Про районну Програму розвитку малого і середнього підприємництва на 2017-2020 роки

 

У К Р А Ї Н А

КОРОПСЬКА РАЙОННА  РАДА

ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

(одинадцята сесія сьомого скликання)

Р І Ш Е Н Н Я  № 198

 

16 листопада 2016 року

смт. Короп

 

Про районну Програму розвитку малого і середнього підприємництва на 2017-2020 роки

  З метою забезпечення прискорення темпів реалізації державної політики щодо розвитку і підтримки підприємництва, створення для цього необхідних умов та керуючись пунктом 16 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада

в и р і ш и л а :

 1. Районну Програму розвитку малого і середнього підприємництва на 2017-2020 роки затвердити (додається).
 
 1. Рекомендувати сільським, селищним радам здійснити відповідні заходи з реалізації даної Програми.
 
 1. Районній державній адміністрації передбачити кошти на фінансування даної Програми.
 
 1. Головним розпорядником коштів визначити районну державну адміністрацію.
 
 1. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестиційної діяльності, підприємництва та спільної власності територіальних громад району.
     

Заступник голови районної ради                                                    В.М. Дворецький

СХВАЛЕНО

розпорядженням голови районної державної адміністрації від 04 листопада  2016 року № 378

   

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням районної ради № 198 від 16 листопада 2016 року «Про районну Програму розвитку малого і середнього підприємництва на 2017-2020 роки»

                     

Районна ПРОГРАМА

розвитку малого і середнього підприємництва

на 2017-2020 роки

 
№ п/п

Зміст

стор.
1. Характеристика районної  Програми розвитку малого і середнього підприємництва на 2015 -2016 роки 3
2. Загальні положення 3
3. Перелік пріоритетних завдань Програми 4
4. Стан розвитку та аналіз проблем  малого  підприємництва в Коропському районі 4
5. Головна мета Програми і очікувані результати 8
6. Заходи з реалізації районної Програми розвитку малого і середнього підприємництва на 2017-2020 роки 10
  6.1. Впорядкування нормативно-правового регулювання підприємницької діяльності 10
  6.2. Фінансово-кредитна та інвестиційна підтримка малого і середнього підприємництва 13
  6.3. Ресурсна та інформаційна підтримка, удосконалення інфраструктури підтримки підприємництва 15
  6.4. Підготовка та розширення кадрового потенціалу малого і середнього підприємництва 19
7. Цільові проекти та підпрограми 21
  7.1. Підпрограма кадрової підтримки 21
  7.2.Підпрограма розвитку молодіжного підприємництва 21
  7.3. Підпрограма розвитку жіночого бізнесу 21
  7.4. Підпрограма інвестиційно-інноваційної діяльності 22
  7.5. Підпрограма  розвитку туристичного бізнесу  та  сільського «зеленого»  туризму 22
       

РАЙОННА ПРОГРАМА

розвитку малого і середнього підприємництва на 2017-2020 роки

    Районна Програма малого і середнього підприємництва на 2017-2020 роки (далі – Програма) визначає комплекс заходів, реалізація яких буде здійснюватися на рівні району.

1. Характеристика Програми

№ з/п

Загальна характеристика району

1. Площа території тис. км2 1,3
Чисельність населення (станом на 01.01.2016 р.) (тис. чол.) 23,8
Специфіка Аграрна структура господарства
Зареєстроване безробіття (станом на 01.11.2016 р.) чол. 124
2.

Загальна характеристика Програми

Дата затвердження Програми (найменування і номер відповідного рішення) Рішення районної ради від
Головний замовник Програми Коропська районна державна адміністрація
Головний розробник Програми Відділ економіки та розвитку інфраструктури райдержадміністрації
Співрозробники: •             Коропське відділення Менської об’єднаної державної податкової інспекції Головного управління державної фіскальної служби у Чернігівській області •              Районний центр зайнятості •              Районна організація підприємців району
3. Терміни і етапи реалізації Програми Програма впроваджується протягом 2017-2020років.
4. Обсяг фінансування Програми 2017 рік -50,0 тис. грн. 2018 рік -50,0 тис. грн. 2019 рік – 50,0 тис. грн. 2020 рік – 50,0  тис. грн.
5. Основні джерела фінансування Кошти місцевих бюджетів, інші джерела не заборонені законодавством.
6. Система організації контролю за виконанням заходів Програми Основні заходи Програми можуть коригуватися райдержадміністрацією з урахуванням соціально- економічної ситуації, щорічним затвердженням бюджету та у випадках змін законодавчих та нормативних актів. Коригування здійснюється за ініціативи виконавців Програми, постійної комісії районної ради з питань соціально-економічного розвитку району, інвестиційної діяльності, підприємництва та спільної власності територіальних громад району
           
 

2. Загальні положення

    Мале підприємництво, як невід’ємний елемент ринкової економіки, відіграє одну з провідних ролей у розвитку приватного сектору та поступово стає важливим чинником сталого економічного зростання і розв’язання таких економічних і соціальних завдань, як сприяння структурній перебудові економіки, зміцнення економічної бази регіонів, швидке насичення ринку товарами та послугами, послаблення монополізму і розвитку конкуренції, вдосконалення ринкових відносин, підвищення ефективності виробництва та його соціальної орієнтованості, забезпечення зайнятості населення.

