Про затвердження Положення про президію районної ради

 

У К Р А Ї Н А

КОРОПСЬКА РАЙОННА РАДА

ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

(перша сесія сьомого скликання)

Р І Ш Е Н Н Я №9

   

24  листопада 2015 року

смт.Короп

 

Про затвердження Положення про президію районної ради

      Відповідно до статті 57, керуючись пунктом 3 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада  

в и р і ш и л а

  Положення про президію районної ради затвердити (додається).      

Голова районної ради                                                                          М.П.Мазуренко

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням районної ради №9 від 24 листопада 2015 року

«Про затвердження Положення про президію районної ради»

   

ПОЛОЖЕННЯ

про президію районної ради

 

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1.  Президія районної ради є дорадчим органом ради, що утворюється для координації дій по підготовці і проведенню сесій, засідань постійних комісій районної ради, вироблення узгоджених пропозицій та рекомендацій з основних питань діяльності районної ради, розгляду поточних питань у міжсесійний період.

 

Стаття 2.  Президія районної ради утворюється районною радою. Рішення  про утворення президії приймається шляхом  відкритого голосування. До складу президії входять голова районної ради, його заступник, голови постійних комісій районної ради, уповноважені представники депутатських груп і фракцій. Зміни до складу президії вносяться районною радою. Очолює президію голова районної ради.

 

Стаття 3.  Президія районної ради у своїй роботі керується Конституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», іншими законодавчими актами та цим Положенням.

 

Стаття 4.  Президія  районної ради підзвітна районній раді. Ухвалені нею рішення мають дорадчий характер, приймаються простою більшістю голосів від загального складу президії і підписуються головою районної ради.

ІІ. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ПРЕЗИДІЇ РАЙОННОЇ РАДИ.

Стаття 5. Засідання президії районної ради скликаються головою ради в міру необхідності і є правомочними, якщо в них бере участь не менш, як половина її складу. Засідання веде голова, а в разі його відсутності  – заступник голови районної ради. При необхідності проводиться спільне засідання з Колегією при голові районної державної адміністрації.

Стаття 6.  У засіданнях президії мають право брати участь депутати районної ради, які не входять до її складу. За запрошенням голови районної ради у засіданнях президії можуть брати участь депутати обласної ради, голова районної державної адміністрації, заступники голови райдержадміністрації, начальники відділів та управлінь районної ради та районної державної адміністрації, селищні, сільські голови, представники політичних партій та громадських організацій.

Стаття 7.      Президія районної ради здійснює такі повноваження:

– узгоджує пропозиції до проекту плану роботи районної ради;

– попередньо готує пропозиції і рекомендації з питань, які передбачається внести на розгляд районної ради;

– координує діяльність постійних комісій, депутатів по підготовці питань, що вносяться на розгляд сесій;

– сприяє постійним комісіям і депутатам у здійсненні ними своїх повноважень, здійснює контроль за реалізацією пропозицій і зауважень депутатів, висловлених на сесіях ради та виконанням рішень, прийнятих по запитах депутатів;

– контролює хід виконання рішень районної ради та розглядає питання в міжсесійний період;

– вивчає та вносить пропозиції щодо взаємодії районної ради з органами  виконавчої влади та місцевого самоврядування, трудовими колективами, об’єднаннями громадян у розв’язанні питань місцевого значення.

 

Стаття 8.  Президія районної ради може утворювати тимчасові комісії з числа депутатів та спеціалістів для вивчення питань порядку денного сесій, підготовки висновків і пропозицій, проектів рішень ради. Після надання звіту ці комісії закінчують свої повноваження.

Стаття 9. Організаційно-методичне, правове, матеріально-технічне і інформаційне обслуговування президії районної ради та забезпечення її функціонування здійснює виконавчий апарат районної ради.