Про Положення про конкурс на посаду керівника комунального закладу загальної середньої освіти, що належить до спільної власності територіальних громад сіл, селищ Коропського району

У К Р А Ї Н А

КОРОПСЬКА РАЙОННА  РАДА

ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

(двадцять восьма сесія сьомого скликання)

 

Р І Ш Е Н Н Я   № 487

20 липня 2018 року

смт. Короп

 

Про Положення про конкурс на посаду керівника комунального закладу загальної середньої освіти, що належить до спільної власності територіальних громад сіл, селищ Коропського району

Відповідно до статті 25 Закону України «Про освіту», статті 26 Закону України «Про загальну середню освіту», на підставі наказу Міністерства освіти і науки України від 28.03.2018 року № 291 «Про затвердження Типового положення про конкурс на посаду керівника державного, комунального закладу загальної середньої освіти», заслухавши та обговоривши інформацію начальника відділу освіти райдержадміністрації Чернявської О.І. про особливості призначення директорів закладів загальної середньої освіти, з метою відпрацювання єдиного механізму організаційно-правових заходів призначення на посаду керівників закладів загальної середньої освіти, що належать до спільної власності територіальних громад сіл, селищ Коропського району, керуючись пунктом 16 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада

в и р і ш и л а :

 1. Затвердити Положення про конкурс на посаду керівника комунального закладу загальної середньої освіти, що належить до спільної власності територіальних громад сіл, селищ Коропського району, згідно з додатком.
 1. Уповноважити відділ освіти Коропської районної державної адміністрації на проведення конкурсу на посаду керівників комунальних закладів загальної середньої освіти, що належать до спільної власності територіальних громад сіл, селищ Коропського району, та укладення з переможцями конкурсу строкового трудового договору (контракту).
 1. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з гуманітарних питань, сім’ї та молоді, ветеранів, фізичної культури та спорту, законності, регламенту, депутатської діяльності та засобів масової інформації.

Голова районної ради                                                                              М.П. Мазуренко

 

ЗАТВЕРДЖЕНО:

рішенням Коропської районної ради від 20 липня 2018 року № 487

«Про Положення про конкурс на посаду керівника комунального закладу

загальної середньої освіти, що належить до спільної власності

територіальних громад сіл, селищ Коропського району»

Положення

про конкурс на посаду керівника комунального закладу

загальної середньої освіти, що належить до спільної власності

територіальних громад сіл, селищ Коропського району

 1. Це положення визначає загальні засади проведення конкурсу на посаду керівника комунального закладу загальної середньої освіти, що належить до спільної власності територіальних громад сіл, селищ Коропського району (далі – заклади загальної середньої освіти).
 1. Конкурс складається з таких етапів:

1) прийняття рішення про проведення конкурсу та затвердження складу конкурсної комісії;

2) оприлюднення оголошення про проведення конкурсу;

3) прийняття документів від осіб, які виявили бажання взяти участь у конкурсі;

4) перевірка поданих документів на відповідність установленим законодавством вимогам;

5) допущення кандидатів до участі у конкурсному відборі;

6) ознайомлення кандидатів із закладом освіти, його трудовим колективом та представниками батьківського самоврядування закладу;

7) проведення конкурсного відбору;

8) визначення переможця конкурсу;

9) оприлюднення результатів конкурсу.

 1. Рішення про проведення конкурсу приймає уповноважений засновником закладу загальної середньої освіти орган – відділ освіти Коропської районної державної адміністрації (далі – відділ освіти):
 • одночасно з прийняттям рішення засновником про утворення нового закладу загальної середньої освіти;
 • не менше ніж за 2 (два) місяці до завершення строкового трудового договору (контракту), укладеного з керівником закладу загальної середньої освіти;
 • упродовж 10 (десяти) робочих днів з дня дострокового припинення (прийняття рішення про дострокове припинення) договору, укладеного з керівником відповідного закладу загальної середньої освіти, чи визнання попереднього конкурсу таким, що не відбувся.
 1. Оголошення про проведення конкурсу оприлюднюється на веб-сайті відділу освіти та веб-сайті закладу освіти (у разі його наявності) наступного робочого дня з дня прийняття рішення про проведення конкурсу та має містити:
 • найменування і місцезнаходження закладу;
 • найменування посади та умови оплати праці;
 • кваліфікаційні вимоги до керівника закладу відповідно до Закону України «Про загальну середню освіту»;
 • вичерпний перелік, кінцевий термін і місце подання документів для участі у конкурсі;
 • дату та місце початку конкурсного відбору, його складові та тривалість;
 • прізвище, ім’я, номер телефону, адресу електронної пошти особи, яка уповноважена надавати інформацію про конкурс та приймати документи для участі у конкурсі.
 1. Для проведення конкурсу відділ освіти затверджує персональний склад конкурсної комісії з рівною кількістю представників кожної із сторін, визначених Законом України «Про загальну середню освіту», у кількості 8 (восьми) осіб.