  Мале підприємництво має, переважно, явну регіональну орієнтацію, оскільки суб’єкти малого підприємництва планують свою діяльність, виходячи перш за все з потреб та особливостей місцевих ринків, обсягів та структури  попиту. З урахуванням цього, завданням місцевої влади є формування сприятливих умов для розвитку підприємництва.

   Реалізація політики розвитку підприємництва в Коропському районі здійснюється в рамках щорічних програм   соціально-економічного розвитку району.

    Програма  розвитку підприємництва в районі є складовою частиною комплексу заходів щодо сприяння розвитку ринкових відносин та забезпечення сталого розвитку територіальних  громад.

    Положення Програми спрямовуються на підтримку підприємництва, забезпечення нарощування обсягів  виробництва та насичення ринку товарами, розширення конкуренції, впровадження нових технологій, а також формування позитивної громадської думки щодо підприємницької діяльності, зниження рівня  безробіття шляхом створення робочих місць для  розв’язання проблем зайнятості .

   Зміст та структура Програми розроблені у відповідності з Методичними рекомендаціями щодо формування і реалізації регіональних програм розвитку малого підприємництва, затверджених Державним комітетом України з питань регуляторної  політики та підприємництва.

 

3. Перелік пріоритетних завдань Програми:

 • максимальне поєднання інтересів суб’єктів підприємницької діяльності юридичних і фізичних осіб з інтересами громади району;
 • створення додаткових робочих місць, зменшення безробіття;
 • підтримка ділової та інвестиційної активності, розвиток конкуренції на ринку товарів і послуг;
 • розвиток ринкової інфраструктури;
 • залучення до підприємницької діяльності різних верств населення;
 • стимулювання підприємницької ініціативи;
 • залучення суб’єктів малого та середнього підприємництва до вирішення соціально-економічних проблем на регіональному рівні;
 • формування середнього класу власників як бази суспільно-економічних реформ, гаранта стабільності та демократичного розвитку суспільства;
 • активізація підтримки підприємницької діяльності на регіональному рівні;
 • залучення фінансових ресурсів у сферу підприємництва та підвищення іміджу підприємця.
 

4. Стан розвитку та аналіз проблем малого підприємництва в Коропському районі

    За даними статистичної звітності у 2015 році в Коропському районі фактично реалізували продукцію, товари та надавали послуги 101 підприємство, з них  малих підприємств – 97  (1,7% від загальної кількості малих підприємств області), та 4 – середніх підприємства.

     Кількість малих підприємств на 10 тис. осіб наявного населення становила 41 одиницю.

    На малих підприємствах району працювало 663 особи, що склало 66,5% від загальної кількості найманих працівників. У середньому на одному малому підприємстві працювало 7 осіб.

    Малі підприємства реалізували продукції (товарів, послуг) на 390,5 млн. грн. або 2,8 % загальнообласного обсягу. Внесок малого бізнесу в загальний обсяг реалізованої продукції суб’єктів підприємницької діяльності району становив 83,4 % (по області – 23,0 %).

    Фінансовий результат малих підприємств до оподаткування за 2015 рік становив 176,2 млн. грн. прибутку. Частка прибуткових малих підприємств району становила 79,8%. В порівняні з попереднім роком збитки скоротилися на 38,7% , а прибутки зросли 4,2  рази.

     Динаміка розвитку малого підприємництва є чи не найважливішим показником становлення ринкових відносин в Україні.

    Більшість малих підприємств, особливо новоутворених, мають обмежені виробничі ресурси, відчувають проблеми при пошуку виробничих площ, службових приміщень, фінансових ресурсів. До того ж, як правило, вони мають недостатній рівень економічних, юридичних та управлінських знань.

   Співвідношення різних показників свідчать про те, що підприємництво розвивається, а його частка в економічній сфері  району зростає.

   Загальна інформація щодо зареєстрованих суб’єктів господарювання, реєстрації, припинення реєстрації наведена в таблицях1-3.

 

Таблиця 1.   

Кількість суб’єктів господарювання

№ з/п

Найменування

Одиниця виміру Кількість
Зареєстровано станом на 01.11.2016, всього    
1. – юридичні особи одиниць 106
в тому числі:
–  фермерські господарства одиниць 37
2. – фізичні особи – підприємці чол. 414
3. Кількість  зайнятих працівників  на:
–         малих підприємствах чол. 690
–         середніх підприємствах чол. 328
 

Таблиця 2.

Динаміка державної реєстрації / взяття на облік

суб’єктів господарювання

                  (одиниць, чол.)

з/п  

Найменування

2010 р. 2011 р. 2012 р. 2013 р. 2014 р. 2015 р.  За 10 місяців 2016 р.
1. Всього зареєстровано/взято на облік суб’єктів  господарювання:
–  юридичних осіб 8 9 8 2 6 4 3
–    фізичних осіб – підприємців 85 64 76 53 37 60 39
 

Таблиця 3.

Динаміка припинення державної реєстрації

               Найменування   2010 р. 2011 р. 2012 р 2013 р. 2014 р. 2015 р. За 10 місяців 2016 р
Субєкти господарювання одиниць
– юридичні особи одиниць 7 5 3 1 9
– фізичні особи – підприємці  чол. 84 143 83 40 81 70 32
 

       Дані щодо обсягів реалізації продукції (робіт, послуг) представлені у таблиці 4.

