Про затвердження Статуту комунального підприємства «Радіоорганізація «Коропське районне радіомовлення – Короп ФM» Коропської районної ради та Редакційного статуту комунального підприємства «Радіоорганізація «Коропське районне радіомовлення – Короп ФM» Коропської районної ради у новій редакції

 

У К Р А Ї Н А

КОРОПСЬКА РАЙОННА РАДА

ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

(шістнадцята сесія сьомого скликання )

Р І Ш Е Н Н Я  № 287

31 березня 2017 року

смт.Короп

 

Про затвердження Статуту комунального підприємства «Радіоорганізація «Коропське районне радіомовлення – Короп ФM» Коропської районної ради та Редакційного статуту комунального підприємства «Радіоорганізація «Коропське районне радіомовлення – Короп ФM» Коропської районної ради у новій редакції

Відповідно до статті 57 Господарського кодексу України, керуючись частиною 2 статті 43, частиною 5 статті 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада

вирішила:

 1. Затвердити Статут комунального підприємства «Радіоорганізація «Коропське районне радіомовлення – Короп ФM» Коропської районної ради та Редакційний статут комунального підприємства «Радіоорганізація «Коропське районне радіомовлення – Короп ФМ» Коропської районної ради у новій редакції (додаються).
 2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з гуманітарних питань, сім’ї та молоді, ветеранів, фізичної культури та спорту, законності, регламенту, депутатської діяльності та засобів масової інформації.

 

 

 

Голова районної ради                                                                              М.П.Мазуренко

З а т в е р д ж е н о

рішенням районної ради № 287 від 31 березня 2017 року «Про затвердження Статуту комунального підприємства «Радіоорганізація «Коропське районне радіомовлення – Короп ФМ» Коропської районної ради та Редакційного статуту комунального підприємства «Радіоорганізація «Коропське районне радіомовлення – Короп ФМ» Коропської районної ради у новій редакції»

СТАТУТ

 

Комунальне підприємство

 

«Радіоорганізація «Коропське районне радіомовлення – Короп ФМ»

 

Коропської районної ради

 

(нова редакція)

2017 рік

 1. Загальні положення

    1.1. Цей Статут визначає правові та економічні основи організації діяльності комунального підприємства «Радіоорганізація «Коропське районне радіомовлення – Короп ФМ» Коропської районної ради (далі – Підприємство).

    Власником Підприємства є Коропська районна рада, яка представляє спільні інтереси територіальних громад району. Засновником Підприємства є – Коропська районна рада. Управління Підприємством здійснює Коропська районна рада.

    Підприємство створене на базі радіоорганізації «Коропське районне радіомовлення» та є правонаступником всіх прав та обов’язків радіоорганізації.

    1.2. Підприємство в своїй діяльності керується Конституцією України, Господарським кодексом України, Законом України «Про телебачення і радіомовлення», Законом України «Про інформацію», Законом України «Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів», іншими нормативними актами, рішеннями Коропської районної ради та цим Статутом.

    1.3. Підприємство є юридичною особою, має самостійний баланс, розрахункові (поточні) та інші рахунки в установах банків, круглу печатку, кутовий штамп і бланки зі своїм найменуванням, має право від свого імені укладати угоди, користуватися кредитами банків, вести зовнішньоекономічну діяльність, виконувати покладені на нього обов’язки, виступати позивачем і відповідачем у суді.

    1.4. Підприємство набуває статусу юридичної особи з моменту його державної реєстрації.

    1.5. Підприємство несе відповідальність за своїми зобов’язаннями, в межах належного йому майна, відповідно до порядку, передбаченого законодавством.

    1.6.  Найменування Підприємства:

– Повне: Комунальне підприємство «Радіоорганізація «Коропське районне радіомовлення – Короп ФМ» Коропської районної ради

– Скорочене – КП  «РО «Короп ФМ».

     1.7. Юридична адреса Підприємства: 16200, Чернігівська область, смт. Короп, вул. Поштова, 6.

 1. Мета та предмет діяльності Підприємства

   2.1. Підприємство є місцевим комунальним підприємством, що забезпечує радіотрансляцію згідно ліцензії Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення.

   2.2. Метою діяльності Підприємства є задоволення суспільних потреб в інформаційних, рекламних, інших послугах, висвітлення різних аспектів життя та діяльності органів місцевого самоврядування та органів державної влади, трудових колективів, громадських організацій.

    2.3. Предметом діяльності Підприємства є здійснення у встановленому законом порядку всіх видів діяльності, які відповідають меті його створення і не заборонені чинним законодавством України.

    2.4. Особливості мовлення: інформаційно-розважальний формат.

