Про затвердження Методики розрахунку та порядку використання плати за оренду майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ Коропського району

 

 

 

У К Р А Ї Н А

КОРОПСЬКА РАЙОННА  РАДА

ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

(дванадцята сесія шостого скликання)

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

15 травня 2012 року

смт.Короп

 

Про затвердження Методики розрахунку та порядку використання плати за оренду майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ Коропського району

  З метою підвищення ефективності використання майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ Коропського району, переданого в оренду, та приведення нормативно-правових актів районної ради з питань оренди майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ Коропського району до Закону України «Про оренду державного та комунального майна», керуючись статтями 43, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада

вирішила:

1. Затвердити Методику розрахунку та порядок використання плати за оренду майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ Коропського району (додається).

2. Вважати такою, що втратила чинність Методика розрахунку та порядок використання плати за оренду майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ Коропського району, затверджена рішенням районної ради від 26 грудня 2008 року «Про підвищення ефективності використання майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ Коропського району шляхом удосконалення орендних відносин».

3. Доручити голові районної ради організовувати дії по проведенню стандартизованої оцінки при передачі в оренду майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ Коропського району, яке перебуває на балансовому обліку районної ради.

4. Орендодавцям майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ Коропського району привести орендні відносини у відповідність до даного рішення.

5. Рекомендувати сільським, селищним радам прийняти відповідні рішення щодо врегулювання орендних відносин майна комунальної власності.

6. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань соціально-економічного розвитку району, інвестиційної діяльності, підприємництва та спільної власності територіальних громад району.

 

 Голова районної ради                                                                          П.М.Демиденко


М Е Т О Д И К А

розрахунку та порядок використання плати за оренду майна 

спільної власності територіальних громад сіл,

селищ Коропського району

 

1. Загальні положення

1.1. Дану Методику розроблено відповідно до пункту 2 статті 19 Закону України «Про оренду державного та комунального майна» з метою створення єдиного організаційно-економічного механізму справляння плати за оренду майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ Коропського району: цілісного майнового комплексу комунального підприємства, його структурного підрозділу (філії, цеху, дільниці), нерухомого майна та іншого окремого індивідуально визначеного майна.

1.2.У цій Методиці поняття «оцінка», «незалежна оцінка» вживаються у значеннях, наведених у Законі України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність», а поняття «бюджет», «бюджетна установа», «платіж» – у значеннях, наведених у Бюджетному кодексі України.

 

2. Орендна плата та пеня

2.1.Орендна плата є обов‘язковим фіксованим платежем, який орендар вносить орендодавцеві або до районного бюджету незалежно від наслідків господарської або іншої діяльності.

2.2.Розрахунок орендної плати за базовий місяць затверджується орендодавцем.

Розмір орендної плати встановлюється за погодженням сторін договору оренди, при умові не проведення конкурсної процедури у випадках, передбачених Положенням про порядок передачі майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ Коропського району в оренду, але не може бути меншим за розмір розрахований в порядку, передбаченому цією Методикою або визначається за результатами проведеного конкурсу. У разі визначення орендаря на конкурсних засадах орендна плата, розрахована за цією Методикою, застосовується як стартова.

2.3.Розмір орендної плата за базовий місяць розрахунку орендної плати – останній місяць, за який визначено індекс інфляції, фіксується у договорі оренди, укладеному між орендодавцем та орендарем. З урахуванням розміру орендної плати за базовий місяць оренди розраховується розмір орендної плати за перший місяць оренди.

Розмір орендної плати за перший місяць оренди визначається шляхом коригування розміру орендної плати за базовий місяць на індекс інфляції за період з першого числа наступного за базовим місяця до останнього числа першого місяця оренди. Розмір орендної плати за кожний наступний місяць визначається шляхом коригування розміру місячної орендної плати за попередній місяць на індекс інфляції за поточний місяць.

2.4.Розмір орендної плати змінюється орендодавцем в односторонньому порядку протягом терміну дії договору оренди, у разі зміни даної Методики та в інших випадках, передбачених законодавчими актами України та рішеннями районної ради.

