здоров’я України, коштів районного бюджету, субвенції, додаткової дотації, інших субвенцій із сільських та селищних рад, коштів місцевих бюджетів, а в окремих випадках за рахунок коштів з інших джерел, не заборонених законодавством України.

 

VІ. Очікувані результати, ефективність Програми

     Виконання Програми дасть можливість забезпечити:

 • підвищення ефективності, якості та доступності медичного обслуговування для всіх верств населення;
 • поліпшення надання медичної допомоги та скорочення строків обстеження та лікування хворих;
 • покращення матеріально-технічної бази АЗПСМ;
 • забезпечення КНП «Коропський районний центр ПМСД» висококваліфікованими медичними кадрами.

VІІ. ТЕРМІН ПРОВЕДЕННЯ ЗВІТНОСТІ

    Щоквартально не пізніше 30 календарних днів після звітної дати на пленарних засіданнях районної ради.

     За звітний рік  – згідно чинного законодавства.

План заходів (проєкт)

районної Програми фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства «Коропський районний центр ПМСД» Коропської  районної ради на 2020 рік

№ з/п Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання) Перелік заходів Програми Строк виконання заходу Джерела фінансування Орієнтовні обсяги фінансування (вартість) тис. грн.
1. Видатки на оплату праці – заробітна плата та нарахування 2020 Бюджетні кошти   8527,20
2. Придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю – паливно-мастильних матеріалів – запчастин до транспортних засобів – комплектувальних виробів і деталей для ремонту всіх видів виробничого та невиробничого обладнання – канцелярського та письмового приладдя; бланків, паперу та інше – інші товари, обладнання, інвентар 2020 Бюджетні кошти 60,0
3. Придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів – лікарських засобів –  виробів медичного призначення – витратні матеріали 2020 Бюджетні кошти 427,4
4. Оплата послуг (крім комунальних) згідно договорів на оплату послуг 2020 Бюджетні кошти 368,1
5. Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені  до заходів розвитку – навчання персоналу з техніки безпеки – навчання спеціалістів – курси (професійні) 2020 Бюджетні кошти 70,0
6. Оплата комунальних послуг та енергоносіїв – послуги теплопостачання – оплата водопостачання і водовідведення – оплата електроенергії – оплата газу природного, розподіл газу 2020 Бюджетні кошти 1627,2
7. Надання орендних послуг – здача приміщень та обладнання в оренду – компенсація комунальних послуг 2020 Бюджетні кошти
Власні кошти підприємства 77,6
8. Інші виплати населенню – відшкодування витрат, пов’язаних з відпуском лікарських засобів безоплатно і на пільгових умовах громадянам, які мають на це право відповідно до законодавства (діти інваліди, інваліди по захворюванню,  УБД, ветерани ВВВ) 2020 Бюджетні кошти 46,7
9. Окремі заходи – податки, збори, ліцензії   2020 Бюджетні кошти 30,0
10. Придбання обладнання і предметів довгострокового користування – придбання  медичного обладнання – придбання автотранспорту – інвентар довгострокового користування – меблі – оргтехніка – обладнання та інші капітальні видатки 2020 Бюджетні кошти 49,6
11. Капітальний ремонт інших об’єктів Капітальний ремонт 2020 Бюджетні кошти
12.     Всього 11283,8
13.     Бюджетні кошти 11206,2
14.     Власні кошти підприємства 77,6