Про Програму місцевих стимулів для медичних працівників Коропського району на 2016-2019 роки

   

У К Р А Ї Н А

КОРОПСЬКА РАЙОННА  РАДА

ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

(друга сесія сьомого скликання)

 

Р І Ш Е Н Н Я № 26

 

23 грудня 2015 року

смт. Короп

 

Про Програму місцевих стимулів для медичних працівників Коропського району

на 2016-2019 роки

    З метою налагодження ефективного функціонування системи надання населенню доступної і високоякісної медичної допомоги, керуючись пунктом 16 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада

в и р і ш и л а :

 
  1. Затвердити Програму місцевих стимулів для медичних працівників Коропського району на 2016-2019 роки (додається).
 
  1. Головним розпорядником коштів визначити районну державну адміністрацію.
 
  1. Районній державній адміністрації:

3.1. Забезпечити організацію виконання даної Програми.

3.2. При формуванні районних бюджетів на 2016-2019 роки передбачати кошти на реалізацію заходів Програми.

 
  1. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестиційної діяльності, підприємництва та спільної власності територіальних громад та постійну комісію районної ради з гуманітарних питань, сім’ї та молоді, ветеранів, фізичної культури та спорту, законності, регламенту, депутатської діяльності та засобів масової інформації.
     

Голова районної ради                                                                       М.П. Мазуренко

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням районної ради №26 від 23 грудня 2015 року

«Про Програму місцевих стимулів для медичних працівників

Коропського району на 2016-2019 роки»

                 

П Р О Г Р А М А

місцевих стимулів для медичних працівників

Коропського району на 2016-2019 роки

 

Проблеми, на розв’язання яких спрямована Програма,

та обґрунтування необхідності їх розв’язання

 

    Розроблення проекту Програми зумовлене необхідністю забезпечення сімейними лікарями – лікарями загальної практики первинної ланки медико-санітарної допомоги поліпшення стану здоров’я населення району шляхом забезпечення доступу до кваліфікованої первинної медико-санітарної допомоги, орієнтованої на інтегрований підхід до рішення медико-санітарних потреб окремих громадян, родин та громади в цілому.

    У більшості держав світу на частку первинної медико-санітарної допомоги припадає до 90% загального обсягу медичних послуг, а питома вага чисельності лікарів загальної практики – сімейних лікарів серед лікарів галузі охорони здоров’я становить 30-50%.

    У районі є нерівність у доступності первинної допомоги для населення, насамперед для сільських жителів, що зумовлено територіальною віддаленістю закладів первинної ланки від місць проживання населення та порушення нормативів навантаження на лікарів первинної ланки.

    Кількість лікарів, які надають первинну допомогу сільським мешканцям, становить 80% від потреби.

    На жаль, недоліки в організації первинної медико-санітарної допомоги стали передумовою до порушення комплексності та послідовності у наданні медичної допомоги, формального підходу до проведення профілактики захворювань та диспансеризації населення. Це, у свою чергу, призвело до несвоєчасного виявлення хвороб та їх ускладнень, а відтак і до потреби населення у спеціалізованій та високоспеціалізованій медичній допомозі.

   Такий стан справ вимагає необхідності здійснення комплексу заходів, спрямованих на розв’язання проблем забезпечення первинної ланки сімейними лікарями – лікарями загальної практики, що дозволить збільшити рівень задоволення пацієнтів первинною медико-санітарною допомогою та сприятиме підвищенню ефективності галузі охорони здоров’я в цілому.

     Саме на це спрямована Програма місцевих стимулів для медичних працівників Коропського району на 2016-2019 роки (далі – Програма).

 

Мета Програми

  Метою Програми є забезпечення зниження рівня захворюваності, інвалідності та смертності населення шляхом налагодження ефективного функціонування системи надання населенню доступної і високоякісної первинної медико-санітарної допомоги на засадах сімейної медицини.  

Основні завдання Програми

  Основними завданнями Програми є:
  1. Забезпечення лікарями загальної практики сімейної медицини закладів первинної медико-санітарної допомоги на засадах сімейної медицини територіально наближених до місць проживання населення.
  2. Створення умов ефективного функціонування закладів первинної медико-санітарної допомоги.
  3. Забезпечення інформаційної підтримки розвитку первинної медико-санітарної допомоги на засадах сімейної медицини.