2.5.У випадках, передбачених даною Методикою, проводиться незалежна або стандартизована оцінка вартості об’єктів оренди, яка передує укладенню договору оренди та здійснюється  відповідно до чинного законодавства.

Рецензування звітів про незалежну оцінку об’єктів оренди здійснюється працівниками, які мають відповідну кваліфікацію. Результати незалежної оцінки є чинними протягом шести місяців від дня її проведення, якщо інший строк не передбачений у звіті щодо незалежної оцінки. Якщо на момент продовження терміну дії договору оренди остання незалежна оцінка майна була зроблена більш ніж три роки тому, для продовження (поновлення) договору оренди провадиться оцінка об’єкта оренди. Послуги з проведення незалежної оцінки об’єкта оренди та аудиторської перевірки об’єкта оренди оплачує орендар. За дорученням органу, уповноваженого на управління майном , орендна плата розраховується виходячи з даних стандартизованої оцінки орендованого майна у випадках:

– при передачі в оренду майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ Коропського району на короткий строк (не більше 5 днів та без права продовження строку дії договору оренди);

– при передачі в оренду майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ Коропського району, яке перебуває на балансовому обліку районної ради;

– якщо законодавство зобов’язує надання в оренду приміщень;

– якщо об’єкт оренди (нерухоме майно) використовується орендарем неповний місяць або неповний робочий день.

2.6. Орендна плата не включає в себе податок на додану вартість, вартість експлуатаційних витрат та комунальних послуг, які сплачуються окремо в розмірах та порядку, встановленому чинним законодавством та договором оренди.

2.7.Терміни внесення орендної плати визначаються у договорі.

2.8.Суми орендної плати, зайво перераховані орендодавцеві, зараховуються в рахунок наступних платежів або повертаються платникові в 10 – денний термін від дня одержання його письмової заяви.

2.9.У разі несвоєчасної або в неповному обсязі сплати орендної плати орендар сплачує окремо від орендної плати пеню. Розмір пені визначається у договорі оренди і не може перевищувати розміру, встановленого чинним законодавством. Пеня перераховується Орендодавцю.

 

3. Порядок розрахунку розміру орендної плати у разі передачі в оренду цілісного майнового комплексу комунального підприємства, його структурного підрозділу (філії, цеху, дільниці)

 3.1. Орендна плата за оренду цілісного майнового комплексу комунального підприємства, його структурного підрозділу (філії, цеху, дільниці) розраховується у такій послідовності:

– визначається розмір річної орендної плати, на основі розміру річної орендної плати встановлюється розмір орендної плати за базовий місяць оренди. З урахуванням розміру орендної плати за базовий місяць оренди розраховується розмір орендної плати за перший та наступні місяці оренди.

 

 3.2. Розмір річної орендної плати за оренду цілісного майнового комплексу комунального підприємства, його структурного підрозділу визначається за формулою:

                  (В оз + В нм ) * Сор.ц

Опл.   =  ——————————— ;

                                    100

 де Опл – розмір річної орендної плати, грн.;

Воз – вартість основних засобів за незалежною оцінкою на час оцінки об‘єкта оренди, грн.

Внм  – вартість нематеріальних активів за незалежною оцінкою на час оцінки об’єкта оренди, грн.;

Оцінка об’єкту оренди здійснюється згідно з Методикою оцінки об’єктів оренди, затвердженою постановою Кабінету  Міністрів України від 10.08.1995 №629 (у редакції постанови КМУ від 02.01.2003 року № 3). Сор.ц – орендна ставка за використання цілісних майнових комплексів комунальних підприємств,  визначена згідно з  додатком №1.

3.3. Розмір орендної плати за базовий місяць після укладення договору оренди чи перегляду розміру орендної плати розраховується за формулою: 

Опл

Опл. місячна  =  ———-  * Ід.о. * Ім.;

12

де Опл. місячна – орендна плата за базовий місяць оренди, грн.;

Опл –  річна орендна плата, грн.;

Ід.о. – індекс інфляції за період з дати проведення незалежної або стандартизованої оцінки до базового місяця розрахунку орендної плати;

Ім. – індекс інфляції за базовий місяць розрахунку орендної плати.