 

Таблиця 4.

Обсяги реалізованої продукції (робіт, послуг) малих підприємств:

  2010 рік 2011 рік 2012 рік 2013 рік 2014 рік 2015 рік Очікуване 2016 рік
Всього, млн. грн. 44,4 89,6 112,9 126,9 225,2 390,5 410,0
 

     Підприємництво відіграє важливу роль у вирішенні проблем зайнятості населення. 66% нових робочих місць введених в дію протягом минулих років створено в сфері малого бізнесу.

     Дані щодо зайнятості на підприємствах-суб’єктах підприємницької діяльності  представлені у таблиці 5.

Таблиця 5

Середньорічна кількість працівників, зайнятих на малих  підприємствах – суб’єктах підприємницької діяльності

  2010 рік 2011 рік 2012 рік 2013 рік 2014 рік 2015 рік Очікуване 2016 рік
Всього, чол. 802 961 956 872 818 722 690
 

      Впродовж  останніх  років  зросла  роль малого підприємництва як джерела наповнення бюджету.

    Динаміка надходжень до місцевого бюджету від суб’єктів малого підприємництва та їх питома вага в загальних надходженнях до місцевих бюджетів наведені в таблиці 6.

Таблиця 6

  Од. виміру 2010 рік 2011 рік 2012 рік 2013 рік 2014 рік  2015 рік. Очікуване 2016 рік
Надходження від діяльності суб’єктів малого підприємництва млн. грн. 3,3 2,8 5,0 5,8 7,5 11,5 15,0
Їх питома вагав загальних надходженнях до місцевих бюджетів % 22,7 17,3 24,6 26,5 32,3 38,7 39,2
 

     Збільшується питома вага фізичних осіб в обсягах роздрібного товарообороту і складає 78,2%. Сьогодні, із 210 підприємств торгівлі та громадського харчування в приватній власності знаходяться 183 одиниці (87,1%).

     Спрямовує свої заходи на підтримку та розвиток малого підприємництва районний центр зайнятості. Так, упродовж 9 місяців 2016 року спеціалістами центру проведено 4 семінари, де взяли участь 31 безробітний..

       На реалізацію заходів програми передбачено у районному бюджеті 30 тис. грн.

     Кошти районного бюджету у поточному році не використовувались. Районною організацією підприємців надано 6 тис. кредиту ФГ «Полив’ян».

   Для започаткування власної справи через районний центр зайнятості в поточному році кошти не виділялися.

    Підприємцям району надано спектр інформаційних та консультаційних послуг Центром надання адмінпослуг. Протягом півріччя їх надано 6594.

      Аналіз стану та тенденцій розвитку підприємництва, дозволив визначити ряд проблем, що стримують подальший розвиток підприємництва:

Недостатня ефективність реалізації державної регуляторної політики

Причини:

 • низька активність суб’єктів підприємницької діяльності та громадських об’єднань підприємців щодо участі в процесі прийняття рішень органів влади;
 • неможливість швидко реагувати на зміни в економіці та приймати нові або змінені регуляторні акти у зв’язку з тривалим терміном проходження етапів прийняття регуляторних актів.

Недостатній обсяг доступних для підприємців фінансово-кредитних ресурсів

Причини:

 • недостатній розвиток небанківських фінансових установ (інвестиційних фондів, лізингових компаній);
 • високі відсоткові ставки по кредитах, ускладнені процедури та строковість оформлення кредитів;
 • неможливість отримання кредиту на започаткування підприємницької діяльності;
 • складний порядок отримання мікрокредитів;
 • нерозвиненість практики страхування бізнесу та бізнес-проектів.

Відсутність системи заохочення підприємців для участі у вирішенні нагальних проблем  району

Причини:

 • недостатня інноваційна активність підприємців.

Недостатньо прозорі процедури надання ресурсів територіальної громади   для підприємницької діяльності

Причини:

 • недостатність  інформації про вільні земельні ділянки, які можуть бути надані підприємцям;
 • невідпрацьованість ринкового підходу до надання в оренду та набуття права власності на земельні ділянки;
 • зарегульованість процедур надання дозволів у сфері землекористування.

Недостатній рівень освіти підприємців з питань сучасних методів та форм організації господарювання

Причини:

 • невміння деяких підприємців використовувати сучасні підходи до управління бізнесом, його ризиками взагалі та інноваційними, зокрема;
 • недостатність коштів у підприємців для отримання знань, необхідних для ведення бізнесу.

Низька інноваційна активність малого бізнесу

Причини:

 • проблеми фінансового характеру: нестача власних коштів підприємств, складність залучення фінансових ресурсів з ринкових джерел, висока вартість та тривалість окупності нововведень, високий економічний ризик;
 • проблеми організаційно-комунікаційного характеру: нерозвиненість ринку технологій, недоліки нормативно-правової бази інноваційної діяльності, низький попит на вітчизняну інноваційну продукцію, недостатній рівень підготовки технічного та управлінського персоналу;
 • проблеми інформаційного характеру: недоступність систематизованої інформації про нові технології, що мають потенціал комерціалізації, а також про кон’юнктуру ринків інноваційної продукції.

