Про районну Програму «Молодь Коропщини» на 2016-2020 роки

       

У К Р А Ї Н А

КОРОПСЬКА РАЙОННА  РАДА

ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

(сьома сесія сьомого скликання)

Р І Ш Е Н Н Я   № 122

16 червня 2016 року

смт. Короп

 

Про районну Програму «Молодь Коропщини» на 2016-2020 роки

    З метою створення системи всебічної підтримки громадянської активності молоді, спрямованої на самовизначення і самореалізацію, формування необхідних для цього правових, гуманітарних і економічних передумов, надання соціальних гарантій, відповідно до Закону України «Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні», керуючись пунктом 16 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» районна рада  

в и р і ш и л а:

 
  1. Затвердити районну Програму «Молодь Коропщини» на 2016-2020 роки (далі – Програма), що додається.
 
  1. Районній державній адміністрації:

2.1. Забезпечити організаційне виконання заходів Програми.

2.2. Під час внесення змін до районного бюджету на 2016 рік, а також при його формуванні на 2017-2020 роки передбачати кошти на реалізацію Програми, виходячи з її завдань та реальних можливостей бюджету.

 
  1. Рекомендувати виконавчим комітетам сільських та селищних рад району прийняти відповідні місцеві програми.
 
  1. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з гуманітарних питань, сім’ї та молоді, ветеранів, фізичної культури та спорту, законності, регламенту, депутатської діяльності та засобів масової інформації.
       

Голова районної ради                                                                              М.П. Мазуренко

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням № 122 сьомої сесії районної  ради сьомого скликання

від 16 червня 2016 року

       

РАЙОННА  ПРОГРАМА

«Молодь Коропщини» на 2016-2020 роки

       

смт. Короп

2016 рік

 

З М І С Т

 

Назва розділу

                                                
1. Паспорт районної  Програми «Молодь Коропщини» на 2016-2020 роки…. 3
2. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма…………. 4
3. Мета Програми…………………………………………………………………. 4
4. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та  джерел фінансування…………………………………………………………………….   4
5. Перелік завдань і заходів Програми…………………………………………… 5
6. Координація та контроль за ходом виконання Програми…………………… 6
7. Додаток 1. Орієнтовне ресурсне забезпечення Програми…………………… 7
8. Додаток 2. Напрями діяльності та основні заходи………………………….. 8
   

І. ПАСПОРТ ПРОГРАМИ

1.        Назва «Молодь Коропщини»  на 2016-2020 роки
2.        Підстава для розроблення Обласна програма «Молодь Чернігівщини» на 2016-2020 роки
3.        Ініціатор розроблення Програми  Коропська районна  державна адміністрація 
4.        Дата, номер і назва розпорядчого документа органу влади вищого рівня про розроблення Програми  Закон України від 05.02.1993 № 2998-ХІІ «Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні» Рішення Чернігівської обласної ради від 29.03.2016             № 9-4/VII «Про обласну Програму «Молодь Чернігівщини» на 2016-2020 роки
5.        Розробник Програми  Сектор у справах  сім’ї, молоді та спорту райдержадміністрації 
6.        Співрозробники Відділ культури та туризму районної державної адміністрації, Відділ освіти районної державної адміністрації, Районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді
7.        Відповідальний виконавець Програми  Сектор у справах  сім’ї, молоді та спорту райдержадміністрації
8.        Учасники Програми  Фінансове управління райдержадміністрації, відділ економіки та розвитку інфраструктури райдержадміністрації, відділ освіти райдержадміністрації, відділ культури та туризму райдержадміністрації, служба у справах дітей райдержадміністрації, відділ організаційно-кадрової роботи апарату райдержадміністрації, районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, районний центр зайнятості, комунальний заклад охорони здоров’я  «Коропський  районний центр первинної медико-санітарної допомоги» Коропської районної ради
9.        Термін реалізації  2016-2020 роки 
10.    Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми (для комплексних Програм)   Районний бюджет
11.    Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього  381,0 тис. грн.  
у тому числі: 
коштів районного бюджету:  381,0 тис. грн.

ІІ. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма

 

   Молодь є важливою складовою сучасного українського суспільства, носієм інтелектуального потенціалу, визначальним фактором соціально-економічного прогресу. Від здатності молоді бути активною творчою силою значною мірою залежить процес державотворення.