 

4.Порядок розрахунку розміру орендної плати у разі передачі нерухомого майна в оренду, установам, закладам, організаціям, що повністю або частково фінансуються з бюджетів всіх рівнів та комунальними підприємствами районної ради

4.1.Розмір річної орендної плати за оренду нерухомого майна (будівель, споруд, приміщень) та іншого окремого індивідуально-визначеного майна установами, закладами, організаціями, що повністю або частково фінансуються з бюджетів всіх рівнів та комунальними підприємствами районної ради становить одну гривню, при умові обов’язкового проведення орендарем робіт по постійному підтриманню у належному стані орендованого майна.

Індексація річної орендної плати проводиться один раз на рік на підставі річних індексів інфляції у строки, визначені договором оренди.

4.2. В даному випадку передача майна в суборенду забороняється.

 

5. Порядок розрахунку розміру орендної плати у разі передачі майна в оренду державним та комунальним закладам охорони здоров’я, які повністю фінансуються за рахунок державного та місцевих  бюджетів

5.1.Розмір річної орендної плати за оренду нерухомого майна (будівель, споруд, приміщень), а також іншого окремого індивідуально-визначеного майна державними та комунальними закладами охорони здоров’я, які повністю утримуються за рахунок державного та місцевих бюджетів, а також Товариством Червоного Хреста України та його місцевими організаціями, становить одну гривню.

          Індексація річної орендної плати проводиться один раз на рік на підставі річних індексів інфляції у строки, визначені договором оренди.  

6.Порядок розрахунку розміру орендної плати у разі передачі в оренду нерухомого майна фізичним та юридичним особам для здійснення комерційної господарської діяльності (підприємництва), некомерційної господарської та іншої діяльності

6.1.У разі оренди нерухомого майна фізичними та юридичними особами для здійснення комерційної господарської діяльності (підприємництва), некомерційної господарської та іншої діяльності розмір річної орендної плати визначається за формулою:

Вп * Сор 

Опл.   =  —————–;

100

де Опл – розмір річної орендної плати, грн.;

Вп – вартість орендованого майна, визначена шляхом проведення незалежної оцінки майна, грн.;

Сор – орендна ставка, визначена в графі 3 додатку № 2.

6.2. Якщо орендоване нежитлове приміщення є частиною будівлі (споруди), то оцінка вартості цього приміщення проводиться безпосередньо або опосередковано з урахуванням вартості будівлі (споруди) в цілому за формулою:

          Вб

Вп = —— * Пп;

          Пб

де Вп – вартість орендованого приміщення, яке є частиною будівлі (споруди), грн.;

Вб – вартість будівлі (споруди) в цілому (без вартості підвальних приміщень, якщо вони не використовуються орендарем), визначена шляхом проведення незалежної оцінки, грн.;

Пб – площа будівлі (споруди) в цілому (без площі підвальних приміщень, якщо вони не використовуються орендарем), кв.м.;

Пп– площа орендованого приміщення з урахуванням збільшення на коефіцієнт перерахунку корисної площі в загальну, кв.м. (розраховується згідно з розділом 10 цієї Методики).

6.3. Розмір місячної орендної плати за перший місяць після укладення договору оренди чи перегляду розміру орендної плати розраховується в такій послідовності:

а) перед розрахунком орендної плати за перший місяць оренди чи перегляду розміру орендної плати визначається розмір орендної плати за базовий місяць розрахунку  за формулою:

Опл

Опл. місячна  =  ———-  * Ід.о. * Ім.;

12

де Опл –  річна орендна плата, грн.;

Ід.о. – індекс інфляції за період з дати проведення незалежної або стандартизованої оцінки до базового місяця розрахунку орендної плати;

Ім. – індекс інфляції за базовий місяць розрахунку орендної плати.