5. Головна мета Програми і очікувані результати

   Головна мета Програми: координація дій районної влади, суб’єктів підприємництва, громадських об’єднань підприємців на забезпечення сприятливих умов для діяльності малого і середнього підприємництва та усунення обмежень, що стримують його розвиток, підвищення економічних показників розвитку району, розвиток пріоритетних галузей економіки, забезпечення зайнятості населення шляхом заохочення суб’єктів господарювання до розвитку їх діяльності.

      Досягнення головної мети планується здійснити шляхом:

 • узгоджених спільних дій районної влади та органів місцевого самоврядування, суб’єктів малого і середнього підприємництва, Ради підприємців та громадських об’єднань задля втілення єдиної державної політики розвитку малого і середнього підприємництва на рівні району;
 • залучення фінансових та інвестиційних ресурсів у сферу малого і середнього підприємництва, впровадження спрощеної процедури для започаткування бізнесу та виходу з нього, підтримки діяльності інфраструктури підприємництва.

     Очікуваними результатами виконання запланованих заходів Програми є розвиток малого і середнього підприємництва і як наслідок, нарощування обсягів реалізації продукції ( робіт, послуг), зменшення проблем зайнятості населення, вирішення соціальних проблем регіону та забезпечення розвитку конкурентного середовища.

      Це дасть змогу:

 • збільшити кількість суб’єктів малого і середнього підприємництва;
 • збільшити обсяг надходжень від діяльності суб’єктів малого і середнього підприємництва до бюджетів усіх рівнів від сплати податків, зборів та інших обов’язкових платежів ;
 • за рахунок самозайнятості населення та збільшення кількості малих підприємств створити нові робочі місця;
 • підвищити частку малих підприємств у загальному обсязі реалізації продукції (робіт, послуг) регіону;
 • розвивати інфраструктуру підтримки малого і середнього підприємництва.

   Зведені дані показників, що характеризують стан розвитку малого і середнього підприємництва  та очікувані результати виконання окремих заходів Програми наведені у таблиці 7.

Таблиця 7

Очікувані кінцеві результати від реалізації Програми

№ п/п Очікувані кінцеві результати від реалізації Програми Вихідні дані на початок дії Програми (очік. 2016 року) Очікувані результати
2017 рік 2018 рік 2019 рік 2020 рік
1. Кількість малих підприємств (одиниць) 100 102 104 106 107
2. Кількість малих підприємств на 10 тис. осіб наявного населення (одиниць) 43 44 45 46 47
3. Кількість середніх підприємств (одиниць) 4 4 4 4 4
4. Кількість середніх підприємств на 10 тис. осіб наявного населення (одиниць) 2 2 2 2 2
5. Кількість фізичних осіб-підприємців (осіб) 421 430 435 441 448
6. Чисельність працюючих  на малих підприємствах (осіб) 690 693 698 702 806
7. Чисельність працюючих  на середніх підприємствах (осіб) 328 330 334 336 339
8. Обсяги реалізованої продукції  (робіт, послуг) малими підприємствами (млн. грн.) 410,0 440,0 470,0 500,0 535,0
9. Обсяги реалізованої продукції  (робіт, послуг) середніми підприємствами (млн. грн.) 81,5 85,6 90,0 95,0 99,8
10. Сума надходжень до бюджетів усіх рівнів від суб’єктів малого підприємництва (млн. грн.) 15,0 16,3 17,7 19,2 20,9
11. Їх питома вага в загальних надходженнях до місцевих бюджетів, % 39,2 39,3 39,5 39,6 39,8
12. Сума надходжень до бюджетів усіх рівнів від суб’єктів середнього підприємництва (млн. грн.) 10,2 13,4 14,2 15,3 16,1
13. Кількість об’єктів інфраструктури підтримки малого і середнього підприємництва, одиниць: 25,2 25,8 26,0 26,2 26,4
               
 

6. Заходи з реалізації Програми

6.1. Впорядкування нормативно-правового регулювання підприємницької діяльності.

   Пріоритетними завданнями у напрямку вдосконалення правового забезпечення розвитку малого і середнього підприємництва в Коропському районі є:

    – забезпечення дотримання вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» при підготовці та прийнятті проектів регуляторних актів.

    З метою забезпечення прозорості процесу прийняття нормативно-правових документів щодо регулювання сфери господарської діяльності, встановлення взаємозв’язків та налагодження діалогу між Коропською райдержадміністрацією та громадськістю, врахування зауважень та пропозицій, що надходять від суб’єктів господарювання, здійснюється оприлюднення інформації з питань регуляторної політики в районній газеті «Нові горизонти» та на сайті райдержадміністрації.

    Проводяться засідання робочої групи з прискореного перегляду регуляторних актів, розглядаються розпорядження голови адміністрації.

     Обов’язковою умовою запровадження діалогу між районною владою та представниками бізнесу в процесі формування нормативно-правового поля, яке регулює підприємницьке середовище, є встановлення системи зворотного зв’язку.