  Здобуття Україною незалежності, становлення громадянського суспільства створили передумови для розвитку вільної, духовно розвиненої особистості, здатної засвоїти кращі надбання світової і національної духовної спадщини, загальнолюдські цінності.

   Надзвичайно важливим є питання щодо формування духовних потреб молоді, зацікавленості у пізнанні історичної спадщини народу, залучення її до культурного життя.

   Соціальне становище молоді як однієї з найбільш вразливих категорій населення, що характеризується наявністю амбіцій, завищених очікувань, пошуком власного шляху і прагненням до самореалізації, є показником успішності суспільства, можливості реалізації його потенціалу.

   Молодь перебуває у складній ситуації, коли в умовах стрімкого розвитку  інформаційних технологій, збільшення кількості життєвих проблем у представників молодого покоління формується так званий комплекс незадоволеності.  Отже, держава повинна забезпечити право на перше робоче місце навіть за відсутності практичного досвіду у випускників навчальних закладів.

  Молодь відіграє важливу роль у соціальних процесах розбудови демократичної держави. Проте, незважаючи на певні позитивні зміни, які   відбуваються у молодіжному середовищі, все ще існують проблеми, зокрема   погіршуються показники здоров’я молодих громадян, не подолана   демографічна криза, спостерігається тенденція щодо поширення в молодіжному  середовищі наркоманії та захворюваності на ВІЛ/СНІД, збільшується кількість  померлих у молодому віці. Освітній потенціал молоді значною мірою не  реалізується через невідповідність між попитом та пропозицією на ринку праці.

    Ураховуючи вищезазначене, виникла необхідність прийняття районної Програми «Молодь Коропщини» на 2016-2020 роки (далі – Програма).

 

ІІІ. Мета Програми

 

     Метою Програми є створення системи всебічної підтримки громадянської активності молоді, спрямованої на самовизначення і самореалізацію, формування необхідних для цього правових, гуманітарних і економічних передумов, надання соціальних гарантій та соціальних послуг.  

IV. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та  джерел фінансування

 

  Оптимальною моделлю реалізації державної молодіжної політики на регіональному рівні вбачається поєднання можливостей органів державної виконавчої влади, місцевого самоврядування, спеціалізованих державних установ і закладів для молоді та одночасно максимальне залучення недержавних установ та організацій.

  Фінансове забезпечення заходів Програми здійснюватиметься в межах загального обсягу асигнувань, передбачених головним розпорядником коштів районного бюджету та бюджету органів місцевого самоврядування, які є виконавцями її заходів, та інших джерел, не заборонених чинним законодавством.               

    Програму розроблено на період до 2020 року, вона є довгостроковою.

  Обсяг фінансування Програми визначається щороку, виходячи з конкретних завдань та можливостей фінансового забезпечення у відповідному бюджетному періоді. В поточному бюджетному періоді обсяг фінансування може коригуватися у разі виникнення непередбачуваних факторів, що вплинули на своєчасність виконання окремих заходів та проведення відповідних видатків.

    Орієнтовне ресурсне забезпечення Програми наведено в додатку 1.

 

V. Перелік завдань і заходів Програми

 

   Основними завданнями Програми є: – підвищення рівня ефективності реалізації державної молодіжної політики в районі;- запровадження ефективних механізмів партнерства та взаємодії між органами влади та молодіжними і дитячими громадськими організаціями, молодіжними представницькими та консультативно-дорадчими органами;- сприяння ініціативі та активності молоді в усіх сферах життєдіяльності суспільства, розширення участі молоді у формуванні й реалізації державної молодіжної політики в районі;- сприяння реалізації творчого потенціалу молоді;- надання інформаційно-методичної, організаційної та фінансової підтримки громадським молодіжним і дитячим організаціям для реалізації їхніх програм, спрямованих на розв’язання соціальних проблем молоді;- створення умов для розвитку економічної активності молоді, виховання патріотизму, духовності, моральності, формування здорового способу життя, профілактика негативних явищ у молодіжному середовищі, підвищення рівня правової культури молоді;- вдосконалення системи надання соціальних послуг молодим людям і сім’ям, які опинилися у складних життєвих ситуаціях.               