б) розмір орендної плати за перший місяць оренди визначається шляхом коригування розміру орендної плати за базовий місяць на індекс інфляції за період з першого числа наступного за базовим місяця до останнього числа першого місяця оренди.

6.4.У разі використання орендарем об‘єкта оренди за кількома цільовими призначеннями для визначення орендної плати – необхідно провести зонування об’єкта оренди (визначення площ для здійснення кожного з видів діяльності орендаря) з подальшим застосуванням для кожної зони відповідних орендних ставок і обов‘язковим фіксуванням площ зон у розрахунку орендної плати.

 

7. Порядок розрахунку розміру орендної плати у разі передачі в оренду окремого  індивідуально визначеного майна   

7.1.У разі оренди окремого індивідуально визначеного майна (крім нерухомого майна), розмір річної орендної плати встановлюється за згодою сторін, але не менш як 10 відсотків (у разі коли орендарем є суб’єкт малого підприємництва – не менш як 7 відсотків) вартості орендованого майна, визначеної шляхом проведення незалежної оцінки, крім випадків, передбачених цією Методикою.

7.2. Розмір місячної орендної плати за перший місяць після укладення договору оренди чи перегляду розміру орендної плати розраховується за формулою:

                              Опл

Опл. місячна  =  ———-  * Ід.о. * Ім.;

                                  12

де Опл. місячна – орендна плата за перший місяць оренди, грн.;

Опл –  річна орендна плата, грн.;

Ід.о. – індекс інфляції за період з дати проведення незалежної оцінки до базового місяця розрахунку орендної плати;

Ім. – індекс інфляції за базовий місяць розрахунку орендної плати.

 

  8. Плата за розміщення обладнання стільникового, супутникового  та інших видів зв’язку, об’єктів реклами, банкоматів, торгівельних автоматів, що відпускають продовольчі товари

 Плата за розміщення на об`єктах нерухомого майна обладнання стільникового, супутникового та інших видів зв`язку встановлюється у розмірі не менше 1000 гривень (одне місце) за перший місяць користування, а за кожний наступний місяць плата визначається з урахуванням індексу інфляції за поточний місяць. Плата за розміщення на об`єктах нерухомого майна рекламних щитів, розмір “3 х 6” (площа 18 кв.м.), встановлюється у розмірі не менше 500 гривень (одне місце) за перший місяць користування, а за кожний наступний місяць плата визначається з урахуванням індексу інфляції за поточний місяць. У разі розміщення рекламних щитів іншого розміру плата за розміщення розраховується пропорційно розміру. Плата за розміщення на об`єктах нерухомого майна банкоматів встановлюється у розмірі не менше 500 гривень (одне місце) за перший місяць користування, а за кожний наступний місяць плата визначається з урахуванням індексу інфляції за поточний місяць. Плата за розміщення на площах об’єктів нерухомості торгівельних автоматів, що відпускають продовольчі товари, встановлюється у розмірі не менше 150 гривень (одне місце) за перший   місяць користування, а за кожний наступний місяць плата за користування визначається з урахуванням індексу інфляції за поточний місяць.  

9. Порядок розрахунку розміру добової та погодинної орендної плати

9.1. У разі, коли об`єкт оренди використовується орендарем неповний місяць або неповний робочий день, то на основі розміру місячної орендної плати розраховується добова, а в разі необхідності – на основі розміру добової орендної плати розраховується погодинна орендна плата.

9.2. Розмір добової орендної плати розраховується за формулою:

О пл.добова = Опл. місячна :  Кд.,

 де О пл.добова   –  добова орендна плата, грн.;

 Опл. місячна – місячна орендна плата, розрахована за цією Методикою, грн.;

Кд. – кількість діб роботи об`єкта оренди (доступу до об`єкта оренди) протягом місяця відповідно до встановленого режиму користування орендованим майном.

Розмір місячної орендної плати за неповний місяць оренди розраховується шляхом множення добової орендної плати на кількість робочих днів орендаря в місяць в орендованому приміщенні.