№ п\п Пріоритетні завдання Заходи Термін виконання Виконавці Джерела фінансування Вартість тис.грн.
2017 р. 2018р 2019 р. 2020 р.
1. Реалізація державної регуляторної політики у сфері підприємництва Проведення громадських слухань, засідань за круглим столом з обговорення проектів регуляторних актів, які суттєво впливають на підприємницьке середови-ще із залученням предс- тавників підприємниць-ких структур, громадсь- ких організацій, наукових установ-розробників Згідно з планом підготовки проектів регулятор­них актів Відділ економіки та розвитку інфраструк-тури рай-держадміністрації У межах кошторису виконавців
регуляторних актів
Забезпечення реалізації принципів державної регуляторної політики при плануванні, підготовці аналізів регуляторного впливу проектів регуляторних актів, врахуванні громадської думки, та відстеженні впливу таких актів на підприємницьке середовище постійно Відділ економіки та розвитку інфраструк-тури райде-ржадміністрації У межах кошторису виконавців
2. Підвищення механізму реального партнерства між бізнесом, районною владою, органами місцевого самоврядування для створення більш ефективного регуля- торного середовища Проведення регулярних засідань координаційної ради з питань розвитку підприємництва, Ради підприємців району постійно Відділ економіки та розвитку інфраструк-тури райде-ржадміністрації У межах кошторису виконавців
Підготовка та надання пропозицій центральним органам виконавчої влади щодо удосконалення нормативно-правової бази з питань розвитку підприємництва постійно Відділ економіки та розвитку інфраструк-тури райде-ржадміністрації У межах кошторису виконавців
3. Зняття адміністративних бар’єрів на шляху розвитку малого і середнього підприємництва   Проведення семінарів та конференцій для працівників місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, керівників підприємницьких структур з метою роз’яснення зако-нодавчих актів та норма-тивно-правових документів, що регулюють під-приємницьку діяльність 2017-2020 Відділ економіки та розвитку інфраструк-тури райде-ржадміністрації У межах кошторису виконавців
Здійснення моніторингу роботи органів державного нагляду (контролю), контролюючих органів щодо кількості перевірок суб’єктів малого і середнього підприємництва щороку Відділ економіки та розвитку інфраструк-тури райде-ржадміністрації, Коропське відділення Менської  ОДПІ Головного управління державної фіскальної служби у Чернігівській області, Коропське відділення поліції Бахмацького відділу поліції ГУНП в Чернігівській області, інші органи держ. нагляду (контролю), У межах кошторису виконавців
Забезпечення ефективного функціонування центру надання адміністративних послуг постійно Центр надання адмінпослуг У межах кошторису виконавців  
Проведення семінарів, на-рад  з представниками адмінцентру 1 раз у півріччя Центр надання адмінпослуг У межах кошторису виконавців
                         
 

6.2. Фінансово-кредитна та інвестиційна підтримка

    Фінансово-кредитна та інвестиційна підтримка малого і середнього підприємництва у районі передбачає мобілізацію фінансових ресурсів з усіх джерел фінансування відповідно до діючого законодавства для забезпечення ефективного функціонування сектора малого бізнесу.

  Підтримка здійснюватиметься за рахунок коштів місцевого бюджету та інших залучених джерел фінансування.

   Фінансова допомога в різноманітних її формах в якості важелів стимулювання розвитку і підвищення ефективності господарської діяльності буде здійснюватись шляхом конкурсного відбору.

   Суб’єкти підприємницької діяльності постійно залучаються до участі у галузевих нарадах, семінарах, виставках – продажу, ярмарках товарів народного споживання та інших заходах.

   Діяльність Коропської райдержадміністрації спрямована, в першу чергу, на належне забезпечення та підтримку місцевих товаровиробників.

№ п\п Пріоритетні завдання Заходи Термін виконання Виконавці Джерела фінансування Вартість тис.грн.
2017р. 2018р. 2019р. 2020р.
1. Залучення фінансових та інвестиційних ресурсів у сферу малого і середнього підприємництва Забезпечення фінансової підтримки суб’єктів малого і середнього підприємництва  шляхом часткового відшкодування з бюджету відсоткових ставок за кредитами, залученими ними для реалізації інвестиційних проектів постійно Відділ економіки та розвитку інфраструктури райдержадміністрації У межах кошторису виконавців
Фінансування інвестиційних проектів суб’єктів малого і середнього підприємництва  на зворотній основі у пріоритетних напрямках діяльності, в тому числі для розвитку підприємництва в сільській місцевості (міні-пекарні, побутові послуги, розвиток сільського зеленого туризму) постійно Відділ економіки та розвитку інфраструктури райдержадміністра-ції, відділ культури і туризму райдержадміністрації, районнна організація підприємців. У межах кошторису виконавців
Виділення коштів з районного бюджету для функціонування центру надання адміністративних послуг в разі потреби Відділ економіки та розвитку інфраструктури райдержадміністра-ції, районне фінансове управління, адмінцентр. У межах кошторису виконавців
Здійснення виплат дотацій підприємствам, що забезпечують працевлаштування безробітних на додаткові робочі місця, надаючи перевагу соціально-незахищеним верствам населення постійно Районний центр зайнятості У межах кошторису виконавців
Створення нових робочих місць за рахунок надання одноразової допомоги по безробіттю для започаткування підприємницької діяльності постійно Районний центр зайнятості У межах кошторису виконавців
Проведення роботи щодо залучення міжнародної технічної допомоги для подальшого розвитку підприємництва в районі постійно Відділ економіки та розвитку інфраструктури райдержадміністра-ції У межах кошторису виконавців
Залучення місцевих товаровиробників до участі у виставках, ярмарках товарів народного споживання для рекламування своєї продукції та збільшення загальних обсягів продажу постійно Відділ економіки та розвитку інфраструктури райдержадміністра-ції, підприємницькі структури у межах кошторису виконавців
Створення та поновлення бази даних інвестиційних проектів з метою пошуку потенційних інвесторів Протягом терміну дії Програми. Відділ економіки та розвитку інфраструктури райдержадміністра-ції, відділ культури і туризму; сектор містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства у межах кошторису виконавців  
Розповсюдження у засобах масової інформації матеріалів стосовно розвитку підприємництва у районі Протягом терміну дії Програми Відділ економіки та розвитку інфраструктури райдержадміністра-ції; місцеві засоби масової інформації У межах кошторису виконавців
                           