     Виконання Програми дасть змогу:  – підвищити рівень громадської активності та патріотичної свідомості молоді, створити морально-етичні засади для її всебічного розвитку; – залучити молодь до розроблення пропозицій щодо вдосконалення механізму реалізації державної молодіжної політики; – підвищити рівень правової культури молодих громадян, зокрема в питаннях поваги до прав і свобод людини, відповідальності за власне життя; – створити сприятливі умови для формування свідомого ставлення молоді до збереження здоров’я, боротьби із шкідливими звичками; – забезпечити надання підтримки молодим громадянам у працевлаштуванні та реалізації підприємницьких ініціатив;- створити умови, за яких молодь виявлятиме бажання працевлаштовуватися самостійно;- більш ефективно використовувати мережу спортивних закладів та закладів культури.

VI. Координація та контроль за ходом виконання Програми

  Функції з координації виконання заходів Програми покладаються на сектор у справах сім’ї, молоді та спорту райдержадміністрації. Співвиконавці Програми подають звіти двічі на рік (липень, січень) до сектору у справах сім’ї молоді та спорту райдержадміністрації для узагальнення.

  Про хід реалізації Програми сектор у справах сім’ї молоді та спорту райдержадміністрації щорічно у І кварталі року, наступного за звітним, звітує перед районною радою.

  Контроль за виконанням заходів Програми покладається на районну державну адміністрацію та постійну комісію районної ради з гуманітарних питань, сім’ї та молоді, ветеранів, фізичної культури та спорту, законності, регламенту, депутатської діяльності та засобів масової інформації.

Додаток 1

до районної Програми «Молодь  Коропщини» на 2016-2020 роки

   

Орієнтовне ресурсне забезпечення Програми

                                                                                                            
Обсяг коштів, які пропонується залучити до виконання Програми Етапи виконання Програми   Усього витрат на виконання Програми
1 2 3 4 5  
2016 рік 2017 рік 2018 рік 2019 рік 2020 рік
Всього, у тому числі 29,0 тис. грн. 85,0 тис. грн. 87,0 тис. грн. 89,0 тис. грн. 91,0 тис. грн. 381,0 тис. грн.
Районний бюджет 29,0 тис. грн. 85,0 тис. грн. 87,0 тис. грн. 89,0 тис. грн. 91,0 тис. грн. 381,0 тис. грн.
       

Додаток  2

до районної Програми «Молодь Коропщини» на 2016-2020 роки    

Напрями діяльності та основні заходи районної Програми «Молодь Коропщини» на 2016-2020 роки