9.3. Розмір погодинної орендної плати розраховується по формулі:

О пл. погодинна = О пл.добова    :  К г. ,

де О пл. погодинна   – погодинна орендна плата в грн.;

О пл.добова  – добова орендна плата, розрахована за цією Методикою, грн.;

Кг. – кількість годин роботи об`єкта оренди (доступу до об`єкта оренди) протягом доби відповідно до встановленого режиму користування орендованим майном.

Розмір місячної орендної плати за неповний місяць оренди та неповний робочий день оренди розраховується шляхом множення погодинної орендної плати на кількість робочих годин орендаря на добу та на кількість робочих днів орендаря в місяць в орендованому приміщенні.  

10. Визначення загальної площі приміщень, що передаються в оренду

10.1. Якщо орендоване нежитлове приміщення є частиною будівлі (споруди), то загальною площею приміщень, що передаються в оренду, вважається корисна площа кімнат, що передаються в оренду для використання за будь-яким призначенням, збільшена на коефіцієнт перерахунку корисної площі в загальну.

Пприм. = Пкімн. * Кпер.;

де Пприм.  – загальна площа приміщень, що здаються в оренду, кв. м;

Пкімн. – корисна площа кімнат, що передаються в оренду для використання за будь-яким призначенням, кв.м; Кпер. – коефіцієнт перерахунку корисної площі будівлі в загальну, який розраховується шляхом ділення загальної площі всієї будівлі (споруди) на корисну площу будівлі (без врахування площі вестибулів, фойє, східців, коридорів, санітарних кімнат, ліфтових площадок, підвальних приміщень, якщо вони не використовуються орендарем, тощо).  

11. Розрахунок розміру орендної плати у разі передачі  майна в суборенду 

      Розмір плати за суборенду нерухомого та іншого окремого індивідуально визначеного майна розраховується згідно з чинним законодавством та в порядку, встановленому цією Методикою.
               Різниця  між  нарахованою  платою  за  суборенду  і  тією  її частиною,  яку  отримує  орендар,  спрямовується до районного бюджету.  
               Контроль за  визначенням  розміру  плати  за  суборенду  та спрямуванням її (в частині,  що перевищує суму орендної  плати  за майно,  яке  передається  в  суборенду)  до  бюджету покладається  на орендодавців.
 

12.Оплата комунальних послуг, утримання об‘єкта оренди

12.1.Орендар самостійно та своєчасно проводить оплату комунальних послуг відповідним підприємствам-постачальникам таких послуг, або відшкодовує орендодавцю витрати на оплату комунальних послуг за окремими рахунками на підставі договору про відшкодування витрат балансоутримувача на утримання орендованого майна та надання комунальних послуг орендарю.

12.2.Витрати на утримання нерухомого майна, переданого в оренду одночасно кільком підприємствам, організаціям та установам і прибудинкової території та оплата комунальних послуг та енергоносіїв орендарями, здійснюється таким чином:

– при наявності у орендаря засобів обліку електроенергії, води, теплової енергії та газу за фактичними показаннями засобів обліку;

– при наявності загальнобудинкового засобу обліку електроенергії (в неподільній частині) залежно від наявності, кількості, потужності, часу роботи електроприладів;

– за послуги опалення  пропорційно займаної ними загальної опалювальної площі;

– при наявності загальнобудинкового засобу обліку води (в неподільній частині) в разі однієї категорії споживачів – орендодавця та орендарів, пропорційно кількості працюючих; у випадку наявності різних категорій споживачів при відшкодуванні орендарями витрат на оплату послуг водопостачання та водовідведення (при наявності чи відсутності загальнобудинкового засобу обліку води) відповідно до норм витрат води споживачами, затверджених рішеннями виконавчих комітетів органів самоврядування та кількості працюючих.

 

13. Порядок встановлення юридичним та фізичним особам зменшеного розміру орендної плати.

13.1. За наявності обґрунтованого звернення орендаря, відповідним рішенням районної ради, за поданням постійної комісії районної ради з питань соціально-економічного розвитку району, інвестиційної діяльності, підприємництва та спільної власності територіальних громад району, може встановлюватися зменшений розмір орендної плати фізичним та юридичним особам.