 

6.3. Ресурсна та інформаційна підтримка, удосконалення інфраструктури підтримки підприємництва

   Комплекс заходів з матеріально-технічної підтримки суб’єктів малого і середнього підприємництва передбачає подальше оновлення реєстру нежитлових приміщень, об’єктів незавершеного будівництва та обладнання, які можуть бути передані підприємцям в оренду чи пропонуватися до продажу з наступним оприлюдненням у засобах масової інформації.

    Використання можливостей телебачення і преси для висвітлення актуальних питань у сфері господарської діяльності, розповсюдження інформації про діяльність суб’єктів малого і середнього підприємництва, формування позитивної суспільної думки про малий бізнес, активізацію участі підприємців у роботі координаційної ради з питань розвитку підприємництва, забезпечення суб’єктів малого і середнього підприємництва друкованими матеріалами з питань підприємницької діяльності.

№ п\п Пріоритетні завдання Заходи Термін виконання Виконавці Джерела фінансування Вартість тис. грн.
2017 р. 2018 р. 2019р. 2020 р.
1. Забезпечення ресурсної підтримки суб’єктів малого і середнього підприємництва Здійснення моніторингу ефективності використання об’єктів комунальної власності, які передані в оренду суб’єктам підприємництва 1 раз на півріччя Відділ економіки та розвитку інфраструктури райдержадміністра-ції, відділ комуна-льного майна районної ради У межах кошторису виконавців  
Створення та постійне оновлення бази даних незадіяних приміщень виробничих площ, обладнання, устаткування, об’єктів незавершеного будівництва 2017/2020 Відділ економіки та розвитку інфраструктури у межах кошторису виконавців
2. Розвиток системи інформаційного забезпечення суб’єктів малого і середнього підприємництва Організація і проведення семінарів, засідань за круглим столом з питань податкового законодавства та узагальнення проблемних питань, які виникають у суб’єктів малого і середнього підприємництва  щодо податкової політики. Публікація роз’яснень із цих питань у засобах масової інформації постійно Відділ економіки та розвитку інфраструктури райдержадміністра-ції у межах кошторису виконавців
Проведення інформаційно- роз’яснювальної роботи серед платників податків з питань вдосконалення системи адміністрування податків постійно Коропське відділення Менської ОДПІ Головного управління державної фіскальної служби в Чернігівській області У межах кошторису виконавців
Організація проведення конкурсів на право укладання договорів оренди нежитлових приміщень, аукціонів з продажу майнових об’єктів комунальної власності району, земельних торгів та оприлюднення інформації про виставлені на конкурс об’єкти За необхідні­стю Відділ комунального майна районної ради У межах кошторису виконавців  
Надання інформаційних та консультаційних послуг з питань підприємницької діяльності незайнятому населенню в рамках роботи консультаційних пунктів, створених на базі районного центру зайнятості постійно Районний центр зайнятості У межах кошторису виконавців
Організація участі суб’єктів малого і середнього підприємництва у регіональних, міжрегіональних ярмарках, виставках 2017 – 2020 Відділ економіки та розвитку інфраструктури райдержадміністра-ції У межах кошторису виконавців
Забезпечення інформаційної підтримки спеціальних рубрик та постійно діючих програм, що висвітлюють проблеми розвитку підприємництва у засобах масової інформації постійно Відділ економіки та розвитку інфраструктури райдержадміністра-ції, сектор інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю апарату районної державної адміністрації У межах кошторису виконавців
Проведення нарад, засідань за круглим столом з питань взаємин суб’єктів малого бізнесу з контролюючими та правоохоронними органами та висвітлення у засобах масової інформації позитивного досвіду роботи щокварталу Районна рада підприємців, відділ економіки та розвитку інфраструктури райдержадміністра-ції У межах кошторису виконавців  
Організація святкування Дня підприємця Щороку Районна рада підприємців, відділ економіки та розвитку інфраструктури райдержадміністра-ції У межах кошторису виконавців
Проведення: – ярмарків, конкурсів, виставок, презентацій; – семінарів, конференцій, круглих столів для підприємців з актуальних питань розвитку бізнесу; Протягом терміну дії Програми Відділ економіки та розвитку інфраструктури райдержадміністра-ції; структурні підрозділи райдерж-адміністра ції, що взаємодіють з СПД, суб’єкти підприємницької діяльності району, Рада підприємців району У межах кошторису виконавців
3. Сприяння підвищенню іміджу підприємця Удосконалення інфраструктури підтримки малого та середнього підприємництва Сприяння розвитку та підтримка діяльності Районної ради підприємців. 2017/2020 Відділ економіки та розвитку інфраструктури райдержадміністра-ції У межах кошторису виконавців  
Сприяння створенню маршрутів „зеленого” (сільського), культурно- етнографічного туризму. Розробка методичних матеріалів для підприємців власників агроосель щороку Відділ культури та туризму райдержадміністрації У межах кошторису виконавців
                               