 
Найменування заходу Термін виконання Виконавці Джерело фінансування Орієнтовані обсяги фінансування (тис. грн.), у тому числі по роках
Загальний обсяг 2016 2017 2018 2019 2020
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
І. Формування громадянської позиції, національно-патріотичне виховання, самовдосконалення та інтелектуальний розвиток молоді
1.1. Забезпечити участь в обласних та проведення районних освітньо-виховних, культурно-мистецьких («Таланти багатодітної родини», «Жінка року»), спортивних, інформаційно-просвітницьких заходів, заходи відділу культури та туризму райдержадміністрації (Святкування 165-ї річниці від дня народження             М.І. Кибальчича, районне пісенно-театралізоване свято «Козацька слава – міцна держава!», проведення щорічного циклу літературно-мистецьких авторських виставок – презентацій робіт обдарованої молоді району  «Молода весна», дослідницький проект «Відомі родини нашого краю». 2016-2020 роки Сектор у справах сім’ї, молоді та спорту райдержадміністрації, управління соціального захисту населення райдержадміністрації, відділ культури та туризму райдержадміністрації, відділ освіти райдержадміністрації, районний центр соціальних служб для  сім’ї, дітей та молоді, виконавчі комітети селищних та сільських рад Районний бюджет                       16,0             90,0             10,0   4,0             20,0   4,0             20,0   4,0             20,0   4,0             20,0  
1.2. Забезпечити надання комплексних соціальних послуг неповнолітнім і молоді, які перебувають у місцях позбавлення волі та повернулися з них, проведення профілактичної роботи з неповнолітніми та молоддю що перебувають покарання без позбавлення волі (умовно засуджені). 2016-2020 роки Районний центр соціальних служб для  сім’ї, дітей та молоді Районний бюджет         8,0         2,0   2,0       2,0     2,0    
1.3. Забезпечити підтримку та проведення обласних і місцевих молодіжних освітньо-виховних, інформаційно-просвітницьких та інших заходів, спрямованих на патріотичне виховання молоді («Я – патріот», допомога багатодітним сім’ям – з сімей учасників АТО). 2016-2020 роки Сектор у справах сім’ї, молоді та спорту райдержадміністрації, відділ культури та туризму райдержадміністрації, відділ освіти райдержадміністрації Районний бюджет                 55,0   20,0     7,0       9,0   5,0     11,0   5,0     13,0   5,0     15,0   5,0
1.4.   Забезпечити проведення молодіжних культурно-мистецьких, спортивних, інформаційно-просвітницьких заходів з нагоди Дня молоді, державних свят, визначних і пам’ятних дат. 2016-2020 роки Сектор у справах сім’ї, молоді та спорту райдержадміністрації, відділ культури та туризму райдержадміністрації, відділ освіти райдержадміністрації Районний бюджет             4,0     40,0     1,0     10,0 1,0     10,0 1,0     10,0 1,0     10,0
1.5. Забезпечити підтримку та проведення обласних і місцевих акцій, ігор (в тому числі комп’ютерних), участь у конкурсах, засіданнях за круглим столом, дебатах, семінарах (тренінгах), конференціях, форумах, фестивалях, пленерах та інших заходах  з метою підтримки  ініціатив молоді, створення умов для її творчого і духовного розвитку, інтелектуального самовдосконалення. 2016-2020 роки Сектор у справах сім’ї, молоді та спорту райдержадміністрації, відділ культури і туризму райдержадміністрації, відділ освіти райдержадміністрації, районний центр соціальних служб для  сім’ї, дітей та молоді, виконавчі комітети селищних та сільських рад Районний бюджет                   15,0     20,0     40,0   3,0         3,0     5,0     10,0 3,0     5,0     10,0 3,0     5,0     10,0 3,0     5,0     10,0
ІІ. Популяризація та утвердження здорового і безпечного способу життя і культури здоров’я серед молоді
2.1. Забезпечити проведення  районних, освітньо-виховних, культурно-мистецьких, спортивних, інформаційно-просвітницьких та інших заходів, спрямованих на підвищення рівня здоров’я молоді, популяризацію та утвердження здорового і безпечного способу життя та культури здоров’я серед молоді («Спортивна гордість»), профілактика негативних явищ в дитячому та молодіжному середовищі. 2016-2020 роки Сектор у справах сім’ї, молоді та спорту райдержадміністрації, відділ культури та туризму райдержадміністрації, відділ освіти райдержадміністрації, районний  центр соціальних служб для  сім’ї, дітей та молоді, виконавчі комітети селищних та сільських рад Районний бюджет                       25,0               4,0 5,0               5,0               1,0   5,0               1,0 5,0               1,0 5,0               1,0
2.2. Забезпечити створення та поширення інформаційно-просвітницьких матеріалів з питань популяризації здорового способу життя, профілактики негативних явищ у молодіжному середовищі. 2016-2020 роки Сектор у справах сім’ї, молоді та спорту райдержадміністрації, відділ освіти райдержадміністрації, районний центр соціальних служб для  сім’ї, дітей та молоді Районний бюджет