    2.5. Основними видами діяльності Підприємства є:

– діяльність у сфері радіомовлення;

– виробництво та розповсюдження за допомогою передавальних пристроїв інформаційних, культурно-мистецьких, науково-просвітницьких, розважально-музичних, дитячих програм, реклами, надання рекламно-інформаційних послуг.

    2.6. Підприємство може здійснювати інші види діяльності, незаборонені чинним законодавством України.

    2.7. Підприємство зобов’язане передавати офіційні повідомлення, іншу обов’язкову інформацію районної ради, районної державної адміністрації, безперешкодно розповсюджувати повідомлення про надзвичайні ситуації. Право на використання радіомовлення з цією метою належить органам і посадовим особам, які уповноважені приймати рішення в умовах надзвичайних ситуацій.

 1. Статутний капітал Підприємства

    3.1. Для здійснення господарської діяльності створений Статутний капітал Підприємства в розмірі 4112 грн. (чотири тисячі сто дванадцять гривень) 00 копійок,  в тому числі, основні засоби  4112 грн. 00 коп.

    3.2. Зміна розміру статутного капіталу Підприємства здійснюється за рішенням Коропської районної ради в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

 1. Майно Підприємства

    4.1. Майно Підприємства становлять основні фонди та обігові кошти, а  також інші матеріальні та фінансові ресурси, вартість яких відображається на  самостійному балансі Підприємства.

    4.2. Майно Підприємства є спільною власністю територіальних громад сіл, селищ Коропського району і закріплюється за Підприємством на праві господарського відання.

    4.3. Здійснюючи право господарського відання, Підприємство володіє, користується і розпоряджається зазначеним майном, вчиняючи дії, що не суперечать  чинному законодавству України з урахуванням обмежень, встановлених даним Статутом.

    4.4. Відчуження, передача в оренду, заставу, позику, найм юридичним чи фізичним особам, а також списання основних засобів Підприємство здійснює у межах чинного законодавства та відповідно до цього Статуту.

    4.5. Джерелами формування майна Підприємства є:

–       грошові та матеріальні внески власника (засновника);

–     доходи, одержані від реалізації продукції, а також від інших видів господарської діяльності;

–       кредити банків та інших кредиторів;

–       безоплатні або благодійні внески, пожертвування юридичних осіб та  громадян;

–       капітальні вкладення і дотації з бюджету;

–    майно, придбане в інших суб’єктів господарювання, організацій та громадян у встановленому законодавством порядку;

–      інші джерела, не заборонені чинним законодавством України.

    4.6. Підприємство має право на договірних умовах використовувати майно інших юридичних, фізичних осіб, а також купувати основні засоби за рахунок коштів, отриманих від власної фінансово-господарської діяльності.

    4.7. Коштами Підприємство розпоряджається самостійно. Спрямовує їх на зміцнення матеріально-технічної бази, матеріальне заохочення працівників.

    4.8. Відносини з іншими підприємствами, організаціями і громадянами в усіх сферах виробничої діяльності здійснюються на основі договорів та діючого законодавства.

 1. Особливості господарської діяльності Підприємства

   5.1. Підприємство зобов’язане виконувати завдання власника (засновника), а також враховувати їх при формуванні виробничої програми, визначенні перспектив свого економічного і соціального розвитку.

   5.2. Підприємство не має права безоплатно передавати належне йому майно іншим юридичним особам чи громадянам. Відчужувати, віддавати в заставу, позику, найм майнові об’єкти, що належать до основних фондів, Підприємство має право лише за    попередньою згодою Коропської районної  ради.

    5.3. Списання з балансу не повністю амортизованих основних фондів, а також прискорена амортизація основних фондів Підприємства можуть проводитися лише за згодою власника (засновника).

    5.4. Підприємство утворює за рахунок прибутку (доходу) спеціальні (цільові) фонди, призначені для покриття витрат, пов’язаних з їх діяльністю:

– фонд розвитку виробництва;

– фонд споживання (оплати праці);

–  резервний фонд;

–  амортизаційний фонд.

    5.5. Порядок визначення нормативів відрахувань до цільових фондів Підприємства їх граничні розміри, порядок формування і використання цих фондів встановлюється власником (засновником).

    5.6. У разі зміни технічного директора Підприємства обов’язковим є проведення ревізії фінансово-господарської діяльності Підприємства.

    5.7. Основним узагальнюючим  показником фінансових результатів господарської діяльності Підприємства є прибуток.

    5.8. Частка чистого прибутку Підприємства за рішенням Коропської районної ради може вилучатися до районного бюджету.