 

6.4. Підготовка та розширення кадрового потенціалу малого і середнього підприємництва

  Підвищенню конкурентоспроможності незайнятих громадян на ринку праці повною мірою сприяє отримання нових професій та спеціальностей.

   З метою орієнтації безробітних на підприємницьку діяльність та самозайнятість, у центрі зайнятості проводяться семінари з питань наявності робочих місць. Так упродовж цього року спеціалістами центру проведено 4 семінари де взяли участь 131 безробітний.

№ п\п Пріоритетні завдання Заходи Термін виконання Виконавці Джерела фінансування Вартість тис.грн.
2017р. 2018р. 2019р. 2020р.
1. Підвищення якості освітніх послуг для суб’єктів малого і середнього підприємництва  та населення, забезпечення підготовки, підвищення кваліфікації кадрів для малого та середнього підприємництва Забезпечення професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації безробітних з урахуванням потреб ринку та конкретних замовлень роботодавців 2017/ 2020 Районний центр зайнятості, суб’єкти підприємницької діяльності У межах кошторису виконавців
Організація системи навчання сільських господарів для роботи в секторі сільського туризму 2017/2020 Відділ культури і туризму райдерж- адміністрації У межах кошторису виконавців  
Організація навчання безробітних основам підприємницької діяльності за професіями, які орієнтують на започаткування власної справи, проведення мотиваційних тренінг-семінарів постійно Районний центр зайнятості У межах кошторису виконавців
Забезпечення самозайнятості незайнятого населення шляхом навчання зареєстрованих безробітних за професіями, що дають змогу займатися підприємницькою діяльністю за напрямками: «Основи малого і середнього підприємництва », «Організація власного бізнесу». Районний центр зайнятості, сектор у справах сім’ї, молоді та спорту райдержадміністрації В межах кошторису виконавців
2. Скерування безробітних для зайняття підприємницькою діяльністю Систематичне проведення інформаційних та консультаційних семінарів з метою виявлення готовності безробітних до відкриття власної справи та рівня їх орієнтації на підприємницьку діяльність 2017-2020 Районний центр зайнятості У межах кошторису виконавців
Надання безробітним одноразової виплати допомоги по безробіттю для організації підприємницької діяльності 2017-2020 Районний центр зайнятості у межах кошторису виконавців
   

7. Цільові проекти та підпрограми

7.1. Підпрограма кадрової підтримки

   Питання кадрової підтримки малого і середнього підприємництва  надзвичайно актуальне і потребує посиленої уваги з боку керівників суб’єктів малого бізнесу, так і органів влади.

    В районі відчувається нестача кваліфікованих кадрів для роботи на підприємствах малого бізнесу, особливо виробничої сфери та сфери послуг. Певна частина, переважно молодь, підприємців – фізичних осіб, які займаються торговельною діяльністю, мають бажання змінити напрям роботи –  займатись виробництвом, надавати послуги. Але не можуть цього зробити без набуття необхідних додаткових знань.

   А отримання систематичної освіти за спеціальностями, необхідними в ринкових умовах, не завжди є доступним  за ціною, часто потребує відриву від роботи у власному бізнесі на певний час, що складно реалізувати через специфіку малого бізнесу, коли ускладнена  можливість утримувати додаткових працівників.

   Для забезпечення кваліфікованими кадрами у сфері підприємництва  буде продовжуватися робота по залученню населення до навчання на курсах “Підприємець-початківець” та «Основи малого підприємництва», та на семінарах : «Як розпочати свій бізнес», «Від бізнес – ідеї до власної справи».

 

7.2. Підпрограма розвитку молодіжного підприємництва

   На сьогоднішній день залишається актуальною проблема працевлаштування молоді. У молодіжному середовищі зростає соціальна напруженість, викликана загальним рівнем безробіття. Сьогодні для суспільства небезпечною є не тільки  сама проблема безробіття, а й недосконалість механізму його профілактики.

   У такій ситуації створення сприятливих умов для розвитку молодіжного підприємництва та реалізації підприємницького потенціалу молоді дасть відповідний ефект.

   Через невідповідність обсягів і структури професійної підготовки потребам ринку праці залишаються не працевлаштованими  випускники вищих та професійно-технічних закладів.

   Ситуація зайнятості молоді характеризується також вторинною зайнятістю. Йдеться про те, що молоді люди (як і інші категорії зайнятих), навіть якщо вони працевлаштовані, не можуть за нинішніх умов вижити за рахунок своєї основної роботи.