2.3. Надати підтримку у проведенні районних освітньо-виховних, культурно-мистецьких, спортивних, інформаційно-просвітницьких заходів, спрямованих на зміцнення психічного здоров’я молодих людей, формування внутрішньої культури їх взаємин у сім’ї та соціальному середовищі, популяризація серед молоді знань з безпеки життєдіяльності. 2016-2020 роки Сектор у справах сім’ї, молоді та спорту райдержадміністрації, районний центр соціальних служб для  сім’ї, дітей та молоді, виконавчі комітети селищних та сільських рад Районний бюджет             10,0     4,0 2,0     2,0     1,0 2,0     1,0     2,0     1,0 2,0     1,0
2.4. Забезпечити виїзну роботу спеціалізованих формувань «Мобільний консультаційний пункт соціальної роботи» з метою раннього виявлення сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги, проведення інформаційно-просвітницьких заходів щодо формування відповідального батьківства  серед дітей та молоді, профілактика раннього соціального сирітства і попередження всіх форм насильства. 2016-2020 роки Районний центр соціальних служб для  сім’ї, дітей та молоді, комунальний заклад охорони здоров’я  «Коропський  районний центр первинної медико-санітарної допомоги» Коропської районної ради, виконавчі комітети селищних та сільських рад Районний бюджет         20,0 5,0 5,0 5,0 5,0
ІII. Набуття молодими людьми знань, навичок та інших компетентностей поза системою освіти (розвиток неформальної освіти)
3.1. Забезпечити підтримку заходів, спрямованих на  формування системи підготовки фахівців для сфери молодіжної роботи з числа державних службовців і лідерів молодіжних громадських об’єднань. 2016-2020 роки Сектор у справах сім’ї, молоді та спорту райдержадміністрації, виконавчі комітети селищних та сільських рад Районний бюджет    
IV. Створення умов з метою працевлаштування молоді (забезпечення первинної і вторинної зайнятості та самозайнятості молоді)
4.1. Сприяти здійсненню заходів, спрямованих на забезпечення первинної і вторинної зайнятості та самозайнятості молоді. 2016-2020 роки Сектор у справах сім’ї, молоді та спорту райдержадміністрації, районний центр зайнятості Районний бюджет  
4.2. Проводити профорієнтаційні заходи для молоді, в тому числі для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та молоді з особливими потребами. 2016-2020 роки Сектор у справах сім’ї, молоді та спорту райдержадміністрації, районний центр зайнятості,  районний центр соціальних служб для  сім’ї, дітей та молоді Районний бюджет    
4.3. Провести районний конкурс бізнес-планів підприємницької діяльності серед молоді, забезпечити участь переможців районного конкурсу в обласному конкурсі бізнес-планів підприємницької діяльності та надати підтримку в реалізації соціальних проектів – переможців обласного конкурсу бізнес-планів підприємницької діяльності серед молоді. 2016-2020 роки Сектор у справах сім’ї, молоді та спорту райдержадміністрації Районний бюджет
4.4. Підтримка молодіжних заходів щодо волонтерської діяльності. 2016-2020 роки Сектор у справах сім’ї, молоді та спорту райдержадміністрації, відділ освіти райдержадміністрації, районний центр соціальних служб для  сім’ї, дітей та молоді Районний бюджет             10,0­­­­­­             2,0             2,0             2,0             2,0             2,0
  V. Створення умов для забезпечення молоді житлом
5.1. Надавати консультації стосовно реалізації державної політики забезпечення молоді житлом. 2016-2020 роки Сектор у справах сім’ї, молоді та спорту райдержадміністрації, районний центр соціальних служб для  сім’ї, дітей та молоді, виконавчі комітети селищних та сільських рад Районний бюджет                                                  
VI. Забезпечення партнерської підтримки молоді, що проживає на тимчасово окупованій території України, та внутрішньо переміщених осіб 
6.1. Забезпечити проведення місцевих освітньо-виховних, культурно-мистецьких, інтелектуальних, спортивних, інформаційно-просвітницьких заходів, спрямованих на сприяння соціальній адаптації  молоді з числа переселенців, формування комунікації між представниками різних регіонів України. 2016-2020 роки Сектор у справах сім’ї, молоді та спорту райдержадміністрації, управління соціального захисту населення райдержадміністрації, районний центр соціальних служб для  сім’ї, дітей та молоді, відділ освіти райдержадміністрації Районний бюджет
6.2. Надати підтримку в проведенні заходів з психологічної реабілітації дітей та молоді шляхом очних та дистанційних занять з психологами та конфліктологами, залучення до різних форм спілкування та суспільно корисної діяльності. 2016-2020 роки Управління соціального захисту населення райдержадміністрації, відділ освіти райдержадміністрації, комунальний заклад охорони здоров’я  «Коропський  районний центр первинної медико-санітарної допомоги» Коропської районної ради, районний  центр соціальних служб для  сім’ї, дітей та молоді  Районний бюджет                        
VII. Надання фінансової підтримки молодіжним та дитячим громадським організаціям
7.1. Сприяти проведенню обласного конкурсу проектів молодіжних та дитячих громадських організацій. 2016-2020 роки Сектор у справах сім’ї, молоді та спорту райдержадміністрації Районний бюджет
  ВСЬОГО: Районний бюджет 381,0 29,0 85,0 87,0 89,0 91,0