Шляхи та способи розв’язання проблеми

  Для досягнення визначеної Програмою мети необхідні:
  1. Координація діяльності й сприяння співробітництву місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та закладів охорони здоров’я, що надають первинну медико-санітарну допомогу.
  2. Підвищення статусу сімейного лікаря та заохочування до роботи у сфері первинної медико-санітарної допомоги.
  3. Підвищення кваліфікації лікарів, молодшого персоналу з медичною освітою для надання первинної медико-санітарної допомоги.
 

Фінансове забезпечення виконання Програми

 

   Фінансування Програми здійснюється в межах видатків, передбачених у державному, обласному та місцевому бюджетах органом, відповідальним за виконання Програми, а також за рахунок інших джерел, не заборонених чинним законодавством України.

    Упровадження системи персоніфікованого електронного реєстру громадян та сучасних інформаційних і телемедичних технологій у діяльність первинної медико-санітарної допомоги передбачається за рахунок місцевих бюджетів та спонсорських коштів.

   Виплата одноразової грошової допомоги, диференційованих заохочувальних надбавок, матеріальної грошової допомоги передбачається за рахунок коштів місцевого бюджету.

 

Терміни виконання Програми

 

Строки виконання Програми: 2016-2019 роки.

Програма виконується в три етапи.

 

Організація управління

та контролю за ходом виконання Програми

 

      Контроль за виконанням Програми здійснює постійна комісія районної ради з гуманітарних питань, сім’ї та молоді, ветеранів, фізичної культури та спорту, координацію – адміністрація комунального закладу охорони здоров’я «Коропський районний центр первинної медико-санітарної допомоги» Коропської районної ради.

     Звіт про хід виконання Програми надається до районної державної адміністрації щокварталу до 15 числа місяця, що настає за звітним.

 

Очікувані результати виконання Програми,

визначення її ефективності

  Реалізація заходів, передбачених Програмою за час її дії, дасть змогу:

– поліпшити соціально-побутові умови для лікарів загальної практики – сімейної медицини;

– підвищити ефективність роботи лікарів загальної практики – сімейної медицини;

– покращити якість надання медичних послуг населенню.

   

Основні заходи Програми

   
№ з/п Зміст заходу Термін виконання Відповідальні виконавці
1. Забезпечення медичних закладів лікарями загальної практики – сімейної медицини. Постійно Заклади охорони здоров’я району
2. Проведення перепідготовки лікарів на курсах спеціалізації за фахом «Загальна практика – сімейна медицина». 2016-2019 Згідно графіка управління охорони здоров’я обласної державної адміністрації Головний лікар комунального закладу охорони здоров’я «Коропський районний центр первинної медико-санітарної допомоги» Коропської районної ради
3. Створення належних умов для повноцінного оздоровлення медичних працівників району (санаторно-курортне лікування). Постійно Профспілкові комітети
4. Виплата одноразової матеріальної грошової допомоги. Щорічно Заклади охорони здоров’я району, фінансове управління районної державної адміністрації
5. Поліпшення соціально-побутових умов медичних працівників району (придбання службового житла). Постійно Заклади охорони здоров’я району, районна державна адміністрація, виконавчі комітети сільських, селищних рад
6. Виділення земельних ділянок медичним працівникам для будівництва та городництва. При надходженні заяв Сільські, селищні ради
7. Позачергове влаштування дітей медичних працівників у дитячі дошкільні заклади. При надходженні заяв Відділ освіти районної державної адміністрації, виконавчі комітети сільських, селищних рад
8. Забезпечення щорічного оздоровлення дітей медичних працівників. Щорічно Заклади охорони здоров’я району, профспілкові комітети
9. Упровадження системи персоніфікованого електронного реєстру громадян та сучасних інформаційних і телемедичних технологій у діяльність первинної медико-санітарної допомоги 2016-2019 Головний лікар комунального закладу охорони здоров’я «Коропський районний центр первинної медико-санітарної допомоги» Коропської районної ради