     Для прискорення процесу становлення та зменшення   відсотку невдалих спроб необхідно:

 • розвивати інфраструктуру молодіжного бізнесу;
 • підвищувати інформаційну обізнаність молодих підприємців;
 • сприяти набуттю необхідних професійних навичок.
 

7.3. Підпрограма розвитку жіночого бізнесу

    Як свідчить досвід, саме професійні знання та навички забезпечують сьогодні соціальний захист на ринку праці. Протягом 2016 року чисельність жінок, що перебувають на обліку у центрі зайнятості  становить 42,0% усіх безробітних району.

    Велика увага приділяється допомозі жінкам в адаптації до сучасних ринкових умов. Особливої уваги тут потребують жінки, що повертаються на роботу після тривалої перерви – декретних відпусток, втрати роботи внаслідок певних причин тощо, оскільки за цей період їх кваліфікаційний рівень значно знижується.

    Поряд із звичайним працевлаштуванням і подальшою працею на когось існує і інший – започаткування власної справи  і робота на себе. Індивідуальне підприємництво дасть можливість жінкам забезпечити собі та своїй родині повну або часткову зайнятість.

      Тому для сприяння легальної самозайнятості жінок буде проводитись робота щодо:

 • поліпшення умов здійснення підприємницької діяльності;
 • проведення навчання жінок, що бажають започаткувати власну справу, необхідним навичкам;
 • забезпечення початкуючих підприємниць необхідною інформацією для ведення власної справи;
 • формування позитивної громадської думки щодо жінки у бізнесі.
 

7.4. Підпрограма інвестиційно-інноваційної діяльності

     Стимулювання технічного оновлення малого і середнього підприємництва  у фінансовій та організаційній підтримці  інноваційної діяльності здійснюватиметься шляхом:

 • надання допомоги у впровадженні інновацій;
 • надання консультаційних послуг у сфері інновацій та нових технологій;
 • створення розвинутої системи інформаційного забезпечення та інфраструктури, що підтримує її діяльність;
 • забезпечення доступу до інформації (правової, нормативно-довідкової, науково-технологічної, комерційної тощо) як у процесі створення, так і функціонування підприємств.

  Основні інвестиційні потреби району стосуються діяльності переробних підприємств з метою впровадження технологій поглибленої переробки сільгоспсировини.

      Це надасть широкі можливості для залучення інвестицій у пріоритетні види економічної діяльності.

      Для реалізації поставлених завдань Програмою  передбачається:

 • забезпечити суб’єктів малого бізнесу необхідною науково-технічною інформацією;
 • залучити кошти інвесторів;
 • забезпечити участь проектів на державних та інших конкурсах, форумах, презентаціях тощо;
 • створити ефективну інфраструктуру організаційно-сервісної підтримки підприємництва в районі;
 • сприяти підготовці висококваліфікованих кадрів різного рівня, особливо керівників;
 • постійно оновлювати перелік перспективних інноваційних проектів.
 

7.5. Підпрограма  розвитку туристичного бізнесу  та  сільського «зеленого» туризму.

   Туризм є важливою складовою економічного розвитку сучасних громад. Розвиток туризму в районі позитивно вплине на такі сектори районної економіки як транспорт, торгівля, зв’язок, будівництво, сільське господарство, громадське харчування.

   Туристична діяльність може і повинна стати одним з ефективних засобів одержання прибутків, стимулювання ринкових відносин, зайнятості, поліпшення роботи по охороні пам’яток історії та архітектури, створення високорентабельної районної туристичної галузі, покликаної забезпечувати потреби населення у сфері духовного розвитку та фізичного оздоровлення, формування позитивного іміджу району як привабливого туристично-екскурсійного регіону України.

     Коропський район має всі можливості для розвитку туризму завдяки вдалому поєднанню як природних, так і історико-культурних туристичних ресурсів. Природні передумови розвитку галузі – мальовничі ландшафти, ліси та озера, річка Десна, цілющі джерела, заказники та ботанічні пам’ятки природи Мезинського національного природного парку – все це створює сприятливі умови для організованого туризму, екскурсій та відпочинку.

   Для задоволення потреб відвідувачів та туристів розроблені піші, автомобільні та водні туристичні маршрути та екологічні стежки по території Мезинського національного природного парку, що включають найкрасивіші куточки природи, пам’ятки архітектури, археологічні об’єкти.

   Пріоритетним видом туризму є сільський зелений туризм, розвиток якого дасть змогу покращити соціально-економічну ситуацію у Коропському районі, забезпечити додаткові робочі місця, підвищити рівень життя та зайнятості місцевого населення, налагодити транспортну інфраструктуру, відродити народні промисли, звичаї та традиції, ближче ознайомити з пам’ятками природи та культури та створити сприятливі умови для подорожей і відпочинку. Цьому сприятимуть наявні природні умови та ресурси, багата історико-культурна спадщина.

   Розвиток туризму в Коропському районі призведе до розширення сфери послуг, зокрема торгівлі, громадського харчування, медичного обслуговування, транспорту і зв’язку, відпочинку і розваг, культури та спорту тощо, пожвавить місцеву економіку, створить додаткові постійні та сезонні робочі місця, стимулюватиме розвиток народних ремесел та культурної спадщини, що в свою чергу дасть можливість отримати додаткові фінансові ресурси у місцевий бюджет.