   5.9. Решта чистого прибутку, який залишається після покриття матеріальних та прирівняних до них витрат, витрат на оплату праці, оплати відсотків за кредитами банків, сплати передбачених законодавством України податків та інших платежів до бюджету використовується Підприємством для цілей статутної діяльності.

   5.10. Підприємство веде первинний бухгалтерський облік результатів своєї роботи, складає статистичну інформацію, а також надає відповідно до вимог чинного законодавства фінансову звітність та статистичну інформацію щодо своєї господарської діяльності, інші дані, визначені законом.

   5.11. Підприємство має право здійснювати зовнішньоекономічну діяльність відповідно до предмету своєї діяльності та чинного законодавства, що регулює цю діяльність.

   5.12. При здійсненні зовнішньоекономічної діяльності Підприємство користується повним обсягом прав суб’єкта зовнішньоекономічної діяльності та несе відповідальність за порушення законодавства, укладених контрактів, заподіяння шкоди.

    5.13. Підприємство самостійно встановлює розцінки на платні послуги.

 1. Органи управління Підприємством та їх компетенція

   6.1.Органом управління Підприємством є Коропська районна рада. Від імені районної ради частину повноважень по управлінню здійснює голова районної ради.

  6.2. До компетенції органу управління належить:

      6.2.1. визначення основних напрямів діяльності;

      6.2.2. внесення змін до Статуту Підприємства, зміна розміру його статутного капіталу;

     6.2.3. призначення та звільнення технічного директора Підприємства;

     6.2.4. вилучення відповідної частки чистого прибутку Підприємства;

     6.2.5. розпорядження основними засобами Підприємства:

–   прийняття рішень про відчуження  майна;

–   прийняття рішень про позику і заставу;

–   прийняття рішень про списання  не повністю амортизованих основних фондів;

     6.2.6. прийняття рішення про припинення діяльності Підприємства, його ліквідацію, затвердження ліквідаційного балансу;

     6.2.7. заслуховування щорічного звіту технічного директора Підприємства;

     6.2.8. затвердження фінансового плану Підприємства.

   6.3. До компетенції голови Коропської районної ради належить:

     6.3.1. Погодження структури Підприємства, штатного розпису та сітки мовлення;

     6.3.2. Визначення форм контролю за діяльністю Підприємства;

     6.3.3.Вирішення інших питань відповідно до даного Статуту та чинного законодавства.

     6.3.4. Укладання контракту з технічним директором Підприємства.

     Керівництво Підприємства

    6.4. Керівництво  поточною  діяльністю  Підприємства  здійснює  технічний директор.

    6.5. Технічний директор Підприємства призначається та звільняється Коропською районною радою.

    Звільнення технічного директора в міжсесійний період у зв’язку з закінченням терміну дії контракту, за власним бажанням, сімейними обставинами, з поважних причин, визначених статтею 38 КЗпП України, призначення технічного директора Підприємства здійснюється розпорядженням голови районної ради з наступним інформуванням на пленарному засіданні районної ради.

   6.6. Технічний директор здійснює функції управління на умовах найму та на підставі контракту.

   6.7. В контракті визначається строк найму, права, обов’язки і відповідальність технічного директора, умови його матеріального забезпечення, умови  звільнення його з посади, інші умови за погодженням сторін.

    6.8.Технічний директор вирішує усі питання діяльності Підприємства з урахуванням  обмежень,  передбачених  даним  Статутом.

    6.9. Технічний директор Підприємства:

       6.9.1. забезпечує статутну діяльності Підприємства;

       6.9.2. вирішує поточні питання роботи Підприємства, в тому числі вносить пропозиції щодо структури Підприємства, штатного розпису та сітки мовлення для погодження головою районної ради, затверджує структуру підприємства, штатний розпис, умови організації праці, графік роботи працівників та сітку мовлення ;

      6.9.3. вирішує кадрові питання;

     6.9.4. вирішує питання матеріально-технічного забезпечення;

     6.9.5. організовує ведення обліку, звітності, внутрішнього контролю;

     6.9.6. визначає порядок оплати праці працівників Підприємства.

     6.9.7.представляє Підприємство у відносинах з юридичними особами та громадянами без довіреності;

     6.9.8. укладає від імені Підприємства угоди та забезпечує їх виконання;

     6.9.9. відкриває у банківських установах розрахунковий та інші рахунки, видає накази, дає вказівки, що є обов’язкові до виконання усіма працівниками Підприємства;

     6.9.10. розпоряджається майном та коштами Підприємства в межах визначених Статутом Підприємства та нормами чинного законодавства України.

    6.10. Технічний директор підзвітний та підконтрольний Коропській районній раді.