    До складу конкурсної комісії входять представники: відділу освіти (2 особи), трудового колективу закладу загальної середньої освіти (2 особи), громадського об’єднання батьків учнів (вихованців) закладу загальної середньої освіти (2 особи), громадського об’єднання керівників закладів загальної середньої освіти Коропського району (2 особи). До участі у роботі комісії з правом дорадчого голосу можуть залучатися представники громадських об’єднань та експерти у сфері загальної середньої освіти.

    Конкурсна комісія є повноважною за умови присутності на її засіданні не менше двох третин від її затвердженого складу. Конкурсна комісія приймає рішення більшістю від її затвердженого складу. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови конкурсної комісії. Рішення конкурсної комісії оформлюються протоколами, які підписуються усіма присутніми членами конкурсної комісії та оприлюднюються на веб-сайті відділу освіти  впродовж одного робочого дня з дня проведення засідання конкурсної комісії.

    Конкурсна комісія та її члени діють на засадах неупередженості, об’єктивності, незалежності, недискримінації, відкритості, прозорості. Не допускається будь-яке втручання в діяльність конкурсної комісії, тиск на членів комісії та учасників конкурсу, зокрема з боку засновника, його представників.

 1. Для участі у конкурсі подають такі документи:
 • заяву про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;
 • автобіографію та/або резюме (за вибором учасника конкурсу);
 • копію документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;
 • копію документа про вищу освіту не нижче ступеня магістра (спеціаліста);
 • копію трудової книжки чи інших документів, що підтверджують стаж педагогічної діяльності не менше 3 (трьох) років на момент їх подання;
 • довідку про відсутність судимості;
 • мотиваційний лист, складений у довільній формі.

    Особа може подати інші документи, які підтверджуватимуть її професійні та/або моральні якості.

    Визначені у цьому пункті документи подають особисто (або подає уповноважена згідно з довіреністю особа) до конкурсної комісії у визначений в оголошенні строк, що становить 20 (двадцять) календарних днів з дня оприлюднення оголошення про проведення конкурсу.

    Уповноважена особа приймає документи за описом, копію якого надає особі, яка їх подає.

 1. Упродовж 5 (п’яти) робочих днів з дня завершення строку подання документів для участі в конкурсі конкурсна комісія:
 • перевіряє подані документи на відповідність установленим законодавством вимогам;
 • приймає рішення про недопущення до участі у конкурсі осіб, які подали не всі документи, необхідні для участі в конкурсі відповідно до вимог законодавства, або подали документи після завершення строку їх подання;
 • оприлюднює на веб-сайті відділу освіти перелік осіб, яких допущено до участі у конкурсному відборі (далі – кандидати).
 1. Відділ освіти зобов’язаний організувати та забезпечити ознайомлення кандидатів із закладом загальної середньої освіти, його трудовим колективом та представниками батьківського самоврядування не пізніше 5 робочих днів до початку проведення конкурсного відбору.
 1. Конкурсний відбір переможця конкурсу здійснюється за результатами:
 • перевірки на знання законодавства України у сфері загальної середньої освіти, зокрема Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», інших нормативно-правових актів у сфері загальної середньої освіти, а також Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 року № 988-р;
 • перевірки професійних компетентностей, що відбувається шляхом письмового вирішення ситуаційного завдання;
 • публічної та відкритої презентації державною мовою перспективного плану розвитку закладу загальної середньої освіти, а також надання відповідей на запитання членів конкурсної комісії щодо проведеної презентації.

    Перелік питань та форма перевірки знання законодавства (письмове тестування), зразок ситуаційного завдання та критерії оцінювання тестувань і завдань визначаються відділом освіти та оприлюднюються на веб-сайті відділу освіти.

    Відділ освіти зобов’язаний забезпечити відеофіксацію та за можливості відеотрансляцію конкурсного відбору з подальшим оприлюдненням на своєму веб-сайті відеозапису впродовж одного робочого дня з дня його проведення.

    Загальна тривалість конкурсу не може перевищувати 2 (два) місяці з дня його оголошення.

 1. Конкурсна комісія упродовж 2 (двох) робочих днів з дня завершення конкурсного відбору визначає переможця конкурсу або визнає конкурс таким, що не відбувся, та оприлюднює результати конкурсу на веб-сайті відділу освіти.
 1. Конкурсна комісія визнає конкурс таким, що не відбувся, якщо:
 • відсутні заяви про участь у конкурсі;
 • до участі у конкурсі не допущено жодного кандидата;
 • жодного з кандидатів не визначено переможцем конкурсу.

    У разі визнання конкурсу таким, що не відбувся, проводиться повторний конкурс.

 1. Протягом 2 (двох) робочих днів з дня визначення переможця конкурсу відділ освіти призначає переможця конкурсу на посаду та укладає з ним строковий трудовий договір.