13.2. Зменшений розмір орендної плати встановлюється шляхом зменшення орендної ставки у відсотках до вартості орендованого майна.

13.3. Зменшений розмір орендної плати встановлюється з дати реєстрації орендодавцем звернення орендаря терміном до одного року.

13.4.Орендарі, які бажають отримати зменшений розмір орендної плати, подають на адресу орендодавців відповідне клопотання із пропозиціями про його розмір та термін його надання. В клопотанні наводиться обґрунтування неможливості сплачувати орендну плату в повному обсязі. 

13.5.Орендодавці – комунальні підприємства, установи, заклади у п’ятнадцятиденний термін після надходження клопотання, у разі наявності підстав для його задоволення, надсилають органу, уповноваженому на управління майном спільної власності територіальних громад сіл, селищ Коропського району (надалі-Органу управління) свої висновки та пропозиції щодо доцільності встановлення зменшеного розміру орендної плати відповідному орендарю.

До клопотання додаються копії матеріалів, отриманих від заявників. 

13.6. Орган управління розглядає надані орендодавцем матеріали і, у разі відсутності підстав для відмови, надсилає відповідні матеріали на розгляд постійній комісії районної ради з питань соціально-економічного розвитку району, інвестиційної діяльності, підприємництва та спільної власності територіальних громад району разом зі своїми пропозиціями щодо розміру та доцільності встановлення, а також терміну дії зменшеного розміру орендної плати.

13.7.Комісія розглядає питання щодо можливості задоволення клопотання та приймає відповідні рекомендації, які надаються на розгляд сесії районної ради.

13.8. Прийняті рішення районної ради з питань встановлення пільгового розміру орендної плати є підставою для внесення відповідних змін у договори оренди.

13.9. У разі прийняття районною радою рішення щодо відмови у встановленні зменшеного розміру орендної плати, орендодавець протягом десяти днів з моменту прийняття такого рішення письмово повідомляє про це орендаря.

13.10. При встановленні зменшеного розміру орендної плати орендар не має права передавати майно в суборенду.

 

14. Порядок розподілу та використання орендної плати

14.1.Орендна плата, розрахована згідно з цією Методикою, перераховується :

– за оренду цілісних майнових комплексів комунальних підприємств, їх структурних підрозділів (філій, цехів, дільниць) – до районного бюджету;

– за оренду нерухомого майна та іншого окремого індивідуально визначеного майна, що перебуває на бухгалтерському обліку районної ради – в повному обсязі  на рахунок  районної ради;

– за оренду нерухомого майна, окремого індивідуально визначеного майна комунальних підприємств, установ, закладів – в повному обсязі орендодавцю.

14.2. Комунальні підприємства мають право використовувати отриману орендну плату від переданого ними в оренду майна,  на поповнення власних обігових коштів.

14.3. Бюджетні установи використовують отриману орендну плату від переданого ними в оренду майна, на утримання, обладнання, ремонт та обслуговування (страхування, виготовлення технічної документації, правовстановлюючих документів, отримання державних актів на право користування земельними ділянками) закріпленого за ними нерухомого майна.

 

15. Звітність по орендних платежах

Комунальні підприємства, організації, установи, заклади – орендодавці, подають відділу комунального майна виконавчого апарату районної ради звітність по орендних платежах щокварталу не пізніше 45 днів після закінчення звітного кварталу за формою, визначеною в додатку № 3, а також аналітичну довідку про стан передачі майна в оренду, в тому числі щодо виконання орендарями умов договорів оренди.
  Додаток №1 до Методики розрахунку та порядку використання плати за оренду майна спільної власності територіальних громад сіл селищ Коропського району

 

Орендні ставки (Сор )

за використання цілісних майнових комплексів комунальних підприємств

 

Цільове використання

Орендна ставка,

(відсотків від вартості об‘єкта)

Цілісні майнові комплекси комунальних підприємств:

деревини та виробів з деревини, автомобільного транспорту, нафтогазодобувної промисловості

 

20%

Електроенергетики, газової, хімічної і нафтохімічної промисловості, лісового господарства, рибного господарства, паливної промисловості, побутового обслуговування

16%

освіти, науки та охорони здоров’я, легкої (крім швейної та текстильної) промисловості, з виробництва будівельних матеріалів

12%

Інші об‘єкти

10%

 


Додаток № 2 до Методики розрахунку та порядку використання плати за оренду майна спільної власності територіальних громад сіл селищ Коропського району

Орендні ставки (Соп )

та коефіцієнт цільового використання (Кц.викор)

об‘єктів нерухомого майна, що передаються в оренду

№ п/п

Використання орендарем                              об‘єктів нерухомого майна                                      за цільовим призначенням:

Орендна ставка оп) (відсотків до вартості майна)

1

2

3

1.

Розміщення казино, нічних клубів, гральних автоматів;

100%

 

розміщення виробників реклами; проведення концертів та іншої видовищно – розважальної діяльності;

35%

 

розміщення банків  та їх відділень, пунктів обміну іноземної валюти.

35%

 

2.

Торгівля, розміщення:

 

 

супермаркетів, підприємств оптової торгівлі;

20%

 

торговельних об’єктів з продажу:– продовольчих товарів, в асортиментному   переліку яких є товари підакцизної групи;– товарів непродовольчої групи;– відео та аудіо продукції, компакт-дисків;

18%

 

торговельних об’єктів з продажу:– товарів продовольчої групи, якщо в асортиментному переліку відсутні товари  підакцизної групи (крім закладів торгівлі плодоовочевою продукцією);

15%

 

торговельних об’єктів з продажу:– книжкової продукції; – шкільно-письмових товарів (в частині площ, які використовуються з цією метою);– періодичних видань;

12%

 

фірмових магазинів вітчизняних промислових підприємств (крім товарів підакцизної групи).

8%

 

торговельних об’єктів з продажу плодоовочевої продукції (в частині площ, які використовуються з цією метою).

6%

3.

Громадське харчування, розміщення:

 

 

ресторанів з нічним режимом роботи.

35%

 

ресторанів без нічного режиму роботи.

30%

 

барів, кафе, закусочних, буфетів, кафетеріїв, що здійснюють продаж товарів підакцизної групи.

20%

 

їдалень, дитячих кафе, буфетів, закусочних, кафетеріїв, фаст-фудів, кафе-морозиво (без реалізації горілчаних виробів).

8%

4.

Охорона здоров’я, розміщення: 

 

 

приватних закладів охорони здоров’я та осіб, які здійснюють підприємницьку діяльність у галузі охорони здоров’я;

20%

 

аптек та аптечних пунктів, які реалізують готові ліки;

20%

 

торгівельних об’єктів з продажу окулярів, лінз, скелець;

20%

 

підприємств по виготовленню та реалізації медичного обладнання.

7%

 

аптек, які самостійно виготовляють ліки.

4%

 

державних та комунальних закладів охорони здоров’я, які частково фінансуються за рахунок державного та місцевих бюджетів 

5%

5.

Виробництво, розміщення:

 

  підприємств по виготовленню, ремонту та реалізації ювелірних виробів, виробів з дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння, антикваріату, зброї.

40%

 

підприємств поліграфії.

10%

 

виробничих підприємств, (будівлі виробничого призначення, цехи, майстерні, експлуатаційні дільниці).

6%

 

організацій, що провадять діяльність з будівництва та ремонту об’єктів нерухомості.

21%

 

– транспортних підприємств

18%

 

– підприємства, що провадять діяльність, пов’язану з сільським господарством

5%

6.