    6.11.Технічний директор має право без довіреності виконувати дії від імені Підприємства в межах чинного законодавства України.

    6.12. У разі  відсутності технічного директора (крім щорічної відпустки, відпустки без збереження заробітної плати, відпустки у зв’язку із тимчасовою втратою працездатності) його обов’язки виконує посадова особа, призначена головою районної ради на термін, що не перевищує трьох місяців.

     6.13.Технічний директор та бухгалтер Підприємства несуть персональну відповідальність за додержання порядку ведення і достовірності обліку та звітності.

     6.14. Право укладання колективного договору надається технічному директору підприємства.

     6.15. Для контролю за дотриманням статуту, чинного законодавства, прав працівників, вимог щодо заборони цензури та втручання у творчу діяльність Підприємства створюється редакційна рада із представників Підприємства та Засновника.

 1. Контроль за діяльністю Підприємства

   7.1. Контроль за діяльністю Підприємства здійснює Коропська районна рада шляхом перевірок всіх питань фінансово – господарської діяльності на вимогу профільної постійної комісії районної ради.

   7.2.На вимогу власника  Підприємство зобов’язане провести  незалежну аудиторську перевірку фінансової звітності та бухгалтерського обліку.

 

 1. Трудовий колектив Підприємства

    8.1.Трудовий колектив Підприємства становлять усі громадяни, які своєю працею беруть участь у його діяльності згідно з трудовим договором  (контрактом), угодою.

   8.2.Трудовий колектив Підприємства формується на загальних засадах відповідно до вимог чинного законодавства України.

    8.3.Умови організації та оплати праці трудового колективу Підприємства, їх соціальний захист визначаються відповідно до вимог чинного законодавства України. Відносини між адміністрацією підприємства та трудовим колективом регулюються колективним договором.

    8.4.Загальні збори трудового колективу:

– розглядають та схвалюють проект колективного договору;

– заслуховують інформацію про виконання сторонами колективного договору;

– беруть участь у визначенні критеріїв матеріального стимулювання праці працівників Підприємства;

– беруть участь у вирішенні питань соціального розвитку підприємства.

    8.5. Органом самоуправління трудового колективу є збори трудового колективу Підприємства.

    Кожен член трудового колективу на зборах має один голос. Збори трудового колективу правомочні, якщо на них присутні не менше ¾ членів трудового колективу Підприємства.

 1. Інформаційна діяльність

   9.1. Підприємство самостійне у визначенні форм, методів, засобів реалізації основних програмних принципів діяльності  радіомовлення. Ніхто  не має  права зобов’язати Підприємство передати матеріал по радіо,  який воно відхилило, за винятком випадків, передбачених законом. Підприємство може передавати матеріали, не поділяючи точку зору автора.

   9.2. Всі автори матеріалів повністю відповідають за добір і точність фактів поданої інформації, озвучених по радіо. Підприємство не рецензує і не повертає рукописи .

   9.3. Підприємство, журналіст, за згодою автора, залишає за собою право не повідомляти прізвище джерела інформації.

    9.4. Підприємство, журналіст, не несуть відповідальність за передачу повідомлень, що не відповідають дійсності, якщо вони одержані з офіційних джерел, від інформаційних агентств, прес-служби державних і громадських організацій, не несуть відповідальності за виступи народних депутатів по радіо, а також офіційних виступів службових осіб, державних і громадських органів.

 1. Припинення діяльності Підприємства

    10.1. Діяльність Підприємства припиняється у результаті передачі усього майна, прав та обов’язків іншим юридичним особам – правонаступникам  шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення або ліквідації.

    10.2. Злиття, приєднання, поділ та  перетворення здійснюються за рішенням районної ради або за рішенням суду.

    10.3. Коропська районна рада або суд призначають комісію з припинення діяльності Підприємства (ліквідаційну комісію, ліквідатора тощо) та встановлюють порядок і строки припинення діяльності Підприємства відповідно до чинного законодавства України.

    10.4. Виконання функцій комісії з припинення діяльності Підприємства може бути покладено на орган управління Підприємства.

    10.5. Підприємство може бути ліквідоване:

–       за рішенням Коропської районної ради;

–       за рішенням суду.

     10.6. Підприємство є таким, діяльність якого припинилася з дня внесення до єдиного державного реєстру запису про припинення його діяльності.

 1. Прикінцеві положення

   11.1. Зміни та доповнення до Статуту вносяться рішенням Коропської районної  ради та є його невід’ємною частиною.

   11.2. Зміни підлягають державній реєстрації у порядку, встановленому чинним законодавством.