Послуги, розміщення:

 

 

фінансових установ, бірж, брокерських, маклерських, реєлторських контор, агентств нерухомості, ломбардів; кредитних спілок

40%

 

салонів краси, перукарень, кабінетів масажу;

30%

 

офісних приміщень;

18%

 

офісів страхових компаній;

30%

 

бірж, що мають статус неприбуткових організацій;

18%

 

приватних юридичних консультацій та нотаріальних контор, організацій по наданню аудиторських послуг, суб’єктів оціночної діяльності;

20%

 

організацій, що займаються туристичною діяльністю;

22%

 

підприємств автосервісу;

20%

 

підприємств теплопостачання,підприємств газопостачання;станцій кабельного телебачення;пунктів ксерокопіювання;комп’ютерних клубів та Інтернет – кафе;

15%

  приватних спортивних оздоровчих комплексів та залів;

17%

 

суб’єктів господарювання, що здійснюють проектні, проектно-вишукувальні, проектно-конструкторські роботи;

10%

 

– підприємств побутового обслуговування населення (крім підприємств автосервісу);– підприємств по наданню послуг у   житлово-експлуатаційній сфері та ритуальних послуг;– підприємств телефонного зв’язку;– недержавних проектних, топографо-геодезичних та проектно-вишукувальних, науково-дослідних підприємств.

6%

7.

Адміністративні приміщення, розміщення:

 

 

політичних партій та їх осередків;

12%

 

благодійних, громадських, релігійних організацій та фондів:не більше 50 кв. метрівпонад 50 кв. метрів;

 

 

3%

7%

 

закладів (суб’єктів) культури, освіти, науки, оздоровчих закладів для дітей та молоді, санаторно-курортних закладів для дітей.

5%

8.

Використання приміщень під склади та гаражі.

15%

9.

Організація виставкової діяльності

10%

10.

Організація виставкової діяльності (без продажу), виставок народних майстрів, художників, скульпторів.

3%

11.

Розміщення:

 

 

– закладів, які безпосередньо організовують дозвілля дітей та юнацтва у позаурочний час;– майстерень художників, скульпторів, народних майстрів;– творчих спілок та творчих майстерень;– державних проектних, топографо-геодезичних та проектно-вишукувальних, науково-дослідних установ;– підприємств торгівлі, магазинів, відділів, визначених органами місцевого самоврядування для обслуговування пільгових категорій громадян (учасників Великої Вітчизняної війни, учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, хворих на цукровий діабет, багатодітних сімей тощо – в частині площ, які використовуються з цією метою);– спеціалізованих магазинів дитячого харчування, молочні кухні.

 

3%

12.

Інше використання нерухомого майна

15%

Орендні ставки для орендарів – вітчизняних юридичних і фізичних осіб, що є суб’єктами малого підприємництва, які здійснюють виробничу діяльність безпосередньо на орендованих виробничих площах (крім офісів), застосовуються з коефіцієнтом 0,7.  

Заступник голови районної ради                                                           В.М.Дворецький


Додаток №3 до Методики  розрахунку та порядку використання орендної плати за оренду майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ Коропського району

З В І Т

про надходження орендної плати за _________________ (І квартал, півріччя, 9 місяців, рік)

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(назва підприємства, установи, закладу)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ п/п

Орендар

Оренд. площа загаль, кв.м.

Заборг.

за попере-дні періоди, грн.,

 всього

В тому числі:

Нараховано орендної плати (без ПДВ), грн., всього

Сплачено орендної плати за звітний період, грн.,

всього

В тому числі:

Заборго-ваність за звітний період, грн.

всього

В тому числі:

Примітки                             (заходи, які проводились по ліквідації заборгованості)

перед установоюзакладом, підприєм-ством, грн.

перед рай.. бюдже-том, грн.

підприємству, установі, закладу

до рай.. бюджету                      

перед установою, закладом, підприємст-вом, грн.

перед районним  бюджетомгрн.

 

           

 

          

 

 

           

 

          

 

 

           

 

          

 

 

           

 

          

 

ВСЬОГО:

                         
Керівник:  

“______” ______________201___ року

   
МП

(прізвище та ініціали)                                                                  (підпис)

   
Виконавець:        
               (прізвище, ім`я, по-батькові)                                                      (підпис)    
тел.: _______________